SAN MATEO 18

1Jm² jon³ a⁴tyie³⁴ chie³ quian¹i³ i²con²³ Jesús, juah⁴i³: ―¿Hain³ a³tyein² júanh⁴³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵? 2Jon³ a⁴teh³ Jesús jan³ a³peih¹ ñih³, a⁴sainh⁴i³ jen²i³ tionh², 3a⁴juah⁴i³: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, juah⁴ne³ sa⁴lainh⁴ˉ³ i⁴seg³⁴ jian³ i⁴júanh³²ˉ³ la⁴jan³ a³peih¹, sa⁴li⁴cúah²ˉ³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 4I² la⁴ne³ jon³, a³hain⁴ a³júan³⁴ ti⁴ñeih⁵ liah⁴i² lang⁴³ a³peih¹ la³, a³hain⁴pa² tyein² júanh⁴³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 5Jian³ la⁴jang³⁴ a³hyein⁴³ jan³ a³peih¹ a³la⁴la³ nei² quien⁴ˉ⁴, jnia⁴pa² hyei⁴³i³. 6’Jian³ la⁴jang³⁴ a³júan³⁴ i⁴tianh⁵ jan³ si³peih¹ la³ chie³² a³ti²hain⁴ i²con²³ˉ⁵, eu⁴³a² re³ ma²hñei³⁴i³ lau² con³ a²hnai³² ya¹hñei⁴³ con³ a²caun² pa¹. Jon³ si⁵tiah³i³ joh⁴³ jm³ñih¹ la⁴teg⁴ i²jeuh³. 7¡Ti⁴³ jeu²³ a³m⁵cu³ i⁴júan³i³ i⁴tianh⁵ chie³ chie³²! Quie¹ i⁴chie⁴³pa² hniah³ jia²³ i⁴júan³⁴ i⁴tianh⁵ chie³ chie³². Jian³ ¡ta² jeu²³ a³hain⁴ a³júan³ i⁴tianh⁵i³! 8’I⁴jon³ juah⁴ne³ júan³⁴ si¹cúah³ˉ³ jian³ o⁴ si¹tagh¹ˉ³ i⁴tianh⁵ˉ³ chie³², queih¹ hnei³, tien³ hnei³ i²gm⁴; quie¹ eu⁴³ re³ quianh³ˉ³ i⁴hyeih²ˉ³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i⁴langh⁴³ˉ³ a³tein⁴ jian³ o⁴ a³leun²³, la⁴conh⁴a² i⁴si⁵hainh⁴ˉ³ je¹ o¹jyi³ loh⁴³ sa⁴ton³ jm² ua²a⁴chia³⁴ i⁴ni²hyan³² cúah³tagh¹ˉ³. 9Jian³ juah⁴ne³ júan³⁴ m⁴mah²ˉ³ i⁴tianh⁵ˉ³ chie³², tyi² hnei³, tien³ i²gm⁴; quie¹ eu⁴³ re³ quianh³ˉ³ i⁴hyeih²ˉ³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i⁴ho³ co³jo³² m⁴mah²ˉ³, la⁴conh⁴a² i⁴si⁵hainh⁴ˉ³ qui⁴jeu⁵ je¹ o¹jyi³ loh⁴³ i⁴ni²hyan³² m⁴mah²ˉ³. 10’Jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³ i⁴sa⁴ronh⁵ˉ³ jeu³ jan³ si³peih¹ a³la⁴la³. Quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴tionh² ángel quian¹i³ ta⁵nei² Neih³ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 11Quie¹ cuan³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ ua⁵lion³²i³ a³ma³ua⁵hain⁴. 12’¿Liah⁴ lainh⁴ˉ³ nei² la³? Juah⁴ne³ sian³ jan³ chie³ a³ma²tionh² nia⁴lon⁴ a⁵a³siah³ quian¹, i² jon³ ua⁵conh⁴ jan³, ¿o⁴ a⁵sia³ tain³⁴i³ jan³ a²sa⁴tain⁴³ nia⁴lon⁴ a⁵a³siah³ hain⁴ i²tionh², lainh⁴ˉ³, i⁴chie³⁴i³ si⁵hniah³i³ ta⁵je¹sieh³² mah⁴ a³hain⁴ a³ma²ua⁵conh⁴? 