SAN MATEO 3

1Jm² jon³ ja³⁴ Juan³ Tei³², hleh²i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³ ta⁵húa³⁴ Judea, 2juah⁴i³: ―Sag¹ hnei³ co³hei²tsei³ quianh³ tionh²ˉ³, quie¹ ma³ja²³ hloh³² i⁴han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 3Quie¹ Juan²³ la³ hain⁴ a³a⁴hleh⁴ Isaías nei² quieh¹, a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹, con³ma²a⁴juah⁴i³: Si²hleh² jan³ tia⁴ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³, juah⁴i³: “Júanh¹ hnei³ jeu³ quieh¹ Se³ño²³ tionh²ˉ³; o³chie⁴³ ñeih¹ hnei³ jeu³ quieh¹i³.” 4I² Juan²³ hain⁴ hein² a²hmh³ leg⁴³ a²lo³² camello, jian³ ya¹hñih²i³ con³ a²lo³, jian³ ma³⁴ quieh¹i³ leg⁴³ a¹nangh³ jian³ o¹jm³ro⁴ quieh¹ jah⁴toh⁴³. 5I² jon³ a⁴húan³ jeun⁴³ a³tionh² je¹jeu³ Jerusalén i²con²³i³, jian³ la⁴jang³⁴ a³sian³ húa³⁴ Judea, jian³ a³sian³ la⁴tan² hloh³² jm³ Jordán, a⁵han²i³ i²con²³i³. 6I² jon³ a⁴sie⁴³ Juan²³ jm³ quieh¹i³ jm³ Jordán, jian³ a⁴tion⁴i³ chie³² quieh¹ tionh². 7I² con³ma²a⁴je³⁴ Juan²³ i⁴a⁵han² jeun⁴³ fariseo jian³ saduceo tionh² a³hnie³⁴ son⁵ jm³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―¡Hnei³ tionh²ˉ³ jeun³ a⁵mh³! ¿Hain³ a⁴sag⁴³ hnei³ i⁴hnoh³ˉ³ lionh⁴ˉ³ ma²eu⁴³ pain⁴ i⁴jia²³? 8Ma⁴jnia³² hnei³ liah⁴i² haih¹ ma⁵jnia³² a³ma³a⁴sag²³ co³hei²tsei³ quieh¹. 9Jian³ sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ naih⁵ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, i⁴lainh⁴ˉ³: “Sa¹jeun³ A³brang²³pa² jnia¹.” Quie¹ juah³ jnia⁴, la⁴teg⁴ m⁴caun² la³ li⁴júan³⁴ Jon⁴dai¹ i⁴lain⁴³ sa¹jeun³ A³brang²³. 10Jian³ ma³ya¹hei⁴³ re³ a²ñi²³ tyi² i⁴gmh⁴ a²hma³ la⁴teg⁴ o¹júan⁴³. I² la⁴jon³ ne⁵, la⁴jeg³⁴ a²hma³ i⁴sa⁴cúa²³ o¹m⁴ tsei³⁴ hniah³ gmh⁴, jian³ ton³⁴i³ joh⁴³ o¹jyi³ loh⁴³. 11Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jnia⁴ ne⁵, sion⁵ˉ⁵ hnei³ jm³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ o¹jm³ i⁴júan³ lei³ i⁴ma³a⁴sag²³ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³. I² a³jia²³ coh⁵ ne³ ne⁵, a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³ lia⁴ jnia⁴, jian³ sa⁴haih¹ can¹ jnia⁴ a²lo³ tsei²³ tag³² hei⁴i³. Hei⁴ pi²³i³ júan³⁴ i⁴hyeih² hnei³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ tionh²ˉ³, jian³ i⁴quie⁴ co³hei²tsei³ hlagh³². 12Jian³ sianh³i³ a²ñi²³ jleg³ cúa²³ quieh¹ i⁴quiah³i³ o¹m⁴ trigo i⁴qui³⁴i³ ma²qui³. Jon³ ro³⁴i³ o¹m⁴ trigo joh⁴³ a²quei³, jian³ jeng³⁴i³ ma²qui³ jeu³ o¹jyi³ loh⁴³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴au³. 13Jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús húa³⁴ Galilea, a⁴tyie³⁴i³ jm³ Jordán i²sainh⁴³ Juan²³ canh⁴a² sie⁵i³ jm³ quieh¹i³. 14I² Juan²³ ne⁵, sa⁴ma²hyein⁴³i³, juah⁴i³: ―Ta⁵si²quian¹ jm² pe²³ˉ⁴ hno⁵ˉ⁵ sieh³²ˉ³ jnia⁴ jm³. I² hnei³ ne⁵, ta⁵a⁴niah³pa² hnei³ i²con²³ˉ⁵. 15I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴jainh³i³ jau²³: ―Ua²lei⁴ la⁴ne³ tieh²la³, quie¹ haih¹ i⁴ma²tei³²ˉ¹ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴tsei³⁴. I² jon³ a⁴hyein⁴³ Juan²³. 16I² con³ma²a⁴son⁴ Jesús jm³, jon³ a⁴hyon²³i³ nei² jm³ liah⁴ma²jon³. I² jon³ a⁴na⁴ ñi⁴jeu⁵, jian³ a⁴je³⁴i³ i⁴jyie²³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³i³ la⁴jan³ a⁵ta³cuah³, ja³⁴i³ la⁴teg⁴ i²con²³i³. 17Jon³ a⁴hain³² i⁴hleh² jan³ ñi⁴jeu⁵, juah⁴i³: ―A³ne³pa² A³jon³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, a³eu⁴³ teg³ tsei³⁴ˉ⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\