SAN MATEO 21

1I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ tionh² jeu³ Betfagé, mah⁴ quieh¹ a²hma³ Olivos, hloh³² Jerusalén, jon³ a⁴sain⁴ Jesús on³⁴ chie³ quian¹, 2a⁴sagh⁴³i³: ―Cua³ jeu³ peih¹ nie⁴³ ta⁵nei² ne³ tionh²ˉ³. I²jno³ tyanh³²ˉ³ jan³ a¹si²lo¹siah³ a³si²hñih² jian²³ jan³ jon⁴lo¹ jon⁴³. Jon³ sainh³²ˉ³ jian³ teh³²ˉ³ ta⁵la³. 3Jian³ juah⁴ne³ sian³ a³hleh⁴³ hnei³, saih³²i³ hnei³ i⁴hniah³ quian¹ Se³ño²³pa², ma²jon³ sainh³i³ to⁴ne⁵. 4A⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ jan³ a³sain², con³ma²a⁴juah⁴i³: 5Saih³² hnei³ a³tionh² si³da²³ Sión: “Jeh³², ma³ja²³ re¹ quianh³ˉ³ i²conh²ˉ³, a³ti⁴ñeih⁵ quie¹ ua²tsain¹i³ jan³ a¹si²lo¹siah³, jan³ a²lo¹ peih¹, a³jon⁴³ jah⁴ a³can²³ lie²³.” 6Jon³ ua⁵han² chie³ quian¹i³ hain⁴, a⁴ma⁴tei⁵i³ heih⁴³ i⁴a⁴júan⁴ Jesús i²con²³i³. 7Quie¹ jian³i³ a¹si²lo¹ hain⁴ jian²³ a³jon⁴³, ma²jon³ a⁴ja³⁴i³ a²cúan³ ma³cah³² jah⁴ hain⁴ tionh², ma²jon³ ua⁴tsei³² Jesús nei². 8Jian³ ta² jeun⁴³ chie³ liah⁴, ti²ja²³i³ a²cúan³ ho³²jeu³; jian³ ca³chion²³ ti²queih² o¹cúah² hma³ i⁴ja²³i³ ho³²jeu³ liah⁴. 9Jian³ ya¹han² jeun⁴³ chie³ ta⁵nei²i³ jian³ coh⁵cah³²i³ a³ti²hleh² tia⁴, juah⁴i³: ―¡Júanh⁴³ Sa¹jeun³ re¹ Da³vei²³! ¡Ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³ja²³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹! ¡Júanh⁴³ Jon⁴dai¹ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵! 10I² con³ma²a⁴hei³⁴i³ Jerusalén ne⁵, jon³ ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ la⁴jang³⁴ chie³ a³tionh² jeu³ jon³, a⁴juah⁴i³: ―¿Hain³ chianh² ne³, lainh⁴ˉ³? 11I² jon³ a⁴juah⁴ a³jeu³: ―Jesús pa² a³ne³, a³sain², a³sian³ jeu³ Nazaret i²tei⁴³ Galilea. 12Jon³ a⁴hei³⁴ Jesús cuah³júah² quieh¹ Jon⁴dai¹, a⁴húan⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³ti²hnang³ jian³ a³ti²la²³ i²jon³. A⁴quegh³i³ a²me²sa³ quieh¹ a³sag²³ o¹cau³² tionh² jian³ a²ma³sei² quieh¹ a³ti²hnang⁴³ a⁵ta³cuah³. 13Jian³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: ―Quie¹ ra³sag² Ma²jyi³: “Jauh³² quien⁴ˉ⁴ jauh³² i²mh²i³ Jon⁴dai¹pa² teh²i³.” I² hnei³ tionh²ˉ³ júanh³ˉ³ jauh³² la³ la⁴con³ to³hlo³ quieh¹ hang³. 14I² jon³ a⁵han² a³taun³² jian³ a³tein⁴ i²con²³i³ cuah³ jon³. Jian³ a⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴huan⁴ quieh¹i³. 