SAN MATEO 15

1Jon³ a⁴tyie³⁴ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian³ fariseo i²con²³ Jesús, a³sian³ Jerusalén tionh², a⁴juah⁴i³: 2―¿E⁴le³⁴ sa⁴ma³co⁴³ chie³ quianh³ˉ³ i⁴tang²³ quieh¹ a³don⁵ ma⁴³teg²³? Quie¹ sa⁴raunh⁵i³ si¹cúa³ tei⁴³i² queuh³i³ a²hei⁴³. 3I² jon³ a⁴jainh³ Jesús jau²³, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, ¿e⁴le³⁴ sa⁴ma⁵coh³²ˉ³ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ i⁴ma⁵coh³²ˉ³ i⁴tang²³ quianh³? 4Quie¹ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ heih⁴³, a⁴juah⁴i³: “Ma⁴con³² hnei³ naih⁴³sieh³”, jian³ “A³hain⁴ a³sagh⁴³ jmai³ jau²hlagh³² jian³ o⁴ sie²³i³, hniah³ jaun⁴i³ i⁴so⁵sia³ i⁴hain⁴ chie³².” 5I² hnei³ tionh²ˉ³ juah⁴ ne⁵, i⁴li⁴juah⁴ chie³ i²con²³ jmai³ jian³ o⁴ sie²³: “Sa⁴li⁴ma²hon³²ˉ⁴ hnei³, quie¹ ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ Jon⁴dai¹ i⁴tain⁴³ hei⁴ pi²³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quien⁴ˉ⁴.” 6Jian³ a³hain⁴ a³juah⁴ la⁴ne³, jon³ a⁵sie⁴³ li⁴ma⁵hon³²i³ jmai³ jian³ o⁴ sie²³i³, juah⁴ˉ³. I² la⁴ne³ júanh³ˉ³ i⁴sa⁴quein⁴³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ i⁴ma⁵coh³²ˉ³ i⁴tang²³ quianh³. 7¡Hnei³ chie³ a³júan³ ni²taih⁴³! Ta² re³ a⁴hleh⁴ Isaías a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ hain⁴, nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, con³ma²a⁴juah⁴i³: 8Ma³co⁴³ jnia⁴ a³jeu³ ne³ jeu³ ho³². I² m⁴tyi⁴ quieh¹i³ ne⁵, sa⁴hei¹ i²con²³ jnia⁴. 9Quie¹ sa⁴tei⁴³ ta¹ liah⁴ ma³co⁴³i³ jnia⁴. Quie¹ jau²³ i⁴he²³i³ leg⁴³ jmah³ heih⁴³ quieh¹ a³ñih³pa². 10Jon³ a⁴teh³i³ a³jeu³ tionh², a⁴sagh⁴³i³: ―Nai³ hnei³, jian³ ua²li⁴ŋangh⁴ˉ³: 11A⁵jon⁴³ i⁴si³ha¹ to³lau² chie³ júan³ i⁴hlianh⁴ chie³. Quie¹ i⁴húa²³ to³lau² pi²³i³ júan³ i⁴hlianh⁴ chie³. 12I² jon³ con³ma²a⁴tyie³⁴ chie³ quian¹i³ hlonh²i³ a³a⁴juah⁴: ―¿O⁴ ñih¹ˉ³ i⁴ra³hieh¹ fariseo tionh² con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ ne³? 13I² jon³ a⁴ŋangh³i³, a⁴juah⁴i³: ―La⁴jeg³⁴ sieh³² hma³ i⁴sa⁴a⁴jnei⁴ Neih³ˉ⁴ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ hniah³ quei³⁴. 14Ua²leg⁴³pa² quieh¹i³ tionh²; quie¹ lang⁴³i³ a³taun³² a³he²³ jeu³ i²con²³ a³taun³² sang²³. Jian³ juah⁴ne³ he²³ a³taun³² jeu³ i²con²³ a³taun³² sang²³, jon³ tianh⁵i³ li⁵uan⁴i³ jon³ joh⁴³ to³. 15Jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³: ―Tya² hnei³ jau²³ i²con²³ jnie³² henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ i⁴a⁴quianh³ˉ³ ne³. 16Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―¿O⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, sa⁴quienh⁴ tyih³ˉ³? 17¿O⁴ sa⁴ñih¹ˉ³ i⁴la⁴jeg³⁴ si³ha¹ to³lau² chie³ chie²³ hein²i³? I² tei⁴³i² ma³a⁴con³⁴, jon³ húa²³. 18I² la⁴jeg³⁴ i⁴húa²³ ta³lau²i³ ne⁵, jia²³ teg⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹ chie³; i⁴ne³ jon³ hlianh⁴ chie³. 19Quie¹ la⁴teg⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹ chie³ jia²³ co³hei²tsei³ hlagh³² la⁴la³, i⁴jŋangh²i³ chie³, i⁴hlenh⁴³i³ i³cúa³ chie³, i⁴hlenh⁴³i³ a³m⁴ sang³⁴, jian³ i⁴júan³i³ hang³, jian³ i⁴hleh²i³ jau²ta³jau²³, jian³ i⁴hleh²i³ hlagh³² nei² quieh¹ a³sang²³. 20La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ júan³ i⁴hlianh⁴ chie³; i² i⁴queuh³i³ jeu³ si¹cúa³ i⁴sa⁴cag⁴ ne⁵, a⁵sia³ hlianh⁴i³. 21Jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús jeu³ jon³, ŋo³⁴i³ húa³⁴ i²nie⁴³ jeu³ Tiro jian²³ Sidón. 