SAN MATEO 8

1I² con³ma²a⁴jyon²³ Jesús nei²cuanh³ jon³, ta² jeun⁴³ chie³ ua⁵han² coh⁵cah³²i³. 2I² jon³ ja³⁴ jan³ a³jyih² o¹ŋeu⁴³ quieh¹, a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei² Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, a¹juah⁴ne³ hyon³ hoh⁴³ˉ³, li⁴júanh²ˉ³ i⁴huan⁴ quien⁴ˉ⁴. 3Jon³ a⁴ñeih³ Jesús si¹cúa³, a⁴tei³⁴i³ he³² a³hain⁴, juah⁴i³: ―Hno⁵ˉ⁵; ua²huan⁴ quianh³ˉ³. I² liah⁴ma²jon³ ua⁵conh⁴ chie² i⁴ma²jyih² o¹ŋeu⁴³ quieh¹i³. 4I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―Jeh³², a⁵jeuh⁴³ hnei³ i¹jan³ nei² ne³. Cua³, tyieh⁴ˉ³ yi⁴ma⁴jniah³²ˉ³ ta⁵nei² m³chie³, jian³ yi⁴cúah²ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴jon³ i⁴a⁴júan⁴ M³se²³ heih⁴³, canh⁴a² li⁴ñi³i³ tionh² i⁴a⁴huan⁴ quianh³ˉ³. 5I² con³ma²a⁴hei³⁴ Jesús je¹jeu³ Capernaum, jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ jeu³² a²hlie⁴ a³a⁴m⁴ jau²³ i²con²³i³, 6a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ˉ⁵ ra³quian³ jauh³² quien⁴ˉ⁴, lo³i³ jian³ ra³can²³i³ ma²eu⁴³ hlion⁴ mai²³ i⁴chieh¹i³. 7Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Nai³²ˉ⁴ ni¹júan³⁴ˉ⁴ i⁴huan⁴ quieh¹i³. 8I² jon³ a⁴juah⁴ jeu³² a²hlie⁴ hain⁴: ―Hnei³ Se³ño²³, sa⁴haih¹ juah⁴ i⁴cúah²ˉ³ jauh³² quien⁴ˉ⁴; eu⁴³a² re³ heih⁴³pa² júanh²ˉ³, jian³ li⁴huan⁴ quieh¹ a³cúa²³ cúa³tag³² quian³⁴ˉ⁴. 9Quie¹ jnia⁴ liah⁴, sian³ a³júan³ heih⁴³ i²con²³ˉ⁵, jian³ tionh² a²hlie⁴ a³júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ i²con²³ liah⁴. Quie¹ tei⁴³i² jeu³⁴ˉ⁴ jan³, “cua³”, jon³ chie²³i³. Jian³ tei⁴³i² jeu³⁴ˉ⁴ i²jan³, “nia³”, jon³ jia²³i³. Jian³ tei⁴³i² jeu³⁴ˉ⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² quian³⁴, “júan² i⁴ne³”, jon³ júan³i³ liah⁴. 10I² con³ma²a⁴nau⁴ Jesús jau²³ jon³, ta² co³ a⁴jainh⁴³i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³ya¹han² coh⁵cah³²i³, juah⁴i³: ―I⁴chie⁴³pa² juah³ˉ⁴, i¹ jen² a³jeu³ Israel sa⁴ma³a⁴chianh³²ˉ⁴ chie³ a³hain⁴ i²con²³ˉ⁵ hlion⁴ la⁴ne³. 11Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, ta² jeun⁴³ chie³ a³tionh² ta⁵ja³⁴ hyie³, yi⁴han² jian³ ta⁵tyan³ hyie³ i⁴cua³⁴i³ queuh⁴³i³ a²hei⁴³ jian²³i³ A³brang²³ jian³ I³sa²³ jian³ Ja³co²³ naih⁵ heinh² quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 12I² a³ma²tain⁴³ naih⁵ heinh² quieh¹ Jon⁴dai¹ hain⁴ tionh² ne⁵, ton³⁴i³ a³hain⁴ ta⁵i²naih³ quieh¹ ta⁴coh⁵; i²jon³ hoh⁵i³, queuh⁴³i³ m⁴jan². 13Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ jeu³² a²hlie⁴ hain⁴: ―Cuanh³, ua²lei⁴ i²conh²ˉ³ liah⁴ ra⁵hainh⁴ˉ³. Jon³ a⁴huan⁴ quieh¹ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹i³ hain⁴ lia⁴ o²ra³ jon³. 14I² jon³ ŋo³⁴ Jesús jauh³² quieh¹ Pe³², i²jon³ a⁴jen³i³ a³don⁵ a¹sie²³i³ ra³tsain²³ jain³² a³ra³tyein⁴. 15Jon³ a⁴sanh³ Jesús si¹cúa³ a³chieh¹ hain⁴, jian³ a⁴qui³ tyei⁴; i² jon³ a⁴no³ a³don⁵ m⁴ hain⁴, a⁴cúa⁴i³ cúa³tag³² i²con²³ a³hain⁴ tionh². 16I² con³ma²a⁴nai³, jon³ ua⁵jan³i³ jeun⁴³ a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i²con²³ hei⁴i³. I² con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹ pi²³i³ a⁴húa⁴i³ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³chieh¹. 