SAN MATEO 2

1Con³ma²ra⁵sian³ Jesús je¹jeu³ Belén i²tei⁴³ Judea, ñi³ ma²lang⁴³ Herodes re¹, i² jon³ a⁴tyie³⁴ co⁴meih³ chie³ je¹jeu³ Jerusalén a³ma³tang²³ nei² quieh¹ jah⁴nai⁴³, a³sian³ ta⁵ja³⁴ hyie³, 2juah⁴i³: ―¿Jainh¹ ra³quian³ re¹ quian¹ judío tionh² a³ra⁵sian³? Quie¹ a⁴nia³² jnie³² jah⁴nai⁴³ quian¹i³, con³ma²tieh² jnie³² ta⁵jia²³ hyie³, i⁴jon³ jo³⁴ jnie³² a⁵ma⁵con³²i³ jnie³². 3I² con³ma²a⁴nau⁴ re¹ Herodes jau²³, ta² a⁴tanh⁴³ tsei⁴³i³ jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² je¹jeu³ Jerusalén liah⁴. 4I² jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴ŋangh⁴³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² liah⁴ma³jian²³ a²teg²³ quian¹ lai²³ a³he²³ i²con²³ a³jeu³, a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ a³hain⁴ tionh² jainh¹ li⁴sian³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴. 5I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²: ―Belén pa² i²tei⁴³ húa³⁴ Judea, quie¹ la⁴ne³ a⁴sag⁴ jan³ a³sain²: 6Hnei³, jeu³ Belén, i²tei⁴³ húa³⁴ Judá, ua²liah⁴a² peih¹ hnei³, ta² hlion⁴ queinh⁴³ˉ³ la⁴conh⁴a² a³tyein² tionh² húa³⁴ Judá; quie¹ i²conh² hnei³ li⁴sian³ jan³ a³quian³ ma³tyi² a³hion⁵ Israel, a³jeu³ quian³⁴ˉ⁴. 7I² jon³ ne⁵, a⁴te⁴ Herodes, a⁴teh³i³ a³ma³tang²³ nei² quieh¹ jah⁴nai⁴³ hain⁴ ta⁵ni²hma², a⁴ŋang⁴i³ ta¹ jon³ hain³ mah² ma⁴jnia³² jah⁴nai⁴³ hain⁴. 8I² jon³ a⁴sai⁴i³ ta⁵ Belén, juah⁴i³: ―Cua³ ua⁴han² hnei³ tionh²ˉ³, ua⁴ŋang² hnei³ o³re³ hion²³ nei² quieh¹ yein³; i² tei⁴³i² ma³a⁴chianh³²ˉ³ ne⁵, jon³ nioh¹ˉ³ ni²júanh²ˉ³ jau²³ i²con²³ˉ⁵ canh⁴a² la⁴jon³ nai³²ˉ⁴ liah⁴ ni¹ma⁴con³²ˉ⁴. 9I² con³ma²a⁴nau⁴i³ tionh² jau²³ quieh¹ re¹, jon³ ua⁵han²i³. I² jon³ ma⁴jnia³² jah⁴nai⁴³ hain⁴ ta⁵nei²i³ tionh² liah⁴i² a⁴tyie³⁴i³ a³a⁴hang⁴ i²ra³quian³ yein³, a³ma²a⁴jen³i³ ta⁵ja³⁴ hyie³ hain⁴. 10I² con³ma²a⁴jen³i³ jah⁴nai⁴³, hlion⁴ mai²³ si³hyonh³i³ a⁴leg³⁴ tionh². 11I² con³ma²a⁴han⁵i³ jauh³², jon³ a⁴jen³i³ yein³ jian²³ Ma³rei² sie²³. I² jon³ a⁴si⁴jnei⁵i³, a⁴ma⁴con⁴³i³ yein³. Jian³ a⁴nia³⁴i³ a²cúa⁴³ quieh¹. A⁴húa⁴i³ o¹cau³²nie¹, jian³ sein³, jian³ mirra i⁴jia²³ ma³jeu³ liah⁴, a⁴cúah³i³ yein³. 12I² coh⁵ jon³ ne⁵, a⁵ra⁵ñi³i³ tionh² con⁴juah⁴ gui³sie⁴ i⁴so⁵hniah³ chianh³i³ jeu³ cua⁴³ Herodes; i² jon³ ŋah³i³ jeu³ co²³ jeu³ ta⁵seg³⁴. 