SAN MATEO 12:41

41Jian³ tei⁴³i² can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³ m⁵cu³, jon³ ma⁵jnia³² a³ma²tionh² je¹jeu³ Nínive i⁴hnang⁵i³ chie³ a³sian³ tieh²la³; quie¹ a⁴sag²³ a³ma²sian³ Nínive hain⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Jonás, jian³ sainh⁴³ jan³ i²la³ a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³ lia⁴ Jonás.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More