SAN MATEO 12

1Jm² jon³ hein² Jesús jeu³ je¹ i²ti²jnia² o¹m⁴ trigo con³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹. Jon³ ra⁵cúanh⁴³ chie³ quian¹i³ tionh². Ma²jon³ a⁴queun⁴i³ o¹m⁴ trigo, a⁴queuh³i³. 2I² con³ma²a⁴je³⁴ fariseo tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―Jeh³², ti²júan³ chie³ quianh³ˉ³ i⁴sa⁴haih¹ li⁴júan³⁴i³, jm² ne³⁴, jm² sa⁴júan³i³ ta¹. 3I² a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿O⁴ a⁵sia³ ma³a⁴heih³ˉ³ liah⁴ a⁴júan⁴ re¹ Da³vei²³ con³ma²ra⁵cúanh⁴³i³ tionh² jian²³i³ a³ma²jian²³i³? 4Quie¹ a⁴hei³⁴i³ jauh³² quieh¹ Jon⁴dai¹, a⁴queuh³i³ a²hei⁴³ñih¹ hen² i⁴sa⁴ra³cúa²³ i⁴queuh⁴³ Da³vei²³, a⁵ga⁴ a³ma²jian²³i³ liah⁴, quie¹ jmah³ m³chie³pa² tain⁴³ queuh³. 5¿Jian³ o⁴ a⁵sia³ ma³a⁴heih³ˉ³ lai²³ quieh¹ M³se²³ i⁴júan³ m³chie³ ta¹ quieh¹ tionh² cuah³júah² jm² sa⁴júan³i³ ta¹, jian³ a⁵jon⁴³ chie³²? 6Quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴sainh⁴³ jan³ i²la³ a³júanh⁴³ a⁵jon⁴³ liah⁴ cuah³júah². 7Quie¹ ra³juah⁴ ra³sag²: “Quie¹ hno⁵ˉ⁵ i⁴li⁴ñeih⁴ hoh⁴³ˉ³, a⁵jon⁴³ i⁴jangh¹ˉ³ jah⁴ i²con²³ˉ⁵.” Quie¹ juah⁴ne³ ma²ra⁵ñih¹ˉ³ henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ ne³, a⁵sia³ ma²si²henh³²ˉ³ a³sa⁴ren³ chie³² tionh². 8Quie¹ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ lang⁴³ a³júan³ heih⁴³ liah⁴ ra³cúa²³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹. 9Jon³ ŋo³⁴ Jesús, a⁴tyie³⁴i³ con³ cuah³ judío. 10I²jon³ ua²cua⁴³ jan³ a³ñih³ a³lo³ ca³jo³² si¹cúa³; jian³ quie¹ hnie³⁴i³ tionh² liah⁴ li⁴hnang⁵i³ Jesús, jon³ a⁴ŋang⁴i³ i²con²³, a⁴juah⁴i³: ―¿O⁴ ra³cúa²³ júan³⁴i³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹ jm² sa⁴júan³i³ ta¹? 11I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―¿Hain³ hnei³ tionh²ˉ³ a³sainh⁴³ jan³ a⁵a³siah³ quian¹ juah⁴ne³ a⁴tanh⁴ jah⁴ joh⁴³ to³ con³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, o⁴ sia³ si⁵te¹i³ si⁵tyein³i³? 12I² jon³ ne⁵, ¡la⁴conh⁴a² sa⁴quein⁴³ jan³ chie³ la⁴conh⁴a² a⁵a³siah³! I⁴jon³ ra³cúa²³ i⁴júan³⁴i³ i⁴tsei³⁴, jm² sa⁴júan³i³ ta¹. 13Jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³ñih³ hain⁴: ―Sieh¹ si¹cúah³. I² con³ma²a⁴sieh³i³ si¹cúa³, jon³ a⁴huan⁴ quieh¹i³, a⁴lag³⁴ liah⁴i² leg⁴³ ta⁵ca³jo³². 14Ma²jon³ a⁴húan³ fariseo tionh², a⁴júan⁴i³ re³ liah⁴ li⁴jŋangh³i³ Jesús. 15I² con³ma²ra⁵ñi³ Jesús nei² jon³, jon³ ua⁵hag⁴³i³ i²jon³, jian³ ta² jeun⁴³ chie³ ua⁵han² coh⁵cah³²i³. Jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³hain⁴. 16Jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴sa⁴tya³⁴i³ jau²³ i²con²³ chie³ nei² quieh¹i³, 17canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Isaías, a³sain² hain⁴, con³ma²a⁴juah⁴i³: 18A³la³pa² a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ jnia⁴, a³a⁴hnah³²ˉ⁴. Hei⁴ pi²³i³ hno⁵ˉ⁵, jian³ júan³⁴i³ i⁴teg³ tsei⁴³ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴. Jian³ cúa¹ˉ⁴ M⁴tyi⁴ quien⁴ i²con²³i³, jian³ hleh³i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ judío tionh² liah⁴ hniah³ ma⁴tei⁵i³. 19Jian³ sa⁴jang⁴³i³, a⁵ga⁴ hleh³i³ tia⁴. Jian³ sa⁴naih⁵ i⁴hleh²i³ jeu³júan²³. 20Jian³ ma⁵hon³²i³ a³sa⁴huanh³ a³lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ a²ma³cu⁴³ i⁴ni²jeunh³, jian³ ma⁵hon³²i³ chie³ a³jeu²³ a³lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹me²cha³ i⁴ma³o¹ai³⁴; júan³⁴i³ la⁴ne³ la⁴conh⁴i² cagh¹i³ jm² i⁴ma⁴tei⁵ chie³ heih⁴³ quieh¹i³. 21Jian³ li⁴hain³² tsei⁴³ a³tionh² la⁴jeg³⁴ nación i²con²³ hei⁴i³. 22Jon³ jian³i³ i²con²³ Jesús jan³ a³ñih³ a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³², a³taun³² jian³ a³con². I² jon³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹i³. I² la⁴ne³ a⁴je³⁴ a³ma²taun³² jian³ i⁴con² hain⁴ a⁴hleh⁴i³. 23Ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ la⁴jang³⁴ chie³ tionh², jian³ a⁴juah⁴i³: ―¿A¹hei⁴ a³ne³ lang⁴³ Sa¹jeun³ Da³vei²³ a³ma²jia²³, lainh⁴ˉ³? 24I² con³ma²a⁴nau⁴ fariseo jau²³ jon³ tionh², jon³ a⁴juah⁴i³: ―Con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ Beelzebú, jeu³² m⁴tyi⁴ hlagh³²pa², húa³ a³ne³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 25Jian³ si²ñi³ Jesús co³hei²tsei³ i⁴ti²júan³i³ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―La⁴jeg³⁴ nación i²si³tang⁴ chie³ i⁴tionh²i³ ma⁵quein²³ jo³², tyan⁴³i³; jian³ la⁴jeg³⁴ jeu³ jian³ o⁴ jauh³² i²si³tang⁴i³ sa⁴li⁴úan⁴i³. 26Jian³ la⁴ne³ juah⁴ne³ tyein³ a⁵lainh³² a³jian²³ tionh², la⁴can³ húan⁴ pi²³i³ si³tang⁴ tionh². I⁴jon³ si⁴li⁴úan⁴ heih⁴³ quieh¹i³. 