SAN MATEO 13

1Jm² jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús jauh³², ŋo³⁴i³ ua⁵cua³i³ quien¹i²jm¹ jm³ñei³. 2I²jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³ hlonh²i³. I² jon³ a⁴hei³⁴ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³, a⁴cua⁴i³, i² la⁴jang³⁴ chie³ liah⁴ tionh² i²chie³². 3Jon³ a⁴hlenh⁴³i³ a³hain⁴ tionh² hlion⁴ jau²³ i⁴a⁴can³⁴i³, a⁴juah⁴i³: ―Jan³ chie³ ŋo³⁴ ua⁵jñi³ o¹m⁴. 4I² con³ma²si²jnei³i³, jon³ a⁴jyih³ co⁴meih³ o¹m⁴ hloh³² ho³²jeu³; i² jon³ a⁵han² jon⁴³tan²³, a⁴queuh³i³. 5Conh⁴liah⁴ a⁴jyih³ co⁴meih³ je¹ na²caun² i²sa⁴ra³tsei²³ hlion⁴ o¹cuah³²; jon³ a⁴hya³ o¹m⁴ jon³ ta¹tia⁴, quie¹ ta⁵la⁴ sa⁴hmh² o¹cuah³². 6I² con³ma²ja³⁴ hyie³ ne⁵, jon³ a⁴co⁴, ra⁵quein³ o³tan² quie¹ sa⁴re³ ya¹quian³ o¹júan⁴³. 7Conh⁴liah⁴ a⁴jyih³ co⁴meih³ je¹ a²ton⁴³; i² jon³ ra⁵jang¹ a²ton⁴³ jon³, a⁴loh⁴. 8Jian³ co⁴meih³ a⁴jyih³ húa³⁴ tsei³⁴; i² i⁴jon³ ta² re³ a⁴cúa⁴ o¹m⁴; ca³chie³² a⁴cúa⁴ nia⁴lo⁴ m⁴, jian³ ca³chie³² a⁴cúa⁴ to⁴lo⁵quia⁴ ni²tsei¹ quia³⁴, jian³ ca³chie³² a⁴cúa⁴ qui⁴quia⁴ liah⁴, la⁴ne³ a⁴cúa⁴ conh⁴ con³. 9A³hain⁴ a³ho³ ta³ra³cua¹ i⁴nau³⁴i³, ua²nai⁴i³. 10I² jon³ ua⁵han² chie³ quian¹i³ hlonh²i³, a³a⁴juah⁴ tionh²: ―¿E⁴le³⁴ hleh³ˉ³ jmah³ jeu³ jau²³ i⁴canh³ˉ³ i²con²³ chie³? 11I² jon³ a⁴ŋangh³i³: ―Quie¹ hnei³pa² tionh²ˉ³ júan³ Jon⁴dai¹ i⁴li⁴ñih¹ˉ³ jau²³ ni²hma² liah⁴ tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵; i² hei⁴i³ tionh² ne⁵, sa⁴júan³ Jon⁴dai¹ i⁴li⁴ñi³i³. 12Quie¹ la⁴jang³⁴ a³ma³ñi³, hyieh⁴ pi¹i³ i⁴li⁴ŋang⁴i³; jian³ la⁴jang³⁴ a³sa⁴ñi³, jon³ qui³⁴ la⁴teg⁴ ca³leuh² peih¹ i⁴ŋang⁴i³. 13I⁴jon³ hleh³ˉ⁴ i²con²³i³ tionh² con⁴juah⁴ jmah³ jau²³ i⁴can³⁴ˉ⁴; quie¹ ua²liah⁴a² je²³i³, la⁴con³ sa⁴ho³ m⁴nei²i³; jian³ ua²liah⁴a² nau³i³, la⁴con³ sa⁴ho³ ta³ra³cua¹i³, a⁵ga⁴ li⁴ŋang⁴i³. 14I² la⁴ne³ li⁴tei⁴³ jau²³ i²con²³i³ i⁴a⁴sag⁴ Isaías, a³sain² hain⁴, a³a⁴juah⁴: Ua²liah⁴a² nauh³ˉ³, sa⁴legh⁴ ua²ra⁵ŋangh⁴ˉ³ tionh²ˉ³; jian³ ua²liah⁴a² jeh⁴ˉ³, sa⁴legh⁴ ua²a⁴henh³ tyih³ˉ³ tionh²ˉ³; 15quie¹ eu⁴³ huah³ m⁴tyi⁴ quieh¹ a³jeu³ ne³, jian³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴henh³ jau²³ ta³ra³cua¹i³, ua²liah⁴a² nau³i³, quie¹ ma³a⁴tau⁴ m⁴nei²i³, canh⁴a² so⁵je³⁴i³, jian³ so⁵naih¹i³, jian³ a⁵ga⁴ li⁴ŋang⁴i³, jian³ sa⁴i²sag³⁴i³ co³hei²tsei³ quieh¹, canh⁴a² ma²júan³²ˉ⁴ i⁴huan⁴ quieh¹i³. 