13I² con³ma²ŋah³ a³hain⁴ tionh², jon³ ma⁴jnia³² jan³ ángel quian¹ Se³ño²³ i²con²³ Se¹ liah⁴ con⁴juah⁴ gui³sie⁴, juah⁴i³: ―No³ hnei³, te⁴³ hnei³ yein³ jian²³ sie²³, cm² hnei³ ta⁵húa³⁴ Egipto, i²jon³ ua²neih⁴ˉ³ la⁴conh⁴i² juah¹ˉ⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴. Quie¹ júan³⁴ Herodes hnoh⁴³i³ liah⁴ li⁴jŋangh³i³ yein³. 14Jon³ ra⁴hang³² Se¹, a⁴te¹i³ yein³ jian²³ sie²³ to⁵je¹nai³ jon³, ŋah³i³ ta⁵ Egipto. 15I²jon³ a⁴cua⁴i³ la⁴conh⁴i² jaun² Herodes, canh⁴a² la⁴jon³ li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Se³ño²³ con⁴juah⁴ jan³ a³sain² quian¹ con³ma²a⁴juah⁴i³: “A⁴te³²ˉ⁴ a³jon³⁴ a³ma²hein² ta⁵ Egipto.” 16I² jon³ ne⁵, con³ma²ra⁵ñi³ Herodes i⁴ma⁴co³ a³ma³tang²³ nei² quieh¹ jah⁴nai⁴³ hain⁴ quieh¹i³, jon³ jain²³ tsei⁴³i³ hlion⁴ mai²³. Ma²jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴jŋangh³i³ la⁴jang³⁴ si³maih² peih¹, a³ñih³, a³hein² to⁵ñi³ ta⁵jeuh³ a³tionh² je¹jeu³ Belén jian³ la⁴con³ hloh³² jon³, con⁴juah⁴ jm² i⁴a⁴juah⁴ a³ma³tang²³ nei² quieh¹ jah⁴nai⁴³ hain⁴. 17I² la⁴ne³ ra⁵tei⁴³ jau²³ quieh¹ Jeremías, a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ hain⁴, con³ma²a⁴juah⁴i³: 18A⁴naih⁵ i⁴hoh⁵ chie³ je¹jeu³ Ramá, i⁴hoh⁵i³ tia⁴, chionh⁴ tsei⁴³i³, jian³ hien²³i³ liah⁴. Hoh⁵ A¹ra³que² nei² quieh¹ si³jon⁴³. Sa⁴i²lai⁴³ tsei⁴³i³ quie¹ a⁴chian³⁴i³ tionh². 19I² con³ma²a⁴jaun³⁴ Herodes, jon³ ma⁴jnia³² jan³ ángel quian¹ Se³ño²³ i²con²³ Se¹ húa³⁴ Egipto jon³ con⁴juah⁴ gui³sie⁴, 20juah⁴i³: ―Ra⁴hang³² hnei³, te⁴³ hnei³ yein³ jian²³ sie²³, cuanh³ ta⁵húa³⁴ Israel; quie¹ ma³a⁴chian³⁴ a³ma²i²jŋangh³ yein³. 21I² jon³ a⁴no³i³, a⁴te¹i³ yein³ jian²³ sie²³, jonh³i³ ta⁵húa³⁴ Israel. 22I² con³ma²ra⁵ñi³i³ i⁴lang⁴³ Arquelao ta¹ húa³⁴ Judea nei² quieh¹ Herodes jmai³i³, jon³ ra⁵coh⁴³i³, so⁵i²chianh³i³ i²jon³. I² jon³ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ i²con²³i³ con⁴juah⁴ gui³sie⁴, jon³ ŋah³i³ ta⁵ Galilea. 23I² con³ma²cúan³⁴i³ i²jon³, jon³ a⁴cua⁴i³ con³ jeu³ i²sain³ Nazaret, canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ i⁴teh³i³ Cristo jan³ a³sian³ Nazaret.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\