27Quie¹ juah⁴ne³ i⁴chie⁴³ húa³⁴ˉ⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ a³sa⁴tsein³⁴, i² chie³ quianh³ˉ³ ne⁵, ¿hain³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ húa³i³ tionh²? I² la⁴jon³ hei⁴ pi²³i³ ma³jnia³ i⁴sa⁴re³ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³. 28I² juah⁴ne³ húa³⁴ˉ⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, lei³ jnia⁴ la⁴ne³ i⁴ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴hanh⁵ˉ³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 29’Júan³²ˉ¹ ne⁵, ¿liah⁴ cúan²³ li⁴hei⁴ jan³ chie³ jauh³² quieh¹ jan³ a³huanh⁴³ i⁴con⁴³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴quieh¹, juah⁴ne³ sa⁴hñi³⁴i³ ñeih³²jia⁴³? Jon³ a²ma⁴ li⁴húa³⁴i³ la⁴conh⁴ i⁴tieh³² jauh³². 30’I² jon³ ne⁵, a³hain⁴ a³sa⁴quein⁴³ tsei⁴³ jian²³ˉ⁵, a³hain⁴pa² hie²³ jnia⁴; jian³ a³hain⁴ a³sa⁴jaih² chie³ i²con²³ˉ⁵, júan³i³ i⁴so³jenh² chie³ i²con²³ jnia⁴. 31’I⁴jon³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i⁴li⁴jlenh⁴³pa² la⁴jeg³⁴ chie³² jian³ la⁴jeg³⁴ jau²hlagh³² i⁴hleh² chie³ i²con²³ Jon⁴dai¹; i² jau²hlagh³² i⁴hleh²i³ nei² quieh¹ m⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, sa⁴legh⁴ ua²a⁴jlenh³. 32La⁴jang³⁴ a³hleh³ jau²hlagh³² i²con²³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ li⁴jlenh⁴³pa² chie³² quieh¹i³. I² a³hleh³ jau²hlagh³² i²con²³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, sa⁴li⁴jlenh⁴³ chie³² ne³ m⁵cu³ la³ a⁵ga⁴ m⁵cu³ con³ liah⁴. 33’Quie¹ juah⁴ne³ tsei³⁴ a²hma³, jon³ cúa²³ o¹m⁴ tsei³⁴; jian³ juah⁴ne³ hlagh³² a²hma³, jon³ cúa²³ o¹m⁴ hlagh³² liah⁴. Quie¹ cuh²i³ a²hma³ con⁴juah⁴ o¹m⁴ i⁴hag³. 34¡Sa¹jeun³ a⁵mh³ hnei³ tionh²ˉ³! ¿Hain³liah⁴ li⁴hleh²ˉ³ jau²³ tsei²³ juah⁴ne³ hlangh²ˉ³ tionh²ˉ³? Quie¹ la⁴conh⁴ tei⁴³ i⁴jia²³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³, húa²³ ho³²i³. 35A³hain⁴ a³tsein²³ hleh² jmah³ jau²³ tsei²³ quie¹ tsei³⁴ co³hei²tsei³ júan³i³; jian³ a³hain⁴ a³hlangh² hleh² jau²hlagh³² quie¹ hlagh³² co³hei²tsei³ júan³i³. 36Quie¹ chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴jeg³⁴ jau²³ con³ i⁴hleh² chie³, hniah³ cúah³i³ jau²chie⁴³ quieh¹ ta⁵nei² Jon⁴dai¹ jm² i⁴queih³i³ heih⁴³ i²con²³ m⁵cu³. 37Quie¹ con⁴juah⁴ jau²³ quianh³ˉ³ je⁴³ hnei³ Jon⁴dai¹ la⁴jan³ a³tsein²³, jian³ con⁴juah⁴ jau²³ quianh³ˉ³ gmh⁴ heih⁴³ i⁴si⁵hainh⁴ˉ³ liah⁴. 38Jon³ a⁴juah⁴ co⁴meih³ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian³ fariseo tionh² i²con²³ Jesús: ―Hnei³ A²teg²³, hnie³⁴ jnie³² niah¹ jnie³² ua³júah² quianh³ˉ³. 39I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Chie³ hlangh² tionh² jian³ a³sa⁴ni²taih⁴³ m²³ ua³júah²; quie¹ a⁵sie⁴³ ua³júah² ma⁵li⁴lei⁴ i⁴seg³⁴, con³ ua³júah² i⁴a⁴leg³⁴ i²con²³ Jonás a³sain² hain⁴pa². 