SAN MATEO 26

1I² con³ma²a⁴toh⁴ i⁴a⁴hleh⁴ Jesús la⁴jeg³⁴ jau²³ ne³, jon³ a⁴juah⁴i³ i²con²³ chie³ quian¹: 2―Quie¹ ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ yie⁴ la³ teg³⁴ jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto, jian³ cúanh⁴³i³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ i⁴tion³⁴i³ crau¹. 3I² la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein², jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³, jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ judío, jon³ a⁴ŋangh³i³ coh⁵hnei³² jauh³² quieh¹ jeu³² m³chie³ a³sain³ Caifás. 4I² jon³ a⁴júan⁴i³ re³ i⁴sanh³i³ Jesús con⁴juah⁴ jau²ta³jau²³ i⁴jŋangh³i³. 5I² a⁴júanh⁴i³ tionh²: ―Sa⁴hniah³ júan³²ˉ¹ ta¹la⁴ jm², canh⁴a² sa⁴ra⁵hang³² a³jeu³ tionh². 6Ma²hein² Jesús jeu³ Betania jauh³² quieh¹ Si²úan¹ a³ma²teh²i³ a³lang⁴³ chie² i⁴jyih² o¹ŋeu⁴³ quieh¹. 7I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³m⁴ i²con²³i³ a³quian³ con³ m⁴tsai³² peih¹ i⁴leg⁴³ alabastro i⁴tieh³² o¹jm³no¹ ma³jeu³ jian³ i⁴quein⁴³ hlion⁴ mai²³, jon³ a⁴sie⁴i³ ma³tyi² Jesús a³ua²cua⁴³ mesa. 8I² con³ma²a⁴je³⁴ chie³ quian¹i³, ta² a⁴jain²³ tsei⁴³i³ tionh², juah⁴i³: ―¿Henh⁴le³⁴ ma⁴hain³i³ i⁴quein⁴³ hlion⁴ ne³? 9Quie¹ ma²li⁴hnang³⁴i³ hmah¹ húanh², canh⁴a² ma²ma⁵hon³²i³ a³ti⁴ñei³. 10I² jon³ ra⁵laih² Jesús jau²³ i⁴ti²hleh²i³, a⁴juah⁴i³: ―¿Henh⁴le³⁴ si⁵quianh³²ˉ³ tsei⁴³ a³m⁴ la³ tionh²ˉ³? Quie¹ a⁴júan⁴i³ con³ i⁴tsei³⁴ i²con²³ jnia⁴. 11Quie¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³pa² tionh² a³ti⁴ñei³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, i² jnia⁴ ne⁵, a⁵sie⁴³ ma⁵jeh³²ˉ³. 12Quie¹ i⁴a⁴sie⁴i³ o¹jm³no¹ ma³jeu³ ne³ i²con²³ˉ⁵ i⁴a⁴júanh³i³ he³⁴ˉ⁴ naih⁵i² ho³⁴i³ jnia⁴. 13I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴tan² i²hleh³i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ la³, la⁴tan² m⁵cu³, jian³ tya³⁴i³ jau²³ liah⁴ a⁴júan⁴ a³m⁴ la³ i²con²³ˉ⁵, canh⁴a² tyon⁴³ tsei⁴³ chie³ tionh² i²con²³i³. 14I² jon³ ŋo³⁴ jan³ a³hein² jen² quia⁵teun⁴ chie³ quian¹i³, a³sain³ Judas Iscariote, ua⁵jen³²i³ m³chie³ tyein² tionh², 15a⁴juah⁴i³ i²con²³i³: ―¿Conh⁴ cúah²ˉ³ i²con²³ˉ⁵ juah⁴ne³ cúanh³²ˉ⁴ Jesús joh⁴³ cúah³ˉ³ tionh²ˉ³? I² jon³ ma⁴hmah³² a³hain⁴ quieh¹i³ qui⁴quia⁴ o¹cau³² i⁴leg⁴³ o¹cau³² tie³. 16I² jon³ a⁴hnoh³ Judas liah⁴ma²jm² jon³ liah⁴ li⁴tag³⁴ i⁴li⁴cúanh⁴³i³ Jesús joh⁴³ cúa³ a³hain⁴ tionh². 