SAN MATEO 9

1Ma²jon³ a⁴hei³⁴ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³, a⁴han³i³ jm³, a⁴tyanh³i³ jeu³ co²³. 2I² jon³ jian³i³ jan³ a³ñih³ a³lo³ a³ra³hein² joh⁴³ a²hyei²³. I² con³ma²a⁴je³⁴ Jesús conh⁴ tei⁴³ i⁴hain⁴i³ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³lo³ hain⁴: ―Júan² hnei³ si³hyonh³, jon²³ quian³⁴ˉ⁴; quie¹ ma³a⁴hain³⁴ chie³² quianh³ˉ³ la⁴jeg³⁴. 3I² jon³ a⁴júan⁴ co⁴meih³ a²teg²³ quian¹ lai²³ co³hei²tsei³, lain⁴i³: “Hleh² a³ne³ jau²³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹.” 4Quie¹ ñi³ Jesús co³hei²tsei³ i⁴ti²júan³i³ tionh², i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―¿E⁴le³⁴ co³hei²tsei³ hlagh³² ti²júanh³ˉ³ naih⁵ m⁴tyi⁴ quianh³? 5Júan³²ˉ¹, ¿henh⁴a² tyein² sa⁴jeuh⁴³ li⁴hleh¹ˉ⁴ li⁴tei⁴³ la⁴conh⁴a² li⁵teun⁴ la³, lainh⁴ˉ³? ¿O⁴ li⁴juah¹ˉ⁴: “Ma³a⁴hain⁵ˉ⁵ chie³² quianh³ˉ³”, jian³ o⁴: “No³ hnei³, ŋeng²”? 6I² jon³ ne⁵, canh⁴a² li⁴ñih¹ˉ³ i⁴quian³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ heih⁴³ i⁴hain³⁴i³ chie³² quieh¹ chie³ cuah³²húa³⁴ la³, ua²ma²jnia³²ˉ⁴ i⁴la³. Jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³lo³ hain⁴: ―No³ hnei³, quien²³ hnei³ a²hyei²³ quianh³, cuanh³ quianh³ jauh³² quianh³. 7Jon³ a⁴no³ a³chieh¹ hain⁴, ŋah³i³ jauh³² quieh¹. 8I² con³ma²a⁴je³⁴ chie³, ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³ tionh², jon³ a⁴júan⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ a³a⁴cúa⁴ ua³pei⁴ ne³ i²con²³ chie³. 9I² con³ma²ua⁵hag⁴³ Jesús i²ma²si²sainh⁴³ jon³, jon³ a⁴jen³i³ jan³ a³ñih³ a³sain³ Ma³te³² a³ua²cua⁴³ jauh³² i²can²³i³ hmah¹, i² jon³ a⁴juah⁴i³: ―Nia³ hnei³ coh⁵cah³ˉ⁴. Jon³ a⁴no³ Ma³te³², ŋo³⁴i³ coh⁵cah³² Jesús. 10I² jon³ ne⁵, ua²queuh³ Jesús a²hei⁴³ jauh³², i² jon³ a⁴tyie³⁴ jeun⁴³ a³can²³ hmah¹ jian³ a³ren³ chie³² a³ti²queuh³ a²hei⁴³ jian²³ Jesús jian³ chie³ quian¹i³ liah⁴. 11I² con³ma²a⁴je³⁴ fariseo i⁴jon³ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹ Jesús: ―¿E⁴le³⁴ queuh³ A²teg²³ quianh³ˉ³ jian²³ a³can²³ hmah¹ jian³ a³ti²ren³ chie³²? 12I² con³ma²a⁴nau⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―La⁴jang³⁴ a³hei⁴³ tsei⁴³ a⁵sian⁴³ teg³m⁴³ hniah³ quian¹i³, a³chieh¹pa² hniah³ quian¹. 