SAN MATEO 19

1I² con³ma²a⁴toh⁴ i⁴a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ ne³, jon³ ua⁵hag⁴³i³ húa³⁴ Galilea, a⁴tyie³⁴i³ i²tei⁴³ húa³⁴ Judea, jo³² ta⁵hŋoh³ jm³ Jordán, ta⁵jia²³ hyie³. 2Jian³ jeun⁴³ chie³ ua⁵han² coh⁵cah³²i³, i² jon³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹. 3I² jon³ a⁴tyie³⁴ co⁴meih³ fariseo hlonh² Jesús, a⁴con²³i³ jau²chie⁴³ i²con²³i³, a⁴sagh⁴³i³: ―¿O⁴ ra³cúa²³ i⁴li⁴tyon⁴ a³ñih³ jian²³ a³m⁴ quian¹ ua²hain³ nei²? 4I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―¿O⁴ a⁵sia³ ma³a⁴heih³ˉ³ ma²jyi³ i⁴ra³juah⁴ i⁴a⁴júan⁴³ Jon⁴dai¹ co⁴ra⁴lie⁵ a³ñih³ jian³ a³m⁴? 5Jian³ a⁴juah⁴i³: “I⁴jon³da³ quein²³ a³ñih³ i²con²³ jmai³sie²³ i⁴cua²³i³ jian²³ a³m⁴ quian¹. Jon³ lain⁴ li⁵uan⁴i³ la⁴jon³ jan³ chie³.” 6I² la⁴ne³ a⁵sie⁴³ ma⁵lang⁴³i³ on³⁴, quie¹ lang⁴³i³ jan³pa² júah³. Quie¹ la⁴conh⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴sanh⁴i³, i¹jan³ chie³ sa⁴li⁴tyon³⁴. 7Jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²: ―Juah⁴ne³ la⁴ne³, ¿e⁴le³⁴ a⁴júan⁴ M³se²³ heih⁴³ i⁴cúah³i³ a³m⁴ con³ ma²jyi³ i⁴ra³juah⁴ i⁴ma³a⁴tyon⁴i³? I² jon³ ton²³i³ a³m⁴. 8Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―A⁴cúa⁴ M³se²³ jeu³ la⁴ne³ quie¹ i⁴eu⁴³ huah³ m⁴tyi⁴ quianh³pa² hnei³ tionh²ˉ³; i² liah⁴ma²ra⁴lie⁵ ne⁵, a⁵sia³ ma²leg⁴³ la⁴ne³. 9Jon³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³tyon⁴ jian²³ a³m⁴ quian¹ i⁴sa⁴sia³ nei² juah⁴ i⁴hleh⁴³ a³sang²³ quieh¹ a³m⁴, i² juah⁴ne³ sanh⁴i³ jian²³ a³sang²³ ne⁵, ta³canh¹i³ chie³² i⁴hlenh⁴³i³ i³cúa³ chie³; jian³ a³ñih³ a³sanh⁴ jian²³ a³tyon²³ jian²³ i³cúa³, ta³canh¹i³ chie³² i⁴hlenh⁴³i³ i³cúa³ chie³ liah⁴. 10Jon³ a⁴juah⁴ chie³ quian¹i³ tionh²: ―Juah⁴ne³ la⁴ne³ leg⁴³ i²con²³ a³ñih³ jian²³ a³m⁴ quian¹, eu⁴³a² quein⁴³ sa⁴hniah³ sanh⁴ chie³ tionh². 11I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―A⁵sian⁴³ la⁴jang³⁴ li⁴hyei³⁴ jau²³ ne³. Quie¹ jmah³ a³hain⁴pa² tionh² a³a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³. 12Quie¹ sian³ a³ñih³ sa⁴hnio³⁴ a³m⁴, la⁴ne³ ra⁵sian³i³; jian³ sian³ a³ñih³ a³sa⁴hnio³⁴ a³m⁴ i⁴a⁴júan⁴ chie³ teh⁴³ quieh¹i³; conh⁴liah⁴ sian³ a³ñih³ a³júan³ co³hei²tsei³ hña³ i⁴sa⁴hnio³⁴i³ a³m⁴ nei² quieh¹ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. A³hain⁴ a³lei⁴ li⁴hyei³⁴ jau²³ la³, ua²hyei⁴i³. 13I² jon³ jian³i³ co⁴meih³ si³maih² peih¹ ta⁵nei² Jesús, canh⁴a² tei³⁴i³ si¹cúa³ jian³ mh³i³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹i³; i² chie³ quian¹ Jesús ne⁵, a⁴jain³⁴i³ a³hain⁴ tionh². 14I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Cúa² hnei³ jeu³ i⁴ya⁴han² si³maih² peih¹ i²con²³ˉ⁵, a⁵hnia³ hnei³; quie¹ a³la⁴ne³ tionh² han⁵ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 15Jon³ a⁴tei³⁴i³ si¹cúa³ i²con²³ si³maih² peih¹ hain⁴, ma²jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵seg³⁴. 16I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ i²con²³i³, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³ tsein²³, ¿henh⁴ i⁴tsei³⁴ hniah³ júan³²ˉ⁴ canh⁴a² li⁴sia³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ quien⁴ˉ⁴? 17Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿E⁴le³⁴ teh⁵ˉ³ jnia⁴ a³tsein²³? Quie¹ i¹jan³ a³tsein²³ sa⁴sian³, jan³ Jon⁴dai¹pa². Jian³ juah⁴ne³ hnoh³ˉ³ hyanh⁴ˉ³ m⁵cu³ tsei²³, hie² hnei³ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 18Jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴: ―¿Hain³ heih⁴³ ne⁵? Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴la³pa²: A⁵jŋangh² hnei³ chie³; a⁵hlenh⁴³ hnei³ a³sa⁴lang⁴³ i³cúah³ˉ³; a⁵júan³ hang³; a⁵hleh³ hnei³ jau²ta³jau²³ nei² quieh¹ i¹jan³; 19ma⁴con³² hnei³ naih⁴³sieh³; jian³ ma⁴hno³² hnei³ m⁵cu³ reunh³ liah⁴i² hnoh⁴³ˉ³ húanh⁴³ˉ³. 20Jon³ a⁴juah⁴ a³maih² hain⁴ i²con²³i³: ―La⁴jeg³⁴ heih⁴³ ne³ ma⁵tei³²ˉ⁴ liah⁴ma²maih⁴³ˉ⁴. ¿Henh⁴a² júah³ si³hain⁴ quien⁴ˉ⁴? 21I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Juah⁴ne³ hnoh³ˉ³ lainh⁴ˉ³ a³tsein²³ o³tan², hniah³ cúah²ˉ³, cua³ ua⁴hnang² la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quianh³ˉ³, ma²jon³ cúah³²ˉ³ a³ti⁴ñei³ o¹cau³² jon³, canh⁴a² li⁴sia³ i⁴quein⁴³ hlion⁴ quianh³ˉ³ ñi⁴jeu⁵; ma²jon³ niah²ˉ³ coh⁵cah³ˉ⁴. 22I² con³ma²a⁴nau⁴ a³maih² hain⁴ jau²³ jon³, jon³ ŋah³i³ chionh⁴ tsei⁴³i³ quie¹ eu⁴³ hlion⁴ sia³ quieh¹i³. 23Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ chie³ quian¹ tionh²: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, ti⁴³ jeuh⁴³ nie⁴³ i⁴si⁵hei⁴ jan³ a³jlanh² naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 24Conh⁴liah⁴ juah³ˉ⁴ liah⁴, i⁴eu⁴³a² sa⁴jeuh⁴³ i⁴si⁵hei⁴ jan³ a²ca³me²llo³ to³ a²ma³cau³² la⁴conh⁴a² i⁴hei⁴ jan³ a³jlanh² naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 25I² con³ma²a⁴nau⁴ chie³ quian¹i³ jau²³ jon³, ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Juah⁴ne³ la⁴ne³, ¿hain³ pi² lei⁴ li⁴lion⁴? 26I² jon³ a⁴jen³ Jesús a³hain⁴ tionh², a⁴sagh⁴³i³: ―Quie¹ chie³ tionh² sa⁴tieh¹i³ li⁴júan³⁴i³, i²con²³ Jon⁴dai¹ ne⁵, la⁴jeg³⁴pa² li⁴lei⁴. 27Jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³: ―Jeh³², ma³a⁴tien² jnie³² la⁴jeg³⁴ jian³ ma³ya¹han² jnie³² coh⁵cah³²ˉ³. ¿Henh⁴ li⁴sia³ quian⁴ jnie³² ne⁵? 28Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴teg⁴i² ma³a⁴lag³⁴ m⁵cu³ la³, jian³ cua³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ nei² a²ma³sei² tyein² a³quian³ joh¹, jon³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ a³si⁴tyeinh³²ˉ³ coh⁵cah³ˉ⁴ neih²ˉ³ quia⁵teun⁴ a²ma³sei² jlanh² i²júanh²ˉ³ heih⁴³ i²con²³ quia⁵teun⁴ sa¹jeun³ Israel. 29Jian³ a³hain⁴ a³ma³a⁴teinh³ tsei⁴³ a²hnei⁴³ quieh¹ jian³ o⁴ si³reunh¹i³, si³ñih³ si³m⁴, jian³ o⁴ jmai³i³ jian³ o⁴ sie²³i³, jian³ o⁴ a³m⁴ quian¹i³ jian³ o⁴ si³jon⁴³i³, jian³ o⁴ húa³⁴ quieh¹i³, la⁴jang³⁴ a³júan³⁴ la⁴ne³ nei² quien⁴ˉ⁴, hyei³⁴i³ nia⁴lo⁴ jeunh³ jian³ hyieh⁴i³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 30I² jeun⁴³ a³ya¹jian⁴³ nei² tieh²la³ tang³⁴i³ ta³ra³pei¹; jian³ a³tionh² ta³ra³pei¹ tieh²la³ si⁵jian⁴³i³ nei².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\