APOCALIPSIS 14:7

7Hleh²i³ tia⁴, juah⁴i³: ―Júan² hnei³ canh⁴³ Jon⁴dai¹ tionh²ˉ³, júan² hnei³ i⁴júanh⁴³i³, quie¹ ma³a⁴teg⁴ jm² i⁴queih³i³ heih⁴³. Ma⁴con³² hnei³ a³a⁴júan⁴ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴, a³a⁴júan⁴ jm³ñih¹ jian³ la⁴jeg³⁴ i²hya²³ jm³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More