22I² jon³ ja³⁴ jan³ a³m⁴ cananea a³cua⁴³ i²jon³, hleh²i³ tia⁴, juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, Sa¹jeun³ re¹ Da³vei²³, ¡ua²jieh⁴ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ˉ⁵! Ta² hlion⁴ ma²eu⁴³ can²³ a³m⁴ jon³⁴ˉ⁴ con⁴juah⁴ con³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴quian³i³. 23I² Jesús ne⁵, i¹con³ jau²³ sa⁴a⁴ŋangh³i³. Jon³ a⁴tyie³⁴ chie³ quian¹i³ hlonh²i³, a⁴mh³i³ Jesús, juah⁴i³: ―Sainh³² hnei³ a³m⁴ ne³, quie¹ ta² tia⁴ hleh²i³ coh⁵cah³²ˉ¹. 24I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―A⁴sai⁴ jnia⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ jmah³ sa¹jeun³ Israel, a³lang⁴³ a⁵a³siah³ a³ŋeng²³ conh². 25I² jon³ a⁴tyie³⁴ a³m⁴ hain⁴ hlonh²i³, a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³, juah⁴i³: ―¡Ma⁴ho³² hnei³ jnia⁴, Se³ño²³! 26I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Sa⁴re³ juah⁴ i⁴qui³⁴i³ a²hei⁴³ñih¹ quieh¹ si³jon⁴³ juah⁴ i⁴cúah³i³ a¹tsai³. 27I² a⁴juah⁴ a³m⁴ hain⁴ ne⁵: ―Hnei³ Se³ño²³, i⁴chie⁴³pa² jau²³ quianh³ˉ³; jian³ ton³²nie⁴³ queuh³pa² a¹tsai³ o¹leuh² i⁴jyih² nei² a²me²sa³ quieh¹ jeu³²i³. 28I² jon³ a⁴ŋang³ Jesús i²con²³i³, juah⁴i³: ―Hnei³ a³m⁴, ¡ta² hlion⁴ hainh⁴ˉ³! Ua²lei⁴ i²conh²ˉ³ liah⁴ hnoh³ˉ³. I² jon³ a⁴huan⁴ quieh¹ a³m⁴ jon⁴³i³ lia⁴ o²ra³ jon³. 29Jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús i²jon³, a⁴tyie³⁴ quien¹i²jm¹ jm³ñei³ Galilea; i² jon³ a⁴eu⁴i³ nei² con³ mah⁴, jon³ a⁴cua⁴i³ i²jon³. 30I² jon³ a⁴tyie³⁴ jeun⁴³ chie³ hlonh²i³ a³jian³ a³tein⁴ quian¹, a³taun³², a³con², a³leun²³, jian³ jeun⁴³ a³ti²lang⁴³ chie² seg³⁴. A⁴quion³i³ la⁴jang³⁴ a³chieh¹ hain⁴ ta⁵nei² Jesús, i² jon³ a⁴júan⁴i³ a⁴huan⁴ quieh¹i³. 31I² la⁴ne³ ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ chie³ a³jeun⁴³ hain⁴ tionh² con³ma²je²³i³ i⁴hleh² a³con², i⁴a⁴hyan⁴³ a³leun²³ jian³ i⁴ŋeng²³ a³tein⁴, jian³ i⁴je²³ a³taun³². Ma²jon³ a⁴júan⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ quian¹ a³jeu³ Israel tionh². 32Jon³ a⁴teh³ Jesús chie³ quian¹, a⁴sagh⁴³i³: ―Ta² jieh⁴ ñei⁴ tsei³⁴ˉ⁴ i²con²³ chie³ la³ tionh², quie¹ ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm² jie³i³ jnia¹, jian³ sa⁴sia³ i⁴li⁴queuh⁴³i³. Jon³ sa⁴hno⁵ˉ⁵ sainh³²i³ jnia⁴ liah⁴ma²cúanh⁴³i³ tionh² con³na¹i⁵neih³i³ ho³²jeu³. 33Jon³ a⁴juah⁴ chie³ quian¹i³ i²con²³i³: ―¿Jainh¹ li⁴tyanh³²ˉ¹ hlion⁴ a²hei⁴³ñih¹ i²a⁵sian⁴³ a³sian³ la³, canh⁴a² li⁴queuh⁴³ chie³ jeun⁴³ ne³ tionh² liah⁴a² a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³? 34I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―¿Jah⁴ a²hei⁴³ñih¹ quianh²ˉ³ tionh²ˉ³? I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Quie³⁴, jian³ co⁴meih³ jon⁴³júa³² peih¹ liah⁴. 35Jon³ a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i²con²³ chie³ jeun⁴³ hain⁴ i⁴cua³⁴i³ húa³⁴. 36I² con³ma²a⁴tang⁴ Jesús li⁵quie³⁴ a²hei⁴³ñih¹ jon³ jian³ jon⁴³júa³² hain⁴, jon³ a⁴cúa⁴i³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴jeun³⁴i³; i² jon³ a⁴cúah³i³ chie³ quian¹, i² chie³ quian¹i³ a⁴tyieh⁵ i²con²³ a³jeun⁴³ hain⁴. 37I² jon³ a⁴queuh³ la⁴jang³⁴, jian³ a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³. Ma²jon³ a⁴jaih³i³ o¹leuh² i⁴a⁴sion³⁴, jon³ a⁴canh³ quie³⁴ a²mh³ta²³. 38Jian³ la⁴jang³⁴ a³a⁴queuh³ hain⁴ tain⁴³ quin⁴ mai²³ a³ñih³, a⁵sian⁴³ hen⁴³ a³m⁴ jian³ si³maih² peih¹. 39I² coh⁵ jon³ a⁴sainh³ Jesús chie³ hain⁴ tionh². Jon³ a⁴hei³⁴i³ joh⁴³ a²úan⁴³, ŋo³⁴i³ ta⁵i²sain³ Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\