17I² con³ma²a⁴teg⁴ jm² co⁴ra⁴lie⁵ i⁴júan³i³ jm² i⁴queuh³i³ a²hei⁴³ñih¹ i⁴sa⁴hei¹ o¹sieh³², jon³ a⁴tyie³⁴ chie³ quian¹ Jesús i²con²³i³, a⁴juah⁴i³: ―¿Jainh¹ hnoh³ˉ³ si²júan²³ jnie³² co³jian¹ ma³⁴ i⁴queuh²ˉ³ jm² la³, jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto? 18I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Cua³ la⁴teg⁴ je¹jeu³ i²con²³ jan³ a³ñih³, i² jon³ saih³²i³ hnei³ jau²³ la³: “La⁴la³ juah⁴ A²teg²³: Ma³ja²³ hloh³² o²ra³ quien⁴ˉ⁴; tieh²la³ júan³²ˉ⁴ jm² la³ jauh³² quianh³ˉ³ jian²³ˉ⁵ chie³ quian³⁴, jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto.” 19Jon³ a⁴júan⁴ chie³ quian¹ Jesús heih⁴³ i⁴a⁴júan⁴i³, a⁴júan⁴i³ ma³⁴ jon³. 20I² con³ma²a⁴nai³, jon³ a⁴cua⁴ Jesús a²me²sa³ jian²³i³ quia⁵teun⁴ chie³ quian¹i³ hain⁴. 21I² con³ma²ti²queuh³i³ a²hei⁴³, jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i⁴jan³ hnei³ cúah⁴³ jnia⁴. 22Jon³ ta² chionh⁴ tsei⁴³i³ tionh² a⁴leg³⁴, jon³ ma⁴lie⁵ con⁴jan³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―¿O⁴ jnia⁴ Se³ño²³? ¿O⁴ jnia⁴ Se³ño²³? 23I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―A³hain⁴ a³queuh⁴³ con³ a²gm⁴³ jian²³ˉ⁵, a³hain⁴pa² cúah⁴³ˉ⁴. 24I⁴chie⁴³pa² hniah³ lei⁴ i²con²³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ liah⁴i² ra³sag² nei² quieh¹i³; i² a³cúah⁴³ quieh¹i³ ne⁵, ¡ti⁴³ jeu²³ a³hain⁴! Eu⁴³ ma²re³ juah⁴ne³ sa⁴ma²ra⁵sian³ a³ñih³ hain⁴. 25Jon³ a⁴hleh⁴ Judas, a³hain⁴ a³cúanh⁴³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, ¿o⁴ jnia⁴ a³hain⁴? Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Jen³⁴, liah⁴ a⁴juah¹ˉ³ ne³. 26I² con³ma²ti²queuh³i³ a²hei⁴³, jon³ a⁴tang⁴ Jesús a²hei⁴³ñih¹, a⁴cúa⁴i³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹, a⁴jeun³⁴i³, jian³ a⁴cúah³i³ chie³ quian¹, a⁴juah⁴i³: ―Janh³ i⁴la³ tionh²ˉ³, cauh⁴³; quie¹ i⁴la³ leg⁴³ he³⁴ˉ⁴. 27Jon³ a⁴tang⁴i³ a²va²so³ liah⁴, a⁴cúa⁴i³ ti²hmah³², jon³ a⁴cúa⁴i³ i²con²³i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Hainh⁴ hnei³ la⁴jangh³ˉ³ i⁴tieh³² a²va²so³ la³. 28Quie¹ i⁴la³ leg⁴³ jm³yein⁴ quien⁴ˉ⁴ i⁴lei⁴ re³ con³ jau²³ hm³⁴, jian³ tain³⁴ jm³yein⁴ quien⁴ˉ⁴ nei² quieh¹ jeun⁴³ canh⁴a² jlenh⁴³ chie³² quieh¹i³. 29Quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, la⁴teg⁴ jm² i⁴tieh²ˉ¹ ne³⁴, a⁵sie⁴³ ma⁵lauh³²ˉ⁴ o¹bein² quieh¹ o¹m⁴ ya¹gm³jeh² i⁴lauh³²ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ i⁴seg³⁴, la⁴teg⁴ jm² i⁴júan³⁴ Neih³ˉ⁴ heih⁴³ nei² m⁵cu³ la³pa². 30I² con³ma²a⁴he⁴i³ con³ seun²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jon³ ua⁵han²i³ mah⁴ quieh¹ a²hma³ Olivos tionh². 31I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Tonh³²ˉ³ jnia⁴ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³ je¹nai³ ne³⁴; quie¹ ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³: “Júanh²ˉ⁵ jeu³² a⁵a³siah³, jian³ ma⁵quein²³ so⁵jenh³ a⁵a³siah³.” 32I² la⁴teg⁴i² ma³a⁴hyon²³ˉ⁵ ne⁵, jon³ naih²ˉ⁵ húa³⁴ Galilea naih⁵i² cuanh²ˉ³ tionh²ˉ³. 33Jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³: ―Ua²liah⁴a² la⁴jang³⁴ ton³⁴ hnei³, i² jnia⁴ ne⁵, a⁵sian⁴³ hnei³ ton²³ˉ⁵. 34Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, je¹nai³ ne³⁴, naih⁵i² hoh⁵ a¹hyie²³, juah²ˉ³ i⁴sa⁴cuh⁴³ˉ³ jnia⁴ hnang²³ nie⁴³. 35I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³²: ―Ua²liah⁴a² hniah³ jaun⁴ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ hnei³, sa⁴legh⁴ ua²a⁴jlian²³ˉ⁵. Conh⁴liah⁴ la⁴jon³ a⁴juah⁴ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹i³ co³nai². 36Jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús jian²³ chie³ quian¹i³ con³ i²sain³ Getsemaní, i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹: ―Nei⁴ hnei³ i²la³ tionh²ˉ³ ta¹la⁴ nai³²ˉ⁴ i²jno³ ni¹mh⁵ˉ⁵ Neih³ˉ⁴. 37Jon³ jian³i³ Pe³² jian³ li⁵uan⁴ si³jon⁴³ Zebedeo. I² jon³ eu⁴³ chionh⁴ tsei⁴³ Jesús a⁴leg³⁴ jian³ so⁵ñi³i³ liah⁴ sian³i³. 38Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Ta² chionh⁴ tsei³⁴ˉ⁴ hlion⁴ mai²³, ta² li⁴jaun⁴ˉ⁴, lain³⁴ˉ⁴. Jian² hnei³ i²la³ tionh²ˉ³, ua²ti²naih²ˉ³ jianh²ˉ³ jnia⁴. 39Jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵nei² i²co⁴meih³, a⁴quie³i³ húa³⁴ ta⁵ra³hain²³i³, a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹, i⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Neih³ˉ⁴, qui⁴³ hnei³ ma²eu⁴³ pain⁴ i⁴jia²³ i²con²³ˉ⁵, a¹juah⁴ li⁴lei⁴; i² ua²lei⁴ liah⁴ hnoh³ hnei³, a⁵jon⁴³ liah⁴ hno⁵ˉ⁵. 