APOCALIPSIS 19

1I² con³ma²ua⁴jeu³² jon³, jon³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴hleh² jeun⁴³ tia⁴ ñi⁴jeu⁵, juah⁴i³: ¡Ua²júan³²ˉ¹ júanh⁴³ Jon⁴dai¹! Quie¹ i⁴lion³i³ chie³, jian³ i⁴ma³con⁴³i³ jian³ i⁴júan³i³ júanh⁴³, jian³ ua³pei⁴ tain⁴³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹, 2quie¹ eu⁴³ re³ queih²i³ heih⁴³ i⁴ni²tei⁴³ jian³ i⁴jia²³ heih⁴³; quie¹ ma³a⁴queih³i³ heih⁴³ i²con²³ a³m⁴ tyein² sa⁴jmh³ a³ma³hlianh⁴ a³sian³ cuah³²húa³⁴ i⁴ta³canh¹i³ chie³² jian²³i³; jian³ ma³a⁴con²³ Jon⁴dai¹ hmah¹ i²con²³ a³m⁴, hmah¹ quieh¹ jm³yein⁴ quieh¹ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³i³. 3Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴i³ i⁴seg³⁴ liah⁴: ―¡Ua²júan³²ˉ¹ júanh⁴³ Jon⁴dai¹! Jian³ húa³⁴ o¹ñi³² quieh¹ a³m⁴ hain⁴ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 4I² jon³ a⁴si⁴jnei⁵ qui⁴quin⁴ a³don⁵ hain⁴ liah⁴ma³jian²³ li⁵quin⁴ a³sian³, a⁴ma⁴con⁴³i³ Jon⁴dai¹ a³ua²cua⁴³ a²ma³sei² tyein², a⁴juah⁴i³ tionh²: ―¡Ua²lei⁴ la⁴ne³! ¡Ua²júan³²ˉ¹ júanh⁴³ Jon⁴dai¹! 5I² jon³ ja³⁴ i⁴hleh² jan³ o³chie⁴³ seih⁴³ a²ma³sei² tyein², juah⁴i³: Juah¹ hnei³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹ tionh²ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ a³cúah³ˉ³ cúah³tagh¹ i²con²³i³ jian³ la⁴jang³⁴ hnei³ a³ma³co⁴³ quieh¹i³, ua²hain³ˉ² chie³ peih¹ jian³ chie³ canh². 6Jon³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ la⁴con³ i⁴hleh² jeun⁴³ lio⁴mai²³ chie³, liah⁴i² hain³² jan²³ hlion⁴ jm³ jian³ liah⁴i² hain³² júan³ a⁵ñih³, juah⁴i³: ¡Ua²júan³²ˉ¹ júanh⁴³ Jon⁴dai¹, quie¹ júan³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹ heih⁴³, A³li⁴júan³⁴ la⁴jeg³⁴! 7Ua²le³²ˉ¹ co³hyon²³tsei³ si³hyonh³ˉ¹, jian³ ua²júan³²ˉ¹ júanh⁴³i³, quie¹ ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴sanh⁴ A⁵a³siah³. Jian³ a³m⁴ quian¹i³ ma³a⁴júan⁴ co³jian¹; 8jian³ cúa³⁴i³ i⁴hei⁴ a²hmh³ tie³ jlanh² i⁴ni²cag⁴ jian³ i⁴joh¹. Quie¹ a²hmh³ tie³ jlanh² jon³ leg⁴³ i⁴tsei³⁴ i⁴júan³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹. 