13I⁴chie⁴³pa² juah³ˉ⁴, juah⁴ne³ a⁴chianh¹i³ jah⁴, ta² si³hyonh³i³ lei⁴ nei² quieh¹ jan³ hain⁴ la⁴conh⁴a² jan³ a²sa⁴tain⁴³ nia⁴lon⁴ hain⁴ a³tionh² tsei³⁴. 14Jian³ la⁴ne³ liah⁴ sa⁴hnie³⁴ Naih⁴³ˉ³ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ juah⁴ i⁴si⁵hain⁴ si³peih¹ la³ i¹jan³. 15’Jian³ juah⁴ne³ a⁴tanh⁴ jan³ a³reunh³ˉ³ chie³² i²conh²ˉ³, cua³ ua⁴saih³²i³ hnei³ liah⁴ a⁴júan⁴i³ i²conh²ˉ³, hnei³ jian³ hei⁴i³. I² juah⁴ne³ a⁴can³⁴i³ jau²³ ne⁵, jon³ a⁴langh³ˉ³ a³reunh³. 16I² juah⁴ne³ sa⁴a⁴can³⁴i³ jau²³ ne⁵, jon³ jian⁴³ hnei³ jan³ jian³ o⁴ on³⁴ jianh²ˉ³ i⁴ua²jenh³²ˉ³ a³hain⁴, canh⁴a² ta⁵nei² on³⁴ on³ a³tei⁴³ nei² hain⁴ hlenh³²i³ hnei³. 17I² juah⁴ne³ sa⁴a⁴ron⁴³i³ jeu³ a³hain⁴ tionh², jon³ saih³²i³ júah³ cuah³; i² juah⁴ne³ sa⁴a⁴nau⁴i³ jau²³ quieh¹ cuah³ ne⁵, jon³ hniah³ jenh³²i³ hnei³ la⁴jan³ chie³ sang²³ a³sa⁴cm²³ Jon⁴dai¹ jian³ o⁴ la⁴jan³ a³can²³ hmah¹. 18’I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴jeg³⁴ i⁴sa⁴cúah²ˉ³ jeu³ i⁴lei⁴ nei² cuah³²húa³⁴ la³, sa⁴cúa³⁴pa² ñi⁴jeu⁵ liah⁴, jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴cúah²ˉ³, cúa³⁴pa² ñi⁴jeu⁵ liah⁴. 19’Conh⁴liah⁴ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴seg³⁴, juah⁴ne³ on³⁴ hnei³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ nei² cuah³²húa³⁴ la³ i⁴mh³²ˉ³ co³nai² ua²henh⁴pa² Jon⁴dai¹, jon³ júan³⁴ Neih³ˉ⁴ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ i⁴lei⁴. 20Quie¹ jainh¹ i²ti²ŋangh³ on³⁴ on³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, i²jon³ sainh⁴³ jnia⁴ jen²i³ tionh². 21Jon³ ŋo³⁴ Pe³² hlonh²i³, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, juah⁴ne³ a⁴tanh⁴ a³reunh³ˉ⁴ chie³² i²con²³ˉ⁵, ¿jah⁴ nie⁴³ hniah³ hain²³ˉ⁵ chie³²? ¿O⁴ teg⁴ quie³⁴ nie⁴³pa²? 22Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―A⁵sia³ juah³ˉ⁴ teg⁴ quie³⁴ nie⁴³, quie¹ hniah³ hainh³²ˉ³ teg⁴ to⁴lo⁵quia⁴ ni²tsei¹ quie⁴ nie⁴³ quie³⁴. 23’I⁴jon³ liah⁴i² tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ leg⁴³ liah⁴i² lang⁴³ jan³ re¹ a³júanh² cuenta quieh¹ jian²³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³. 24I² con³ma²ma⁴lie⁵i³ a⁴júanh³i³ cuenta, jon³ quian³i³ jan³ a³ren³ quia³⁴ mai²³ o¹cau³² talento i²con²³i³. 25I² ma⁵sa⁴sia³ quieh¹ a³hain⁴ li⁴ma⁵hmah³². Jon³ a⁴júan⁴ jeu³²i³ heih⁴³ i⁴hnang⁵i³ a³hain⁴ liah⁴ma³jian²³ a³m⁴ quian¹ jian³ liah⁴ma³jian²³ si³jon⁴³ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quieh¹i³, canh⁴a² li⁴ma⁵hmah³²i³ i⁴ren³i³. 