16’I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, ta² tsei³⁴ jm² renh³ˉ³, quie¹ jeh⁴ˉ³ jeu³ m⁴mah²ˉ³ jian³ nauh³ˉ³ jeu³ ta³ra³cuah⁴ˉ³. 17Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, jeun⁴³ a³sain² jian³ chie³ ni²taih⁴³ ma²i²je³⁴ i⁴ti²jeh⁴ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ a⁵sia³ a⁴teg⁴ nei²i³; jian³ ma²i²nau³⁴i³ i⁴ti²nauh³ˉ³, jian³ a⁵sia³ a⁴tang⁴i³ a⁴nau⁴i³ liah⁴. 18’Nai³ hnei³ tionh²ˉ³ henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ sa⁴lei³ quieh¹ a³jnei³ o¹m⁴ hain⁴. 19La⁴teg⁴i² nau³ jan³ jau²³ quieh¹ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ sa⁴li⁴ŋang⁴i³, jon³ jia²³ a³sa⁴tsein³⁴ si³qui⁴³i³ jau²³ i⁴jnia² naih⁵ ni²tsei⁴³i³. A³la⁴ne³ hain⁴ lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹m⁴ i⁴a⁴jyih³ hloh³² ho³²jeu³. 20Jian³ a³hain⁴ a³lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹m⁴ i⁴a⁴jyih³ je¹ na²caun² júan³ la⁴la³: nau³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ liah⁴ma²jon³ hyei³i³ si³hyonh³i³. 21Jian³ sa⁴re³ ya¹quian³i³ o¹júan⁴³, quie¹ sa⁴tieh¹i³ úa⁴; quie¹ tei⁴³i² jia²³ ma²eu⁴³ jian³ o⁴ i⁴hag²³ chie³ nei² quieh¹ jau²³ i⁴quian³i³, jon³ teinh³ tsei⁴³i³. 22Jian³ a³hain⁴ a³lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹m⁴ i⁴a⁴jyih³ je¹ a²ton⁴³ júan³i³ la⁴la³: nau³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, i² hlion⁴ co³hei²tsei³ júan³i³ nei² quieh¹ i⁴sia³ m⁵cu³ la³ jian³ i⁴ma³can³i³ tsei⁴³ hña³ con⁴juah⁴ o¹cau³². La⁴jeg³⁴ co³hei²tsei³ ne³ júan³ i⁴ai²³ jau²³ jon³, jian³ sa⁴tyie²³ i²ma³jnia³i³ i⁴tsei³⁴. 23I² a³hain⁴ a³lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹m⁴ i⁴a⁴jyih³ nei² húa³⁴ tsei³⁴ ne⁵, la⁴la³ júan³i³: nau³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ ŋang⁴i³, jian³ cúa²³i³ o¹m⁴ i⁴ma³jnia³i³ i⁴tsei³⁴; ca³chion²³ cúa²³ nia⁴lo⁴ m⁴, ca³chion²³ cúa²³ to⁴lo⁵quia⁴ ni²tsei¹ quia³⁴ m⁴, jian³ i²ca³chion²³ cúa²³ qui⁴quia⁴ m⁴ liah⁴, la⁴ne³ cúa²³ la⁴con⁴jan³. 