APOCALIPSIS 14:19

19Jon³ a⁴queih³ ángel hain⁴ jeu³ ñi²tauh⁵ hlei³ quieh¹ nei² cuah³²húa³⁴, a⁴jaih³i³ o¹m⁴ ya¹gm³jeh² i⁴leg⁴³ m⁵cu³; jon³ a⁴ro⁴i³ con³ i²jianh²i³ o¹m⁴ jon³, i⁴hnie³⁴ ra³juah⁴, i⁴he³⁴ Jon⁴dai¹ ma²eu⁴³ pain⁴ i²con²³i³ tionh².

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More