13Cua³ ua⁴ma⁴tang²³ henh⁴ ra³juah⁴ ra³sag²: “Quie¹ hno⁵ˉ⁵ i⁴li⁴ñeih⁴ hoh⁴³ˉ³, a⁵jon⁴³ i⁴jangh²ˉ³ jah⁴ i²con²³ˉ⁵”, ra³juah⁴. Quie¹ a⁵sia³ cuan⁵ˉ⁵ juah⁴ i⁴ni³teh⁵ˉ⁵ a³ni²taih⁴³ tionh², a³ren³ chie³²pa², canh⁴a² sag³⁴i³ co³hei²tsei³ quieh¹. 14Ma²jon³ a⁴tyie³⁴ chie³ quian¹ Juan³ Tei³² i²con²³i³ a³a⁴ŋang⁴, juah⁴i³: ―¿E⁴le³⁴ júan³ jnie³² he² i⁴sa⁴quih⁴³ jnie³² hlion⁴ nie⁴³, jian³ fariseo liah⁴? I² chie³ quianh³ˉ³ ne⁵, sa⁴júan³i³. 15I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―¿O⁴ li⁴júan³⁴ a³ten² quian¹ a³sanh⁴ chionh⁴ tsei⁴³i³ ta¹la⁴ cua⁴³ a³ñih³ a³sanh⁴ jian²³i³, lainh⁴ˉ³? Quie¹ jia²³ jm² la⁴teg⁴i² te⁴³i³ a³sanh⁴. Ma²jon³ júan³⁴i³ he² tionh² i⁴sa⁴queuh⁴³i³. 16’Quie¹ i¹jan³ sa⁴tien²³ a²hmh³ don⁵ ca³leuh² a²hmh³ hm²³, quie¹ leuh² hmh³ hm²³ jon³ chieh², jon³ li⁴jeun⁴ a²hmh³ don⁵, jian³ tsei³⁴sa² júah³ i²tseih³² lei⁴. 17Jian³ la⁴jon³ liah⁴, i¹jan³ sa⁴ro³ o¹bein² hm³⁴ joh⁴³ a²lo³ don⁵; quie¹ juah⁴ne³ la⁴ne³, jon³ li⁴naih⁵ a²lo³, jon³ tain³⁴ o¹bein² jian³ si⁵hain⁴ a²lo³. I⁴jon³ ro³i³ o¹bein² hm³⁴ joh⁴³ a²lo³ hm²³, canh⁴a² i¹con³ a⁵sia³ i⁴lei⁴ o¹bein² a⁵ga⁴ a²lo³. 18I² ta¹la⁴ si²hleh²i³ jon³, jon³ ja³⁴ jan³ chie³ tyein², a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³, a⁴juah⁴i³: ―A³m⁴ jon³⁴ˉ⁴ jeu³ la⁴jaun³⁴. ¿Sa¹ cúah²ˉ³ ua²teih⁴³ˉ³ si¹cúah³ he³²i³, canh⁴a² li⁴jainh¹i³? 19I² jon³ a⁴no³ Jesús, ŋo³⁴i³ jian²³ a³hain⁴, jian³ ua⁵han² chie³ quian¹i³ liah⁴. 20I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³m⁴ coh⁵cah³²i³, a³chieh¹ ma³quia⁵teun⁴ ñi³, a³lang⁴³ ua³pei⁴ quieh¹, a⁴tang⁴i³ he⁴³ a²cúan³i³. 21Quie¹ ma²juah⁴i³ naih⁵ m⁴tyi⁴ quieh¹: “A⁴leg³⁴ na¹a⁴tang⁴ˉ⁴ a²cúan³ pi²³i³, huan⁴ quien⁴ˉ⁴.” 22I² Jesús ne⁵, jon³ ua⁵lang⁴i³, a⁴jen³i³ a³m⁴ hain⁴, juah⁴i³: ―Júan² hnei³ si³hyonh³, jon²³ quian³⁴ˉ⁴. Ma³a⁴huan⁴pa² quianh³ˉ³ quie¹ ra⁵hainh⁴ˉ³. I² a³m⁴ hain⁴ a⁴huan⁴ quieh¹i³ lia⁴ o²ra³ jon³. 23I² con³ma²a⁴hei³⁴ Jesús jauh³² quieh¹ chie³ tyein² hain⁴, i²jon³ a⁴jen³i³ a³ti²jai²³ lau⁴³ jian³ chie³ a³ti²hoh⁵ tia⁴. 24I² jon³ a⁴juah⁴i³: ―Húan³ hnei³ tionh²ˉ³; quie¹ a⁵sian⁴³ yein³ ra³jaun², ra³cm² pi²³i³. I² jon³ ji⁴ŋang⁴ chie³ hain⁴ quieh¹i³. 25I² con³ma²a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i⁴a⁴húan³ a³hain⁴ tionh², i² jon³ a⁴hei³⁴i³ i²ra³quian³ a³maih² hain⁴, a⁴tang⁴i³ si¹cúa³i³, jon³ a⁴no³ a³peih¹ m⁴ hain⁴. 26Jian³ ta² ta⁴tsei¹ jau²³ la⁴tan² húa³⁴ jon³ nei² quieh¹i³. 