SAN MATEO 16

1Jon³ a⁴tyie³⁴ fariseo jian³ saduceo tionh² hlonh² Jesús i⁴con⁴³i³ jau²chie⁴³ i²con²³i³, a⁴m⁴i³ i⁴júan³⁴i³ con³ ua³júah² i⁴jia²³ ñi⁴jeu⁵. 2I² a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―Tei⁴³i² ma³si³li⁴nai³ juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³: “Ta² li⁴tsei³⁴ jm² quie¹ joh¹ ñi⁴jeu⁵.” 3Jian³ si⁵hie³ juah⁴ˉ³ liah⁴: “Ta² hlagh³² jm² lei⁴ quie¹ si³ha¹ o¹jnai⁴³ jian³ jnia⁵ joh¹.” ¡Hnei³ chie³ a³júan³ ni²taih⁴³! Ta² ñih¹ˉ³ liah⁴ si⁵lei⁴ jm² con⁴juah⁴ lei³ ñi⁴jeu⁵, i² sa⁴ŋangh⁴ˉ³ henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴júan³ lei³ tieh²la³. 4Chie³ hlangh² tionh² jian³ a³sa⁴ni²taih⁴³ m²³ i⁴lei⁴ ua³júah². A⁵sie⁴³ ua³júah² ma⁵li⁴lei⁴ i⁴seg³⁴, con³ ua³júah² i⁴a⁴leg³⁴ i²con²³ Jonás a³sain² hain⁴pa². I² jon³ a⁴tai³⁴ Jesús quieh¹i³ tionh², ŋo³⁴i³ ta⁵seg³⁴. 5I² con³ma²a⁴tyie³⁴ chie³ quian¹i³ tionh² ta⁵hŋoh³ jm³ñei³, jon³ ua⁴conh⁵ tsei⁴³i³ i⁴ma²can³⁴i³ a²hei⁴³ñih¹. 6Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Jeh³²; jianh³ˉ³ júan² hnei³ o¹sieh³² hei⁴³ñih¹ tionh²ˉ³ quieh¹ fariseo jian³ saduceo tionh². 7Jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Si²hleh²i³ jau²³ ne³ quie¹ sa⁴le²ˉ¹ a²hei⁴³ñih¹. 8Quie¹ ñi³ Jesús co³hei²tsei³ i⁴ti²júan³i³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ chie³ a³sa⁴hain⁴ hlion⁴, ¿e⁴le³⁴ co³hei²tsei³ ti²júanh³ˉ³ i⁴sa⁴quianh²ˉ³ a²hei⁴³ñih¹ tionh²ˉ³? 9¿O⁴ sa⁴ra⁵ŋangh⁴ pi¹ hnei³ jian³ o⁴ sa⁴tyon²³ hoh⁴³ˉ³ liah⁴ i⁴a⁴leg³⁴ hña⁴ a²hei⁴³ñih¹ jon³ jen² hña⁴ mai²³ a³ñih³, jian³ jah⁴ a²mh³ta²³ o¹leuh² a⁴jaih¹ˉ³ tionh²ˉ³? 10Jian³ ¿o⁴ sa¹ tyon²³ hoh⁴³ˉ³ liah⁴ a⁴leg³⁴ quie³⁴ a²hei⁴³ñih¹ jon³ jen² quin⁴ mai²³ chie³, jian³ jah⁴ a²mh³ta²³ o¹leuh² a⁴jaih¹ˉ³ liah⁴? 11¿Liah⁴ cúan²³ sa⁴li⁴ŋangh⁴ˉ³ quie¹ a⁵sia³ ma²hleh³ˉ⁴ nei² quieh¹ a²hei⁴³ñih¹, con³ma²a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴jianh³ˉ³ júanh²ˉ³ o¹sieh³² hei⁴³ñih¹ quieh¹ fariseo jian³ saduceo tionh²? 12I² jon³ ra⁵ŋang⁴i³ tionh² i⁴a⁵sia³ a⁴hleh⁴i³ nei² quieh¹ o¹sieh³² hei⁴³ñih¹ o³tan² i⁴júan³⁴i³ jian³i³, quie¹ a⁴hleh⁴i³ nei² quieh¹ jau²³ i⁴he²³ fariseo jian³ saduceo pa². 13I² con³ma²a⁴tyie³⁴ Jesús i²nie⁴³ jeu³ Cesarea quieh¹ Filipo, jon³ a⁴ŋangh³i³ chie³ quian¹, a⁴juah⁴i³: ―¿Hain³ juah⁴ chie³ tionh² i⁴lang⁴³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴? 14Jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Juan³ Tei³²pa² hnei³ juah⁴ ca³chion²³; jian³ ca³chion²³ juah⁴pa² hnei³ I³lie²³; jian³ i²ca³chion²³ juah⁴ i⁴langh⁴³ˉ³ Jeremías jian³ o⁴ jan³ a³sain² sang³⁴. 15Jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: ―I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, ¿hain³ jnia⁴ juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³? 16I² jon³ a⁴ŋangh³ Si²úan¹ Pe³², a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ langh⁴³ A³ma²ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ a³sian³. 17Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Tsei³⁴ jm² li⁴renh³ hnei³, Si²úan¹, a³jon⁴³ Jonás, quie¹ i¹jan³ chie³ sa⁴ma⁴jnia³² i⁴ne³ i²conh²ˉ³; Neih³ˉ⁴ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵pa² a⁴he⁴ i⁴jon³ i²conh²ˉ³. 18I² jon³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴sainh³ˉ³ Pe³², jian³ nei² a²caun² la³ seih¹ˉ⁴ cuah³ quien⁴; jian³ la⁴teg⁴ ua³pei⁴ quieh¹ húan³⁴ sa⁴cagh¹ jm² i²con²³ cuah³ quian³⁴ˉ⁴. 19Jian³ cúa¹ˉ⁴ heih⁴³ i²conh²ˉ³ i⁴niah²ˉ³ o²hnei³² i⁴han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵; la⁴jeg³⁴ i⁴sa⁴cúah²ˉ³ jeu³ i⁴lei⁴ cuah³²húa³⁴, a⁵sia³ cúa³⁴pa² A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ liah⁴, jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴cúah²ˉ³ jeu³, cúa³⁴pa² A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ liah⁴. 20Jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³ chie³ quian¹ i⁴sa⁴sagh⁵i³ i¹jan³ i⁴lang⁴³ Jesús A³ma²ya⁴lion³² Chie³ hain⁴. 21Liah⁴ma²jm² jon³ ma⁴lie⁵ Jesús hleh² i²con²³ chie³ quian¹ i⁴hniah³ chie³⁴i³ ton³²nie⁴³ Jerusalén, jian³ i²si⁵quian⁴i³ hlion⁴ ma²eu⁴³ i⁴he³⁴ a³don⁵ ma⁴³teg²³, jian³ m³chie³ tyein², jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³ tionh². Jian³ hniah³ jaun⁴i³ jian³ hyon⁴³i³ tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm² hon³i³. 22Jon³ a⁴te¹ Pe³² quieh¹i³ ta⁵co⁴³ meih³, i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús ta² sa⁴cúan²³ li⁴lei⁴ la⁴ne³, a⁴juah⁴i³: ―¡Júan² hnei³ i⁴henh²ˉ³ húanh⁴³, hnei³ Se³ño²³! ¡Sa⁴ua²jainh⁴³ hnei³ la⁴ne³! 23I² jon³ ua⁵lang⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ Pe³²: ―¡Quein⁴³ hnei³ i²gm⁴ i²con²³ˉ⁵, hnei³ a⁵lainh³², quie¹ hnoh³ˉ³ júan³²ˉ⁴ i⁴hlagh³²! A⁵sia³ co³hei²tsei³ quieh¹ Jon⁴dai¹ júanh³ˉ³, co³hei²tsei³ quieh¹ chie³pa² júanh³ˉ³. 24I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ chie³ quian¹: ―Juah⁴ne³ sian³ a³hnie³⁴ si⁴tyein⁵ coh⁵cah³ˉ⁴, hniah³ ma⁵hain³i³ tsei⁴³ i²con²³ hña³, jian³ hniah³ can³⁴i³ ma²eu⁴³ jian³ jia²³i³ coh⁵cah³ˉ⁴. 25La⁴jang³⁴ a³hnie³⁴ lion⁴ m⁵cu³ quieh¹, si⁵hain⁴i³; jian³ la⁴jang³⁴ a³si³hain⁴ m⁵cu³ quieh¹ nei² quien⁴ˉ⁴, hyieh⁴i³ m⁵cu³ quieh¹ i²a⁴toh⁴. 26Quie¹ ¿henh⁴ ta¹ tei⁴³ i²con²³ jan³ chie³ juah⁴ne³ laih⁴i³ la⁴tan² m⁵cu³ la³, jian³ si⁵hain⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ i²a⁴toh⁴? ¿I² henh⁴ li⁴hmah² quieh¹ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ ne⁵? 27Quie¹ jionh⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ i⁴quian³i³ joh¹ quieh¹ Jmai³i³ jian²³i³ ángel quian¹, ma²jon³ ma⁵hmah³²i³ quieh¹ con⁴jan³ con⁴juah⁴ liah⁴ a⁴júan⁴i³. 28I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, ca³chion²³ hnei³ a³tionh² i²la³ sa⁴jaunh⁴ˉ³ naih⁵i² sa⁴jenh³²ˉ³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ jionh⁴i³ i⁴júanh⁴³i³ i⁴quian³i³ heih⁴³ quieh¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\