FILIPENSES 3

1Jian³ tieh²la³ liah⁴, goh³ quian³⁴ˉ⁴, júan² hnei³ si³hyonh³ˉ³ tionh²ˉ³ nei² quieh¹ Se³ño²³. I¹leuh² a⁵sia³ si²quian¹ tsei³⁴ˉ⁴ i⁴sag³⁴ˉ⁴ liah⁴ i²conh²ˉ³ jau²³ i⁴ma³a⁴sag³⁴ˉ⁴ jon³, quie¹ hlion⁴ tei⁴³ ta¹ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. 2Jianh³ˉ³ júan² hnei³ i²con²³ la⁴jan³ a¹tsai³ tionh², jian³ i²con²³ chie³ hlangh² tionh², jian³ i²con²³ a³ti²quian³ i⁴gm² he³² chie³. 3Quie¹ lang⁴³ jnia¹ a³gm² he³² i⁴chie⁴³, quie¹ ma⁵con³²ˉ¹ Jon⁴dai¹ naih⁵ m⁴tyi⁴ quian⁴ˉ¹, jian³ júan³ˉ¹ ron⁴ nei² quieh¹ Cristo Jesús, quie¹ sa⁴hain³² tsei⁴³ˉ¹ nei² quieh¹ coh⁵. 4Ua²liah⁴a² sia³ liah⁴ li⁴hang²³ˉ⁵ tsei³⁴ nei² quieh¹ he³⁴ˉ⁴. Jian³ juah⁴ne³ sian³ a³lain⁴ i⁴hain³² tsei⁴³i³ nei² quieh¹ he³²i³, eu⁴³ pi¹ hlion⁴ li⁴hang²³ˉ⁵ tsei³⁴. 5Quie¹ liah⁴ma²jña³⁴ jm² ra⁵sian³ pe²³ˉ⁴, a⁴gm³ he³⁴ˉ⁴; jian³ lang⁴³ˉ⁴ sa¹jeun³ Israel, jeun³ a³quia⁵teun⁴ Benjamín, jian³ jeun³ jmah³ hebreo; jian³ ta² ma²hie³⁴ˉ⁴ lai²³ quie¹ ma²lang⁴³ˉ⁴ fariseo. 6I² nei² quieh¹ i⁴ma²tyei⁴³ˉ⁴ jo³² jon³, jon³ ma²hang³⁴ˉ⁴ cuah³; jian³ ta² re³ ma²ma⁵tei³²ˉ⁴ lai²³, i¹jan³ sa⁴li⁴juah⁴ juah⁴ i⁴sa⁴ni²tai⁴³ˉ⁴. 7Jian³ ta² hlion⁴ ma²quein⁴³ i²con²³ jnia⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³; i² tieh²la³ je³⁴ˉ⁴ i⁴jon³ i¹leuh² sa⁴quein⁴³ nei² quieh¹ Cristo. 8I⁴chie⁴³pa² yan³²ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³ i⁴so⁵quein⁴³; quie¹ eu⁴³a² tyein² tsei³⁴ i⁴ra⁵cm⁴³ˉ⁴ Cristo Jesús, Se³ño²³ quian³⁴ˉ⁴; nei² quieh¹ hei⁴ pi²³i³ a⁴tei⁵ˉ⁵ la⁴jeg³⁴; jian³ tieh²la³ je³⁴ˉ⁴ la⁴jan³ a³je²³ ma²qui³pa² júah³, canh⁴a² li⁴tang³⁴ˉ⁴ Cristo, 9jian³ li⁴nei¹ˉ⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³i³; quie¹ sa⁴hno⁵ˉ⁵ li⁴tsein³⁴ˉ⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ húan⁵ con⁴juah⁴ lai²³, quie¹ hno⁵ˉ⁵ li⁴tsein³⁴ˉ⁴ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴ˉ⁴ i²con²³ Cristo, quie¹ ta⁵la⁴ jen³ Jon⁴dai¹ chie³ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴ pi²³i³. 10Quie¹ i⁴la³pa² tyein² hno⁵ˉ⁵ i⁴li⁴cm⁴³ˉ⁴ Cristo jian³ ua³pei⁴ quieh¹i³ liah⁴ a⁴hyon²³i³, jian³ hno⁵ˉ⁵ can¹ˉ⁴ ma²eu⁴³ liah⁴, liah⁴ a⁴can³⁴i³, jian³ hno⁵ˉ⁵ ñei¹ˉ⁴ jaun⁴ˉ⁴ liah⁴i² a⁴jaun³⁴i³, 11sa¹ li⁴ñei¹ˉ⁴ i²hyon⁴³ˉ⁴ jen² a³jaun². 12A⁵sia³ juah³ˉ⁴ i⁴ma³a⁴tang⁴ˉ⁴ o³tan², jian³ a⁵sia³ ma³ra⁵tsein³⁴ ni²hyan³²; con³ i⁴nai³⁴ ta⁵nei² pe²³ˉ⁴, niah³²ˉ¹ sa¹ ñei¹ˉ⁴ i²lain⁴ˉ⁴, liah⁴ hnie³⁴ Cristo Jesús lain⁴ˉ⁴ con³ma²a⁴jo⁴i³ jnia⁴. 13Goh³ quian³⁴ˉ⁴, a⁵sia³ juah³ˉ⁴ i⁴ma³a⁴ñei³⁴ jnia⁴ i²jon³; con³ i⁴la³pa² júan³⁴ˉ⁴ i⁴ma⁵hain¹ˉ⁴ tsei³⁴ o³tan²pa² jeu³ ma³nia³⁴ˉ⁴; con³ i⁴cúah⁵ˉ⁵ pei⁴ i⁴hno⁵ˉ⁵ tang³⁴ˉ⁴ i⁴nie⁴³ ta⁵nei² pe²³ˉ⁴, 14canh⁴a² ñei¹ˉ⁴ i²tieh⁴ jian³ lai⁴ˉ⁴ i⁴tyein² tsei³⁴ i⁴jainh² Jon⁴dai¹ a³te²³ jnia¹ con⁴juah⁴ Cristo Jesús. 15Jian³ la⁴ne³ liah⁴, la⁴jag³⁴ jnia¹ a³ma³don³ hniah³ co³hei²tsei³ la⁴ne³. I² juah⁴ne³ júanh³ˉ³ i⁴seg³⁴ meih³, Jon⁴dai¹pa² li⁴he³⁴ nei² jon³. 16I² la⁴conh⁴i² ma³a⁴tyie³⁴ˉ¹ ne³, hniah³ júan³²ˉ¹ co³nai² jian³ co³nai² ma⁵tei³²ˉ¹ liah⁴. 17Goh³ quian³⁴ˉ⁴, júan² hnei³ liah⁴i² júan³⁴ jnia⁴ tionh²ˉ³, jian³ jen³² hnei³ a³hain⁴ a³ŋeng²³ liah⁴ ma³ma⁴jnia³² jnie³² i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. 18Quie¹ jeun⁴³ ŋeng²³ i⁴hion²³i³ Cristo ta⁴ton³² crau¹; jian³ ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ nei² quieh¹i³ hlion⁴ nie⁴³, jian³ tieh²la³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴hoh⁵ˉ⁵. 19Quie¹ ma³tionh² jeu³ si⁵hain⁴ pi²³i³; quie¹ jon⁴dai¹ quian¹i³ leg⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴m²³ tsei⁴³i³; jian³ júan³i³ ron⁴ i⁴jnia⁴ ua³hyeih² júan³i³; jian³ jmah³ co³hei²tsei³ quieh¹ m⁵cu³ la³pa² júan³i³. 20Quie¹ jnia¹ ne⁵, lang⁴³ˉ¹ chie³ quian¹ ñi⁴jeu⁵, i²jon³ i²jionh⁴ Re¹ Jesucristo, A³lie³ jnia¹ a³ti²jian⁵ˉ¹. 21Hei⁴ pi²³i³ júanh³ he³² si¹jeu⁴ la³ quian⁴ˉ¹ liah⁴i² leg⁴³ he³² joh¹ quieh¹i³ hña³, con⁴juah⁴ ua³pei⁴ i⁴quian³i³ i⁴cagh¹i³ jm² i⁴li⁴júan³⁴i³ la⁴jeg³⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\