APOCALIPSIS 13:12

12Jian³ ta⁵nei² jah⁴ nau³ quian¹ co⁴ra⁴lie⁵, quian³i³ heih⁴³ co³nai², jian³ júan³ a³hain⁴ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³tionh² cuah³²húa³⁴ i⁴ma⁵con⁴³i³ jah⁴ nau³ quian¹ co⁴ra⁴lie⁵, a³a⁴huan⁴ i²ra³gmh⁴ quieh¹ i⁴ma²li⁴jaun⁴i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More