40Quie¹ la⁴jon³ liah⁴i² a⁴hei³⁴ Jonás naih⁵ hein² jon⁴³júa³² pa¹ hneng³ jm² jian³ hneng³ nai⁴³, la⁴ne³ chie³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ naih⁵ húa³⁴ hneng³ jm² jian³ hneng³ húa²³ liah⁴. 41Jian³ tei⁴³i² can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³ m⁵cu³, jon³ ma⁵jnia³² a³ma²tionh² je¹jeu³ Nínive i⁴hnang⁵i³ chie³ a³sian³ tieh²la³; quie¹ a⁴sag²³ a³ma²sian³ Nínive hain⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Jonás, jian³ sainh⁴³ jan³ i²la³ a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³ lia⁴ Jonás. 42Jian³ la⁴teg⁴i² can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³ m⁵cu³, jon³ ra⁵hang³² a¹si²re¹ quian¹ Ta⁵ñei³⁴ jian²³ chie³ a³sian³ tieh²la³, jian³ hnang⁵i³ hnei³ tionh²ˉ³, quie¹ cuan³⁴ a¹si²re¹ i⁴ja³⁴i³ i²gm⁴ don⁵, i⁴ua⁵nai³i³ jau²³ i⁴ŋang⁴ re¹ Salomón. Jian³ sainh⁴³ jan³ i²la³ a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³ lia⁴ Salomón. 43’La⁴teg⁴i² si³hag⁴³ con³ m⁴tyi⁴ hlagh³² naih⁵ ni²tsei⁴³ jan³ a³ñih³, jon³ ŋeng²³i³ ta⁵húa³⁴ quein³ hnoh³i³ i²jian³⁴i³, i² sa⁴tyieh¹i³ ne⁵. 44I² jon³ juah⁴i³: “Naih²ˉ⁵ jauh³² quien⁴ˉ⁴ i²ma²a⁴jau³⁴ˉ⁴.” I² tei⁴³i² a⁴tyanh³i³, jon³ jen³i³ a³ñih³ hain⁴ liah⁴i² leg⁴³ con³ jauh³² i²sa⁴sian³ i¹jan³, i⁴re³ si²hyah² jian³ si²lag¹. 45Jon³ chie²³i³ si⁵quian⁴i³ i²quie³⁴ m⁴tyi⁴ tyein² hlangh² la⁴conh⁴a² hei⁴i³, ma²jon³ han⁵i³ la⁴jang³⁴i³ la⁴jon³ naih⁵ ni²tsei⁴³ a³hain⁴, cua³⁴i³. I² jon³ eu⁴³ pi¹ hlagh³² hie⁴³ quionh⁴ a³ñih³ hain⁴ i²a⁴toh⁴ la⁴conh⁴a² ma²ra⁴lie⁵. Jian³ la⁴ne³ si⁵lei⁴ i²con²³ chie³ a³sian³ tieh²la³ liah⁴. 46I² con³ma²si²hlenh⁴³ pi¹ Jesús chie³, jon³ a⁴tyie³⁴ sie²³i³ jian³ si³reunh¹i³. Tionh²i³ coh⁵hnei³², jian³ sia³ con³ jau²³ hnie³⁴i³ sagh⁵i³ Jesús. 47I² jon³ a⁴júan⁴ jan³ chie³ jau²³ i²con²³ Jesús, juah⁴i³: ―Jeh³², sieh³ˉ³ jian²³ si³reunh³ˉ³ ti²tionh² coh⁵hnei³², hnie³⁴i³ hleh⁴³i³ hnei³. 48I² jon³ a⁴jainh³i³ jau²³ i²con²³ a³ŋang²³ jau²³ hain⁴, juah⁴i³: ―¿Hain³ lang⁴³ sia³⁴ˉ⁴ jian³ si³reunh³ˉ⁴, lainh⁴ˉ³? 49Jon³ a⁴júan⁴i³ si¹cúa³ ta⁵i²tionh² chie³ quian¹i³, juah⁴i³: ―A³ne³pa² sia³⁴ˉ⁴ jian³ si³reunh³ˉ⁴ tionh². 50Quie¹ la⁴jang³⁴ a³ma³tei⁵ heih⁴³ quieh¹ Neih³ˉ⁴ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵, a³hain⁴pa² a³ñih³ reunh³ˉ⁴, a³m⁴ reunh³ˉ⁴, jian³ sia³⁴ˉ⁴ liah⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\