17A⁴leg³⁴ la⁴ne³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Isaías, a³sain² hain⁴, con³ma²a⁴juah⁴i³: “Hei⁴ pi²³i³ a⁴qui³⁴ chie² i⁴ma²lang⁴³ˉ¹, jian³ ma²eu⁴³ i⁴ma²le²ˉ¹ liah⁴.” 18I² con³ma²a⁴je³⁴ Jesús i⁴tionh² jeun⁴³ chie³ co⁴la⁴lagh⁵, jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³ chie³ quian¹ i⁴chie³⁴i³ ta⁵hŋoh³ jm³ñei³. 19I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a²teg²³ quian¹ lai²³ i²con²³i³, a³a⁴juah⁴: ―Hnei³ A²teg²³, hno⁵ˉ⁵ nai³²ˉ⁴ coh⁵cah³²ˉ³ ua²jainh¹ i²tyieh⁴ˉ³. 20I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Sia³pa² i²cm²³ a²hyah³, jian³ sia³pa² sag³² jon⁴³tan²³ liah⁴; i² A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ ne⁵, a⁵sia³ i²li⁴quie⁴³i³ sia³. 21Jon³ a⁴juah⁴ i²jan³ chie³ quian¹i³: ―Hnei³ Se³ño²³, cúa² hnei³ jeu³ ñeih³² ni¹hon⁵ˉ⁵ neih³ˉ⁴. 22I² a⁴juah⁴ Jesús ne⁵: ―Nia³ hnei³ coh⁵cah³ˉ⁴, ua²hon³⁴ a³ti²jaun² m⁴tyi⁴ quieh¹ a³jaun² quian¹. 23Jon³ a⁴hei³⁴ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³ jian³ a⁴han⁵ chie³ quian¹i³. 24I² con³ma²tionh²i³ nei² jm³ñei³, jon³ ja³⁴ con³ tyi⁴ tia⁴ i⁴quian³ jm³ si²ha¹ joh⁴³ a²úan⁴³. I² hei⁴i³ ne⁵, ra³cm² pi²³i³. 25Jon³ ŋo³⁴ chie³ quian¹i³ ua⁵sie⁴³, juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, ¡lie³² hnei³ jnie³²! ¡Quie¹ ma³o¹tyan⁴³ˉ¹! 26I² jon³ a⁴juah⁴i³: ―¿E⁴le³⁴ canh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, hnei³ a³sa⁴hain⁴ hlion⁴? I² jon³ ra⁴hang³²i³, a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³ tyi⁴ jian³ jm³ñei³ i⁴jian³⁴; jon³ a⁴nie³⁴ tai³² o³tan². 27I² chie³ hain⁴ tionh², ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³, a⁴juah⁴i³: ―¿Hain³ chie³ ne³, lainh⁴ˉ³? Quie¹ la⁴teg⁴ tyi⁴ jian³ jm³ñei³ ma³co⁴³ quieh¹i³. 28Con³ma²a⁴tyie³⁴ Jesús ta⁵hŋoh³ jm³ñei³, húa³⁴ Gadara, jon³ a⁵han² on³⁴ a³sian³ Gadara jon³ a³a⁴húan³ o³san² a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² a³eu⁴³ con³. I² jon³ i²sa⁴li⁴ua⁵jeun³² i¹jan³. 29A⁴hleh⁴i³ tia⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―¿Henh⁴ hnoh³ˉ³ i²con²³ jnie³², hnei³ Jesús, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹? ¿O⁴ a⁴niah³ˉ³ i²la³ i⁴heh³²ˉ³ jnie³² ma²eu⁴³ pain⁴ naih⁵i² teg³⁴ jm², lainh⁴ˉ³? 30Jian³ ma²tionh² jeun⁴³ a¹ñi⁴³ i²gm⁴ meih³ a³ti²queuh³. 31I² jon³ a⁴m⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² i²con²³ Jesús: ―Juah⁴ne³ húah³²ˉ³ jnie³², sai⁴³ hnei³ jnie³² i²con²³ a¹ñi⁴³ jno³ i⁴han⁵ jnie³² naih⁵ ni²tsei⁴³i³ tionh². 32Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Cua³. I² jon³ a⁴húan³i³. A⁴han⁵i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ a¹ñi⁴³ hain⁴ tionh². I² a¹ñi⁴³ hain⁴ la⁴jang³⁴, a⁴juan³⁴i³ i²ma²tionh²i³ nei² a²hlo³ ñei⁴³ la⁴teg⁴ joh⁴³ jm³ñei³, i²a⁴chian³⁴i³ la⁴jang³⁴. 33Jon³ a⁴cm⁴ a³ma²hion⁴³ a¹ñi⁴³ hain⁴, jonh³i³ ta⁵je¹jeu³, a⁴tya⁴i³ jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴ jian³ liah⁴ a⁴jainh⁴³ li⁵uan⁴ a³ma²quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² hain⁴. 34I² jon³ a⁵han² la⁴jang³⁴ a³jeu³ teg⁴ i²sainh⁴³ Jesús; i² con³ma²a⁴je³i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús i⁴ua⁴hag⁵i³ jeu³ co²³i³ tionh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\