40Jon³ jonh² Jesús i²tionh² chie³ quian¹i³, a⁴jen³i³ i⁴ti²cm²i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Pe³²: ―¿O⁴ la⁴ne³ sa⁴tianh³²ˉ³ júanh²ˉ³ ti²naih²ˉ³ jianh²ˉ³ jnia⁴ con³ o²ra³? 41Júan² hnei³ ti²naih²ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ mh³² hnei³ Jon⁴dai¹ canh⁴a² sa⁴tianh⁵ˉ³ tei⁴³i² jia²³ jau²chie⁴³ i²conh²ˉ³. Quie¹ i⁴chie⁴³pa² hnie³⁴ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ i⁴ma⁴tei⁵, i² heh³²ˉ³ ne⁵, sa⁴tieh¹. 42Jon³ ŋo³⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴, ua⁵mh²i³ Jon⁴dai¹ a²teg⁴ taun³⁴ nie⁴³, juah⁴i³: ―Hnei³ Neih³ˉ⁴, juah⁴ne³ sa⁴tian⁴ i⁴li⁴qui⁴ ma²eu⁴³ pain⁴ ne³ i²con²³ˉ⁵, ua²lei⁴ heih⁴³ quianh³ˉ³ júah³. 43Jon³ jonh²i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ i²tionh² chie³ quian¹, a⁴jen³i³ i⁴ti²cm²i³, quie¹ eu⁴³ si²canh³ sie⁴ nei²i³ tionh². 44I² jon³ a⁴tain³⁴i³ liah⁴, ŋo³⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ ua⁵mh²i³ Jon⁴dai¹ a²teg⁴ hnang²³ nie⁴³, a⁴hleh⁴i³ la⁴jon³pa² liah⁴. 45I² jon³ a⁴tyanh³i³ i²con²³ chie³ quian¹ ne⁵, a⁴juah⁴i³: ―Cm³ hnei³ quianh³ tionh²ˉ³ júah³, tai³² san⁴ hnei³. Quie¹ ma³a⁴teg⁴ o²ra³ i⁴cúanh⁴³i³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ joh⁴³ cúa³ a³ti²ren³ chie³². 46Ra⁴hang³², ma³²ˉ¹; jeh³², ma³ja²³ a³cúah⁴³ jnia⁴. 47I² ma²si²hleh² pi¹ Jesús, con³ a⁴la³ a⁴tyie³⁴ Judas, a³hein² jen² quia⁵teun⁴ chie³ quian¹i³, jian³ jian²³i³ jeun⁴³ chie³ a³ti²quian³ a²ñi²tag⁴ jian³ a²hma³, a³sain² quian¹ m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ a³jeu³. 48I² Judas, a³cúah⁴³ hain⁴, a⁴júan⁴i³ re³ ñeih³² jian²³i³ a³hain⁴ tionh² i⁴júan³⁴i³ con³ lei³, juah⁴i³: ―A³hain⁴ a³seinh¹ˉ⁴ nei², a³hain⁴pa² hain⁴; sianh³² hnei³. 49Con³ a⁴la³ a⁴tyie³⁴ a³hain⁴ i²con²³ Jesús, a⁴cúan⁴³i³ dai¹, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³. Ma²jon³ a⁴seinh⁴i³ nei². 50I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Hnei³ a³ñi³reunh³ˉ⁴, ¿henh⁴ ta¹ a⁴niah³ˉ³? I² jon³ a⁴tyie³⁴ a³jeun⁴³ tionh² hlonh² Jesús, a⁴sanh³i³, a⁴júan⁴i³ chion³². 51I² jan³ a³jian²³ Jesús hain⁴, a⁴tyi³i³ a²ñi²tag⁴ quieh¹, a⁴júanh¹i³ jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ jeu³² m³chie³, a⁴queih³i³ ta³ra³cua¹i³. 52Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Tienh³ a²ñi²tag⁴ quianh³ a²lo³. Quie¹ la⁴jang³⁴ a³si³tang⁴ jeu³ a²ñi²tag⁴ jaun⁴ jeu³ a²ñi²tag⁴ liah⁴. 