24Jon³ a⁴hleh⁴i³ i²con³ jau²³ i⁴a⁴can³⁴i³, juah⁴i³: ―I⁴tionh²i³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ leg⁴³ liah⁴i² lang⁴³ jan³ a³ñih³ a³a⁴jnei⁴ o¹m⁴ tsei³⁴ je¹ quieh¹. 25I² con³ma²ti²cm²i³ tionh², jon³ ja³⁴ jan³ a³hie²³, a⁴jnei⁴i³ o¹nau³ hlagh³² je¹ o¹m⁴ trigo, jon³ a⁴cm⁴i³. 26I² con³ma²a⁴hya³ trigo, jon³ a⁴hya³ o¹nau³ hlagh³² liah⁴. 27I² jon³ a⁵han² mozo quian¹ a³quieh¹ húa³⁴ jon³, a⁴sagh⁴³i³ jeu³², juah⁴i³: “Hnei³ a³don⁵, ¿o⁴ a⁵sia³ a⁴jñih⁴ˉ³ o¹m⁴ tsei³⁴ je¹ quianh³? ¿I² liah⁴ cúan²³ a⁴hya³ o¹nau³ hlagh³² ne⁵?” 28I² jon³ a⁴juah⁴ jeu³²i³: “A⁴júan⁴ jan³ a³hie²³pa² ne³.” Jon³ a⁴juah⁴ mozo tionh²: “¿O⁴ hnoh³ˉ³ i⁴si²quei² jnie³² o¹nau³ hlagh³² jon³?” 29I² jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: “A⁵sia³, quie¹ juah⁴ne³ ua²queih³ˉ³ o¹nau³ hlagh³², jon³ lei⁴ li⁴quei³⁴ o¹m⁴ trigo co⁴chia³. 30Eu⁴³a² re³ ua²yi⁵cúan³ co⁴chia³ li⁵teun⁴ nai² la⁴conh⁴i² a⁴lo³. I² tei⁴³i² lo³⁴ ne⁵, jon³ jeu¹ˉ⁴ a³si⁵queih⁴ tionh²: Yi⁴tyah²ˉ³ co⁴lagh⁴³ ñeih³² o¹nau³ hlagh³², jian³ yi⁴hñeih⁴ˉ³ canh⁴a² co³⁴; i² jaih¹ hnei³ o¹m⁴ trigo, tyah²ˉ³ joh⁴³ a²quei³ quien⁴ˉ⁴.” 31Jon³ a⁴can³⁴i³ i²con³ jau²³ liah⁴ i⁴seg³⁴, a⁴juah⁴i³: ―I⁴tionh²i³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ o¹m⁴ mostaza i⁴a⁴can³⁴ jan³ a³ñih³, jian³ ni²jñi³i³ je¹ quieh¹. 32Quie¹ i⁴chie⁴³pa² tyein² peih¹ o¹m⁴ jon³ la⁴conh⁴a² la⁴jeg³⁴ o¹m⁴; i² tei⁴³i² ma³jang¹ ne⁵, jon³ júah³ la⁴conh⁴a² la⁴jeg³⁴ o¹sieh³² i⁴queuh³i³, leg⁴³ con³ a²hma³ o³tan², i²jon³ ua³tsei³² jon⁴³tan²³, júan³i³ sag³² je¹ o¹cúah² quieh¹. 33Jon³ a⁴can³⁴i³ i²con³ jau²³ liah⁴ i⁴seg³⁴, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: ―I⁴tionh²i³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹sieh³² hei⁴³ñih¹ i⁴a⁴can³⁴ jan³ a³m⁴ jian³ a⁴conh³i³ hneng³ tieh³² hma³ ca³jeun²³ o¹a³ri²na³, jian³ a⁴yienh⁴ la⁴jeg³⁴. 34La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ a⁴hleh⁴ Jesús i²con²³ chie³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴can³⁴i³; i¹con³ jau²³ sa⁴a⁴hlenh⁴³i³ chie³ juah⁴ne³ sa⁴a⁴hlenh⁴³i³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴can³⁴i³. 