27I² con³ma²ua⁵hag⁴³ Jesús i²jon³, jon³ ya¹tyein¹ on³⁴ a³taun³² coh⁵cah³²i³, ti²hleh² tia⁴, juah⁴i³: ―Hnei³ Sa¹jeun³ Da³vei²³, ¡ua²jieh⁴ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ jnie³²! 28I² con³ma²a⁴hei³⁴ Jesús jauh³², jon³ a⁴tyie³⁴ a³taun³² hain⁴ i²con²³i³, i² jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿O⁴ hainh⁴ˉ³ cagh³²ˉ⁴ jm² júan³²ˉ⁴ i⁴ne³, lainh⁴ˉ³? Jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Jen³⁴, Se³ño²³. 29I² jon³ a⁴tei³⁴ Jesús si¹cúa³ m⁴nei²i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Ua²lei⁴ i²conh²ˉ³ liah⁴i² hainh⁴ˉ³. 30I² jon³ a⁴jnia⁵ m⁴nei²i³ tionh². Jian³ a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ pain⁴ i²con²³i³, juah⁴i³: ―Yo⁴ua²li⁴ñi³ i¹jan³. 31I² con³ma²a⁴húan³i³ tionh², a⁴ta⁴tsei³i³ jau²³ nei² quieh¹ Jesús la⁴tan² húa³⁴ jon³. 32I² con³ma²ti²húan⁵i³ jauh³², i² jon³ jian³i³ jan³ a³sa⁴hleh² a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³i³ i²con²³ Jesús. 33I² con³ma²ua⁵hag⁴³ m⁴tyi⁴ hlagh³², jon³ ma⁴lie⁵i³ hleh²i³. Ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ chie³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―I¹conh⁴ sa⁴ma³a⁴niah³²ˉ¹ la⁴ne³ jen² sa¹jeun³ Israel. 34I² a⁴juah⁴ fariseo tionh² ne⁵: ―Con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ jeu³² m⁴tyi⁴ hlagh³² húa³ a³ne³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 35I² jon³ ne⁵, ŋeng²³ Jesús la⁴jeg³⁴ si³da²³ jian³ la⁴jeg³⁴ jeu³ peih¹, he²³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ cuah³ judío, jian³ hleh²i³ jau²³ tsei²³ liah⁴ han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵, jian³ júan³i³ i⁴huan⁴ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³jeu³ a³ti²lang⁴³ chie² la⁴jeg³⁴ nai² jian³ a³ti²can²³ ma²eu⁴³. 36I² con³ma²a⁴jen³i³ chie³ jeun⁴³ hain⁴, jon³ joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²con²³ a³hain⁴ tionh², quie¹ tionh²i³ i⁴sian³i³ co³hei²tsei³, a³ra³jan⁴ liah⁴i² lang⁴³ a⁵a³siah³ a³sa⁴sian³ jeu³². 37Jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹: ―I⁴chie⁴³pa² juah³ˉ⁴, ta² hlion⁴ i⁴jnia² je¹, a³júan³ ta¹pa² co⁴meih³ leg⁴³. 38I⁴jon³ hniah³ mh³²ˉ³ A³don⁵ quieh¹ je¹ i⁴sain³⁴i³ mozo quian¹ i⁴si⁵queun³i³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\