15Ta² a⁴jain²³ tsei⁴³ m³chie³ tyein² jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³, con³ma²a⁴je³⁴i³ la⁴jeg³⁴ ua³júah² i⁴júan³ Jesús jian³ a⁴jen³i³ i⁴ti²hleh² la⁴jang³⁴ si³maih² tia⁴ cuah³júah², i⁴juah⁴i³: “Júanh⁴³ Sa¹jeun³ re¹ Da³vei²³.” 16Jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús, juah⁴i³: ―¿O⁴ nauh³ˉ³ i⁴ti²hleh² a³ne³? I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Jen³⁴, nau³⁴ˉ⁴. ¿O⁴ a⁵sia³ ma³a⁴heih³ˉ³ i²ra³juah⁴: Ma³a⁴júanh²ˉ³ i⁴hleh³ si³maih² peih¹ jian³ a³teih⁴, liah⁴ júanh⁴³ hnei³ o³tan²? 17Jon³ a⁴tai³⁴ Jesús quieh¹i³, ua⁵hag⁴³i³ si³da²³ jon³, ŋo³⁴i³ jeu³ Betania i²a⁴jian⁴i³ je¹nai³ jon³. 18I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ jonh³i³ ta⁵si³da²³ jon³ liah⁴ i⁴seg³⁴, jian³ ra⁵cúanh⁴³ tsei⁴³i³. 19I² jon³ a⁴je³⁴i³ con³ a²hma³ m⁴jyi³ hloh³² ho³²jeu³, jon³ a⁴tyie³⁴i³ hloh³², i¹con³ o¹m⁴ quieh¹ sa⁴a⁴chieh¹i³, jmah³ o¹úan³²pa² si²leg⁴³. Jon³ a⁴sagh⁴³i³ a²hma³, juah⁴i³: ―I¹conh⁴ so⁵hag³⁴ hnei³ o¹m⁴. Tyi¹ a⁴la³ ra⁵quein³ a²hma³ jon³. 20I² con³ma²a⁴je³⁴ chie³ quian¹i³ tionh², ta² co³ a⁴jainh⁴³i³, juah⁴i³: ―¿Liah⁴ cúan²³ ra⁵quein³ a²hma³ m⁴jyi³ ne³ liah⁴ma²jon³? 21Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús i²con²³i³, a⁴juah⁴i³: ―I⁴chie⁴³pa² juah³ˉ⁴, juah⁴ne³ hainh⁴ˉ³ jian³ sa⁴júanh³ˉ³ teun³⁴ co³hei²tsei³, a⁵jon⁴³ jmah³ i²con²³ a²hma³ m⁴jyi³ ne³ li⁴júanh²ˉ³ la⁴ne³, quie¹ li⁴jeuh³²ˉ³ a²mah⁴ ne³: “Quein⁴³ hnei³ i²gm⁴; cua³ la⁴teg⁴ joh⁴³ jm³ñih¹”, jian³ lei⁴. 22Jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴mh²ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴hainh⁴ˉ³, hyanh⁴ˉ³ liah⁴. 23Jon³ a⁴tyanh³ Jesús cuah³júah², i² ta¹la⁴ ma³si²heh²i³ chie³, jon³ a⁴tyie³⁴ m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ a³jeu³ hlonh²i³ a³a⁴juah⁴ i²con²³i³: ―¿Hain³ heih⁴³ quianh²ˉ³ i⁴júanh³ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³? ¿Jian³ o⁴ hain³ a⁴cúa⁴ heih⁴³ ne³ i²conh²ˉ³? 24I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hno⁵ jnia⁴ liah⁴ ŋang¹ˉ⁴ con³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. I² juah⁴ne³ a⁴jainh¹ˉ³ jau²³ ne⁵, jon³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ liah⁴ hain³ heih⁴³ quian³²ˉ⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴la³. 25I² jon³ ne⁵, ¿hain³ a⁴júan⁴ heih⁴³ i²con²³ Juan³ Tei³² i⁴ua⁵sion⁴³ chie³ jm³? ¿O⁴ Jon⁴dai¹ jian³ o⁴ chie³, lainh⁴ˉ³? Jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², juah⁴i³: ―Juah⁴ne³ juah²ˉ¹ i⁴ Jon⁴dai¹pa² a⁴júan⁴ heih⁴³ i²con²³i³, jon³ sag⁵i³ jnia¹: “¿E⁴le³⁴ sa⁴ra⁵hainh⁴ˉ³ jau²³ quieh¹i³ ne⁵?” 26Jian³ juah⁴ne³ juah²ˉ¹ i⁴a⁴sai⁴ chie³pa² quieh¹i³, jeh³² a³jeu³ tionh², co³ jia²³; quie¹ la⁴jang³⁴pa² ti²ñi³ i⁴ma²lang⁴³ Juan²³ jan³ a³sain². 27I² jon³ a⁴jainh³i³ jau²³ i²con²³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Sa⁴nia² jnie³². I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ liah⁴: ―Jian³ jnia⁴ liah⁴, a⁵sia³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ hain³ heih⁴³ quian³²ˉ⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴la³. 28’¿Liah⁴ lainh⁴ˉ³ jau²³ la³? Jan³ a³ñih³ ma²sian³ on³⁴ si³jon⁴³; jon³ a⁴tyie³⁴ a³hain⁴ i²con²³ jan³ co⁴ra⁴lie⁵, a⁴juah⁴i³: “Hnei³ a³jon³⁴ˉ⁴, cua³ ua⁴júan² ta¹ ne³⁴ je¹ o¹m⁴ ya¹gm³jeh² quien⁴ˉ⁴.” 29I² jon³ a⁴juah⁴ a³jon⁴³i³: “Sa⁴i²nai³²ˉ⁴.” I² coh⁵ jon³ ne⁵, a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³ seg²³, jon³ ŋo³⁴i³. 30Ma²jon³ a⁴tyie³⁴ a³don⁵ hain⁴ liah⁴ i²con²³ i²jan³ jon⁴³, conh⁴liah⁴ la⁴jon³pa² a⁴juah⁴i³ liah⁴; i² jon³ a⁴ŋangh³i³, juah⁴i³: “Jen⁴, pa²³ quian³⁴, nai³²ˉ⁴.” I² a⁵sia³ ŋo³⁴i³ ne⁵. 31¿Hain³ conh⁴ li⁵uan⁴ hain⁴ ma⁴tei⁵ heih⁴³ quieh¹ jmai³i³, lainh⁴ˉ³? Jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―A³a⁴hlenh⁴³i³ co⁴ra⁴lie⁵pa². Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³can²³ hmah¹ jian³ a³m⁴ sa⁴jmh³ han⁵ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ñeih³² la⁴conh⁴a² hnei³ tionh²ˉ³. 32Quie¹ cuan³⁴ Juan³ Tei³² i²conh²ˉ³, a⁴hleh⁴i³ liah⁴ hniah³ ma²teih³²ˉ³, i² sa⁴ra⁵hainh⁴ˉ³ jau²³ quieh¹i³ tionh²ˉ³; i² a³can²³ hmah¹ jian³ a³m⁴ sa⁴jmh³ tionh² ra⁵hain⁴. I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, con³ma²a⁴jeh¹ˉ³ i⁴jon³, jon³ a⁵sia³ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³ a⁴sagh¹ˉ³ juah⁴ i⁴ma²li⁴hainh⁴ˉ³. 33’Nai³ hnei³ i²con³ jau²³ i⁴can¹ˉ⁴ la³ liah⁴: Ma²sian³ jan³ chie³ a³jnia² o¹m⁴ ya¹gm³jeh² quieh¹, jian³ a⁴júan⁴i³ con³ a²ha⁴ co⁴la⁴lagh⁵; jian³ a⁴júan⁴i³ con³ i²jianh²i³ o¹m⁴ ya¹gm³jeh², jian³ a⁴júan⁴i³ con³ a²cuah³² ñei⁴³ i²hie³⁴i³ je¹. ’Ma²jon³ a⁴tonh³i³ je¹ jon³ joh⁴³ cúa³ co⁴meih³ a³júan³ ta¹, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵jeu³ gm⁴. 34I² con³ma²a⁴tyie³⁴ jm² a⁴lo³, jon³ a⁴sain⁴i³ co⁴meih³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹ i²con²³ a³júan³ ta¹ je¹ hain⁴ canh⁴a² ma²cúah³i³ co⁴meih³ o¹m⁴ ya¹gm³jeh² jon³. 35I² a³júan³ ta¹ hain⁴ tionh² ne⁵, jon³ a⁴sanh³i³ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴, a⁴pan³⁴i³ jan³, a⁴jŋangh⁴i³ i²jan³, jian³ a⁴quinh⁴³i³ m⁴caun² a³i²jan³ liah⁴. 36Conh⁴liah⁴ a⁴sain⁴ a³quieh¹ je¹ hain⁴ i²co⁴meih³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹, jeun⁴³ la⁴conh⁴ ma²co⁴ra⁴lie⁵; conh⁴liah⁴ la⁴jon³pa² a⁴júan⁴ a³júan³ ta¹ hain⁴ i²con²³i³ tionh². 37’I² a⁴toh⁴ ne⁵, a⁴sain⁴i³ a³jon⁴³ hña³, juah⁴i³: “Leg⁴³ re³pa² ma⁵con⁴³i³ a³jon³⁴ˉ⁴.” 38I² a³júan³ ta¹ ne⁵, con³ma²a⁴jen³i³ a³jon⁴³i³, jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², juah⁴i³: “A³ne³pa² li⁴quieh¹ je¹ la³. Ma³²ˉ¹ ma⁵jŋangh¹i³ jnia¹ canh⁴a² li⁴quian⁴ˉ¹ je¹ i⁴ma²li⁴quieh¹i³.” 39Jon³ a⁴sanh³i³, a⁴ton³⁴i³ ta⁴coh⁵ je¹ jon³, jian³ a⁴jŋangh⁴i³. 40I² ne³ ne⁵, tei⁴³i² ma³jonh² a³quieh¹ je¹ jon³, ¿liah⁴ júan³⁴i³ i²con²³ a³júan³ ta¹ hain⁴, lainh⁴ˉ³? 41Jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh² i²con²³ Jesús: ―Jŋangh³i³ a³hlangh² hain⁴ tionh² i⁴so⁵ñeih⁴ tsei⁴³i³, jon³ tonh³i³ je¹ quieh¹ joh⁴³ cúa³ a³júan³ ta¹ sang³⁴ tionh² a³cúah³ i⁴quieh¹ je¹ i⁴lo³⁴ tei⁴³i² a⁴tyie³⁴ jm² quieh¹. 42Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿O⁴ a⁵sia³ ma³a⁴heih³ˉ³ i⁴ra³sag²: A²caun² i⁴a⁴ton³⁴ teg³hyah³ tionh², a²caun² jon³pa² re³ a⁴seih³ ta³jmh¹ a²hnei⁴³. A⁴júan⁴ Se³ño²³ i⁴a⁴leg³⁴ la⁴ne³, jian³ ta² co³ a⁴jain⁴³ˉ¹ a⁴niah³²ˉ¹ i⁴jon³? 43I² jon³ ne⁵, jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, júan³⁴ Jon⁴dai¹ i⁴a⁵sie⁴³ tain⁴³ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴cúah²ˉ³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹i³, quie¹ cúa³⁴i³ i⁴tain⁴³ chie³ a³ma⁴tei⁵ i²con²³i³. 44Jian³ a³hain⁴ a³cangh² nei² a²caun² jon³, jon³ jeun⁴i³ o¹leuh²; jian³ juah⁴ne³ sian³ a³neh³ a²caun² ne³, jon³ lain⁴i³ o¹jeu². 45Con³ma²a⁴nau⁴ m³chie³ tyein² jian²³ fariseo tionh² jau²³ i⁴a⁴can³⁴ Jesús jon³, jon³ ra⁵ŋang⁴i³ i⁴hleh²i³ nei² quieh¹i³ tionh². 46I² jon³ ma²hnoh³i³ hain³liah⁴ li⁴sanh³i³ Jesús; i² con⁴³i³ a³jeu³ ne⁵, quie¹ la⁴jang³⁴ a³jeu³ laih² i⁴lang⁴³i³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\