APOCALIPSIS 13:7

7Jian³ a⁴hyieh³i³ jeu³ i⁴júan³⁴i³ hnai³ i²con²³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, i⁴cagh¹i³ jm² i²con²³i³; a⁴hyei⁴i³ heih⁴³ i⁴júan³⁴i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ sa¹jeun³, jian³ la⁴jeg³⁴ jeu³, jian³ la⁴jang³⁴ a³ma⁵quein²³ jau³², la⁴jeg³⁴ nación.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More