53¿O⁴ a⁵sia³ lei⁴ li⁴mh³²ˉ⁴ Neih³ˉ⁴ tieh²la³, lainh⁴ˉ³, i⁴sain³⁴i³ quia⁵teun⁴ hna³ ángel, ta⁵la⁵mai²³, i²con²³ˉ⁵? 54I² juah⁴ne³ júan¹ˉ⁴ la⁴ne³, ¿liah⁴ li⁴tei⁴³ jau²³ ra³sag² liah⁴ hniah³ jain⁴³ˉ⁴ ne⁵? 55O²ra³ jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ chie³ jeun⁴³ hain⁴: ―¿O⁴ a⁴niah³ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴jmah³²ˉ³ jnia⁴ ti²quianh²ˉ³ a²ñi²tag⁴ jian³ a²hma³ liah⁴i² sanh²i³ hang³? Quie¹ la⁴jeg³⁴ jm² ma²he³⁴ˉ⁴ jau²³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ cuah³júah², jian³ sa⁴a⁴sienh²ˉ³ jnia⁴. 56I² la⁴jeg³⁴ i⁴la³ lei⁴ tieh²la³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴sag⁴ a³sain² tionh². I² la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jesús ne⁵, a⁴ton³⁴i³ quieh¹i³, a⁴cm⁴i³ tionh². 57I² a³a⁴sanh³ Jesús tionh², jon³ ni²jan³i³ i²con²³ jeu³² m³chie³ Caifás, i²ti²ŋangh³ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ tionh². 58I² Pe³² ne⁵, ya¹tyein¹ coh⁵ i²ma³gm⁴ la⁴conh⁴i² a⁴hei³⁴i³ coh⁵hnei³² quieh¹ jeu³² m³chie³; i² con³ma²a⁴hei³⁴i³, jon³ a⁴cua⁴i³ jian²³ po³li³sei¹, canh⁴a² je³⁴i³ liah⁴ si⁵lei⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³. 59I² la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ jian³ la⁴jang³⁴ si³ta¹ canh² sang³⁴, jon³ a⁴hnoh³i³ chie³² jau²ta³jau²³ liah⁴ li⁴hnang⁵i³ Jesús canh⁴a² cúanh⁴³i³ i⁴jŋangh³i³. 60I² sa⁴a⁴chieh¹i³ ne⁵, ua²liah⁴a² ma⁴jnia³² jeun⁴³ a³a⁴cúa⁴ chie³² jau²ta³jau²³. I² i²a⁴toh⁴, jon³ a⁴tyie³⁴ on³⁴ a³a⁴cúa⁴ chie³² jau²ta³jau²³ liah⁴, 61a³a⁴juah⁴: ―A⁴juah⁴ a³ne³: “Quie¹ li⁴jeun²³ˉ⁵ cuah³júah² quieh¹ Jon⁴dai¹, i² tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm², jon³ li⁴sieh³²ˉ⁴ liah⁴”, a⁴juah⁴i³. 62Jon³ a⁴no³ jeu³² m³chie³, a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―¿O⁴ i¹con³ jau²³ sa⁴li⁴jainh²ˉ³? Jeh³² ¿henh⁴ hleh²i³ nei² quianh³ˉ³? 63I² Jesús ne⁵, i¹con³ sa⁴ŋang³i³. Jon³ a⁴juah⁴ jeu³² m³chie³ i²con²³i³: ―Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jon⁴dai¹ a³sian³ i⁴jeuh³²ˉ³ jnie³² juah⁴ne³ hnei³ langh⁴³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹. 