35A⁴leg³⁴ la⁴ne³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ jan³ a³sain² con³ma²a⁴juah⁴i³: Hlenh²i³ jnia⁴ jmah³ jau²³ i⁴can¹ˉ⁴; tya¹ˉ⁴ jau²³ i⁴ma²ni²hma² liah⁴ma²a⁴leg³⁴ m⁵cu³. 36I² con³ma²a⁴sainh³i³ chie³ jeun⁴³ hain⁴, jon³ a⁴hei³⁴ Jesús jauh³², jon³ ua⁵han² chie³ quian¹i³ hlonh²i³ a³a⁴juah⁴ tionh²: ―Tyie³² hnei³ jnie³² jau²³ i⁴a⁴quianh³ˉ³ nei² quieh¹ o¹nau³ hlagh³² i⁴jnia² je¹. 37Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―A³hain⁴ a³jnei³ o¹m⁴ tsei³⁴ lang⁴³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴. 38I² je¹ ne⁵, leg⁴³ m⁵cu³pa². Jian³ o¹m⁴ tsei³⁴ lang⁴³ a³tionh² naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵, jian³ o¹nau³ hlagh³² lang⁴³ jon⁴³segh³² a³sa⁴tsein³⁴. 39Jian³ a³hie²³ a³a⁴jnei⁴ o¹nau³ hlagh³² hain⁴, a³sa⁴tsein³⁴pa². I² i⁴a⁴lo³ o¹m⁴ jon³ leg⁴³ jm² i²a⁴toh⁴ m⁵cu³. I² a³jaih² hain⁴ lang⁴³ ángel tionh². 40Jian³ la⁴ne³ liah⁴i² cag²³i³ o¹nau³ hlagh³², jian³ jeng³i³ je¹ o¹jyi³ loh⁴³, la⁴ne³ lei⁴ tei⁴³i² a⁴toh⁴ m⁵cu³ la³. 41Quie¹ sain³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ ángel quian¹ i⁴si⁵jaih²i³ la⁴jang³⁴ a³júan³ i⁴tianh⁵ chie³ chie³² jian³ a³júan³ i⁴hlagh³², húan⁵i³ a³hain⁴ i²júan³⁴i³ heih⁴³. 42Ron⁵i³ joh⁴³ a²gm² je¹ o¹jyi³ loh⁴³; i²jon³ hoh⁵i³ jian³ queuh⁴³i³ m⁴jan². 43I² jon³ li⁴joh¹ la⁴jang³⁴ a³tsein²³ liah⁴i² joh¹ hyie³ i⁴tionh²i³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ Jmai³i³. A³hain⁴ a³ho³ ta³ra³cua¹ i⁴nau³⁴i³, ua²nai⁴i³. 44’Jian³ i⁴han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ i⁴quein⁴³ hlion⁴ i⁴ma²ni²hma² con³ húa³⁴. Jon³ a⁴chieh¹ jan³ chie³, conh⁴liah⁴ a⁴hma⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴; ta² si³hyonh³i³ ŋah³i³, ua⁵hnang⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma²sia³ quieh¹, i² jon³ a⁴la³⁴i³ húa³⁴ jon³ o¹cau³² jon³. 45’Conh⁴liah⁴ i⁴han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ leg⁴³ liah⁴i² lang⁴³ jan³ a³hnang³ a³hnoh³ m⁴caun² seg⁴³ perla i⁴tyein² tsei³⁴. 