SAN MATEO 12:27

27Quie¹ juah⁴ne³ i⁴chie⁴³ húa³⁴ˉ⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ a³sa⁴tsein³⁴, i² chie³ quianh³ˉ³ ne⁵, ¿hain³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ húa³i³ tionh²? I² la⁴jon³ hei⁴ pi²³i³ ma³jnia³ i⁴sa⁴re³ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More