64I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Chie⁴³pa² liah⁴ jau²³ a⁴juah¹ˉ³ ne³, jian³ sia³ con³ jau²³ i⁴jeu¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, ta⁵i²chie³²ˉ¹ la³ jenh³²ˉ³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ a³ua²cua⁴³ jo³² ta⁵chie³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ a³li⁴júan³⁴ la⁴jeg³⁴, jian³ jionh⁴i³ jeu³ je¹ o¹jnai⁴³. 65Jon³ a⁴cag³⁴ jeu³² m³chie³ a²cúan³ i⁴jain²³ tsei⁴³i³, juah⁴i³: ―¡A⁴hleh⁴ a³ne³ jau²³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹! ¿Henh⁴a² ma⁵hniah³ a³hnang⁵ quieh¹i³ ton³²nie⁴³? Jeh³², húanh⁴pa² hnei³ a⁴naih³ˉ³ tieh²la³ jau²³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹. 66I² ne³ ne⁵, ¿liah⁴ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³? Jon³ a⁴ŋangh³ a³hain⁴ tionh², juah⁴i³: ―Ren³i³ chie³² pain⁴ i⁴hniah³ jaun⁴i³. 67I² jon³ a⁴hñei³⁴i³ tionh² jm³teuh¹ nei² Jesús, jian³ ma⁴jno³i³. Jian³ ca³chion²³ a⁴quein⁴ nei²i³, 68juah⁴i³: ―Hnei³ a³juah⁴ lang⁴³ A³lion³ Chie³, ¡tyi² hnei³ jau²³, hain³ a⁴po³⁴ hnei³! 69I² jon³ ne⁵, ua²cua⁴³ Pe³² coh⁵hnei³², i² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³m⁴ peih¹, a³júan³ ta¹ jauh³², juah⁴i³: ―Hnei³pa² ma²ŋengh³ jianh²ˉ³ Jesús a³sian³ húa³⁴ Galilea liah⁴. 70I² Pe³² ne⁵, a⁴jlian³⁴i³ ta⁵nei² la⁴jang³⁴, juah⁴i³: ―Sa⁴yan³²ˉ⁴ henh⁴ hleh³ˉ³. 71I² jon³ ra⁴hang³² Pe³², ŋo³⁴i³ hloh³² o²hnei³² jeu³ si³hei⁴i³ a²jneng²³ hyah³, i² jon³ a⁴je³ i²jan³ a³m⁴, i² jon³ a⁴juah⁴ a³m⁴ hain⁴ i²con²³ a³tionh² i²jon³: ―Jeh³², a³ne³pa² ma²ŋeng²³ jian²³ Jesús a³sian³ jeu³ Nazaret. 72Jon³ a⁴jlian³⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ i⁴hen⁴³i³ Jon⁴dai¹, juah⁴i³: ―Sa⁴cm⁴³ˉ⁴ hain³ chie³ henh⁵ˉ³. 73I² con³ma² liah⁴ma³co⁴le⁴sa² jon³, jon³ a⁴tyie³⁴ a³ti²tionh² i²jon³ hlonh²i³, a⁴sagh⁴³i³ Pe³²: ―I⁴chie⁴³pa² hnei³ langh⁴³ jan³ chie³ quian¹i³, quie¹ lei³ naih⁵ liah⁴ hleh³ˉ³. 74Jon³ ma⁴lie⁵ Pe³² i⁴hen⁴³i³ Jon⁴dai¹ i⁴jang³⁴ tsei⁴³ i⁴he³⁴i³ ma²eu⁴³ i²con²³i³ a¹juah⁴ne³ sa⁴chie⁴³ jau²³ quieh¹i³, a⁴cúa⁴i³ jau²³ quieh¹, juah⁴i³: ―Sa⁴cm⁴³ˉ⁴ hain³ chie³ henh⁵ˉ³. I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jon³, con³ a⁴la³ a⁴hoh⁵ a¹hyie²³. 75I² jon³ a⁴tyon²³ tsei⁴³ Pe³² jau²³ quieh¹ Jesús i⁴ma²a⁴juah⁴i³ i²con²³i³: “Naih⁵i² hoh⁵ a¹hyie²³, jlianh³²ˉ³ i⁴juah²ˉ³ i⁴sa⁴cuh⁴³ˉ³ jnia⁴ hnang²³ nie⁴³.” I² jon³ ua⁵hag⁴³ Pe³² coh⁵ a²jneng²³ hyah³, a⁴hoh⁵i³ i⁴hei¹ queuh³ tsei⁴³i³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\