46I² con³ma²a⁴chieh¹i³ con³ m⁴caun² seg⁴³ perla i⁴quein⁴³ hlion⁴ mai²³, jon³ ŋah³i³ ua⁵hnang⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma²sia³ quieh¹, i² jon³ a⁴la³⁴i³ m⁴caun² seg⁴³ jon³. 47’Jian³ la⁴ne³ liah⁴, naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ a²nai²³ saih⁵i³ joh⁴³ jm³ñei³ jian³ tyan⁴³i³ co⁴lagh⁴³ la⁴jang³⁴ nai² jon⁴³júa³². 48Jian³ tei⁴³i² a⁴canh³ a²nai²³, jon³ cmh²i³ ta⁵i²quein³; i²jon³ cua²³i³ tionh², jon³ quianh⁴³i³ jmah³ a³tsein²³; ron⁴³i³ joh⁴³ a²mh³ta²³, i² a³hlangh² ne⁵, ton²³i³ ta⁵co⁴³. 49Jian³ la⁴ne³ lei⁴ liah⁴ jm² i²a⁴toh⁴ m⁵cu³; chie³⁴ ángel tionh² húan⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³hlangh² jen² a³tsein²³ tionh². 50Jon³ ron⁵i³ a³hlangh² joh⁴³ a²gm² i⁴ni²co²³ o¹jyi³ loh⁴³; i²jon³ hoh⁵i³, jian³ queuh⁴³i³ m⁴jan² tionh². 51Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿O⁴ ra⁵ŋangh⁴ˉ³ la⁴jeg³⁴ jau²³ ne³? Jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Jen³⁴, Se³ño²³. 52Jon³ a⁴juah⁴i³ i²con²³i³: ―I⁴jon³ la⁴la³ lang⁴³ la⁴jang³⁴ a²teg²³ quian¹ lai²³ a³ma³tang²³ re³ liah⁴ leg⁴³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵: lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ jan³ a³quieh¹ jauh³² a³húa³ i⁴quein⁴³ hlion⁴ i⁴hm³⁴ jian³ i⁴don⁵ i⁴sia³ quieh¹i³. 53I² con³ma²a⁴toh⁴ a⁴hleh⁴ Jesús la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴can²³i³ jon³, jon³ ŋah³i³. 54A⁴tyanh³i³ jeu³ co²³, i² jon³ heh³i³ chie³ cuah³ quieh¹ tionh², jian³ ta² co³ chie²³ tsei⁴³ chie³ tionh², juah⁴i³: ―¿Jainh¹ ja³⁴ i⁴ŋang⁴ a³ne³, lainh⁴ˉ³, jian³ ua³júah² i⁴júan³i³? 55¿A¹hei⁴ a³ne³ a³jon⁴³ teg³hma³ hain⁴, lainh⁴ˉ³? ¿Jian³ a¹jon⁴³ Ma³rei² sain³ sie²³i³, jian³ si³reunh¹i³ sain³ Jacobo, jian³ Se¹, jian³ Si²úan¹, jian³ Judas liah⁴? 56¿O⁴ sa¹ chie⁴³ tionh² si³m⁴ reunh¹i³ jen²ˉ¹? I² jon³ ne⁵, ¿jainh¹ ni²quian⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴tang³i³ i⁴ne³? 57I⁴jon³ sa⁴a⁴ron⁴³i³ Jesús jeu³. I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―La⁴tan²pa² ron⁴³i³ jeu³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹; jeu³ co²³ pi²³i³ sa⁴ro⁴³i³ jeu³ jian³ jauh³² quieh¹i³ liah⁴. 58I⁴jon³ a⁵sie⁴³ a⁴júan⁴i³ hlion⁴ ua³júah² i²jon³ nei² quieh¹ i⁴sa⁴hain⁴i³ tionh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\