26Jon³ a⁴si⁴jnei⁵ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴ ta⁵nei² jeu³², a⁴mh³i³ jeu³² jang³⁴ tsei⁴³, juah⁴i³: “Hnei³ a³don⁵, júanh³ júan² hoh⁴³ i²con²³ˉ⁵, ma²hmah³² pe²³ˉ⁴ quianh³ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ren³⁴ˉ⁴.” 27I² jon³ joh³ ñei⁴ tsei⁴³ jeu³²i³ i²con²³ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴, a⁴lion³i³, a⁴ma⁴hain³i³ tsei⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma²ren³i³. 28Jon³ ua⁵hag⁴³ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴; i² con³ma²ua⁵hag⁴³i³, jon³ a⁴jainh³i³ i²jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² reunh¹ a³ma²ren³ nia⁴lo⁴ o¹cau³² denario quieh¹i³. I² jon³ a⁴sanh³i³ a³hain⁴, a⁴cuh³i³ lau², a⁴sagh⁴³i³: “¡Ma⁴hmah³² hnei³ i⁴renh³ˉ³ jon³ quien⁴ˉ⁴!” 29Jon³ a⁴si⁴jnei⁵ a³cúa²³ cúa³tag³² reunh¹i³ hain⁴ ta⁵nei² a³ma²ren³ quieh¹i³, a⁴mh³i³, juah⁴i³: “Júanh³ júan² hoh⁴³ i²con²³ˉ⁵, ma²hmah³² pe²³ˉ⁴ quianh³ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ren³⁴ˉ⁴.” 30I² hei⁴i³ ne⁵, a⁵sia³ liah⁴ hnie³⁴i³, quie¹ ni²tianh³i³ a³hain⁴ ni⁴ñi²³ la⁴conh⁴i² ma⁴hmah³²i³ i⁴ren³i³. 31Jian³ a⁴je³⁴ la⁴jang³⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² reunh¹ liah⁴ a⁴leg³⁴; ta² ra⁵chionh⁴ tsei⁴³i³ hlion⁴ mai²³, jon³ ua⁵han²i³, ua⁵júan⁴i³ jau²³ i²con²³ jeu³² tionh² la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴. 32I² jon³ a⁴teh³ jeu³²i³ a³hain⁴, a⁴juah⁴i³: “¡Hnei³ a³cúa²³ cúa³tag³² hlangh²! A⁴ma⁴hain¹ˉ⁴ tsei³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ma²renh³ˉ³ quien⁴ˉ⁴ quie¹ ta⁵la⁴ a⁴mh³²ˉ³ jnia⁴ jang³⁴ hoh⁴³. 33¿O⁴ a⁵sia³ hniah³ ma²jieh⁴ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ a³cúa²³ cúa³tag³² reunh³ liah⁴i² joh³ ñei⁴ tsei³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³, lainh⁴ˉ³?” 34I² jeu³²i³ ne⁵, ta² jain²³ tsei⁴³i³, jon³ a⁴cúanh³i³ a³hain⁴ joh⁴³ cúa³ a³he²³ ma²eu⁴³ la⁴conh⁴i² ma⁵hmah³²i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ren³i³. 35’Jian³ la⁴ne³ júan³⁴ Neih³ˉ⁴ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, juah⁴ne³ sa⁴hainh⁵ˉ³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³ con⁴jan³ hnei³ chie³² quieh¹ a³m⁵cu³ reunh³ˉ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\