APOCALIPSIS 14:10

10quie¹ hyei³⁴i³ ma²eu⁴³ pain⁴ i⁴he³⁴ Jon⁴dai¹, quie¹ eu⁴³ jain²³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²con²³i³; jon³ si⁵quian⁴i³ ma²eu⁴³ joh⁴³ o¹jyi³ loh⁴³ jian³ o¹jeu² o¹jyi³ ta⁵nei² ángel quian¹ Jon⁴dai¹ jian³ ta⁵nei² A⁵a³siah³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More