APOCALIPSIS 14:4

4A³ne³ tionh² a³sa⁴ma⁴hain³ he³² jian²³ a³m⁴, la⁴jan³ a³ua⁴han² húan⁴ tionh², jian³ ya¹tyein¹i³ coh⁵cah³² A⁵a³siah³ jainh¹ ŋo³⁴. Hei⁴i³ tionh² a⁴lon⁴ co⁴ra⁴lie⁵ jen² chie³, lang⁴³i³ liah⁴i² leg⁴³ con³ i⁴cúa²³i³ i²con²³ Jon⁴dai¹ co⁴ra⁴lie⁵ jian³ i²con²³ A⁵a³siah³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More