APOCALIPSIS 14:18

18Conh⁴liah⁴ ua⁵hag⁴³ i²jan³ ángel ni²hyie⁴ liah⁴, a³sang²³, a³quian³ heih⁴³ quieh¹ o¹jyi³ loh⁴³; i² jon³ a⁴teh³i³ tia⁴ ángel a³quian³ ñi²tauh⁵ hlei³ húan³⁴ hain⁴, juah⁴i³: ―Ua⁴queih¹ hnei³ jeu³ ñi²tauh⁵ jlei³ húan³⁴ quianh³, i⁴queih¹ˉ³ o¹jenh² o¹m⁴ ya¹gm³jeh² i⁴jnia² cuah³²húa³⁴, quie¹ ma³ti²don³ o¹m⁴ quieh¹.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More