9I² jon³ a⁴sag⁴³ jnia⁴ ángel: ―Sag² hnei³: “Eu⁴³ tsei³⁴ jm² li⁴ren³ a³ten² jm² i⁴sanh⁴ A⁵a³siah³.” Jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴: ―I⁴la³pa² jau²³ ni²tei⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 10Jon³ si⁴jnei³²ˉ⁴ ta⁵nei²i³ i⁴ma²ma²con³²i³ jnia⁴; i² hei⁴i³ ne⁵, a⁴juah⁴i³: ―Jeh³², a⁵júan³ hnei³ la⁴ne³; quie¹ lang⁴³ˉ⁴ jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹ lia⁴ hnei³ jian³ lia⁴ si³reunh³ˉ³ a³ti²ma⁵teih³²ˉ³ jau²³ quieh¹ Jesús. Ma⁴con³² hnei³ Jon⁴dai¹pa². Jian³ a³hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴, co³nai² hleh²i³ jian²³ Jesús i⁴ni²tei⁴³. 11I² jon³ ne⁵, a⁴je³⁴ˉ⁴ ñi⁴jeu⁵ si¹ja⁵; i² jon³ a⁴jen³²ˉ⁴ jan³ cua³²jegh³² tion⁴³ jian³ a³ua²tsain¹ a³sain³ A³ni²taih⁴³ jian³ A³ni²tei⁴³, jian³ tsei³⁴ queih²i³ heih⁴³ jian³ júan³i³ hnai³ liah⁴. 12Jian³ jnia⁴ m⁴nei²i³ liah⁴i² jnia⁴ o¹jyi³ loh⁴³, jian³ hlion⁴ corona hei¹ ma³tyi²i³, jian³ ra³ton³ con³ jm³i⁴sain³ i⁴sa⁴cuh² i¹jan³, hña³ pi²³i³ ñi³. 13Jian³ hein²i³ con³ a²hmh³ i⁴yein⁴ con⁴juah⁴ jm³yein⁴; i² jm³i⁴sain³i³ ne⁵, JAU²³ QUIEH¹ JON⁴DAI¹. 14Jian³ la⁴jang³⁴ a²hlie⁴ quian¹ ñi⁴jeu⁵ a³ti²tsain¹ cua³²jegh³² tion⁴³, a³ti²tionh² a²hmh³ jlanh² tie³ i⁴ni²cag⁴, ya¹han² coh⁵cah³²i³. 15I² hei⁴i³ ne⁵, ya¹tyi¹ con³ ñi²tag⁴ húan³⁴ ho³²i³ i⁴júanh¹i³ a³tionh² la⁴jeg³⁴ nación; jian³ júan³⁴i³ heih⁴³ pain⁴ i²con²³i³ i⁴quian³i³ a²hma³hagh¹ i⁴leg⁴³ a²ñi²³; jian³ jlainh³i³ o¹m⁴ ya¹gm³jeh² i⁴húa³⁴i³ o¹jm³, hnie³⁴ ra³juah⁴, ma²eu⁴³ pain⁴ i⁴he³⁴ Jon⁴dai¹ A³li⁴júan³⁴ la⁴jeg³⁴. 16Jian³ ra³sag² jm³i⁴sain³i³ la³ a²cúan³i³ jian³ i²ma³ja²³ o²jnei³²i³: RE¹ QUIAN¹ LA⁴JANG³⁴ RE¹ JIAN³ A³TYEIN² QUIAN¹ LA⁴JANG³⁴ A³TYEIN². 17Jian³ a⁴jen³²ˉ⁴ jan³ ángel a³si²sainh⁴³ hyie³, jon³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴ don⁵, sagh⁴³i³ la⁴jang³⁴ jon⁴³tan²³ ti¹hang⁵ yeih³², juah⁴i³: ―Nia³ hnei³ tionh²ˉ³, ua²ŋangh³ˉ³ i⁴queuh²ˉ³ ma³⁴ jm² júah³ quieh¹ Jon⁴dai¹, 18canh⁴a² queuh²ˉ³ o¹ŋeu⁴³ quieh¹ la⁴jang³⁴ re¹ jian³ jeu³² a²hlie⁴ jian³ o¹ŋeu⁴³ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³huanh⁴³, jian³ o¹ŋeu⁴³ quieh¹ cua³²jegh³² jian³ i⁴quieh¹ a³ma²ti²tsain¹, o¹ŋeu⁴³ quieh¹ la⁴jang³⁴, a³júan³ quian¹ chie³ jian³ o⁴ a³sa⁴júan³ quian¹ chie³, a³peih¹ jian³ a³canh². 19Jian³ a⁴jen³²ˉ⁴ jah⁴ nau³ hain⁴ jian³ la⁴jang³⁴ re¹ quian¹ cuah³²húa³⁴ jian³ la⁴jang³⁴ a²hlie⁴ quian¹i³, a³ti²ŋangh³ i⁴júan³⁴ hnai³ i²con²³ a³ua²tsain¹ cua³²jegh³² hain⁴ jian³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a²hlie⁴ quian¹. 20I² jon³ a⁴sanh³i³ jah⁴ nau³ hain⁴ liah⁴ma³jian²³ a³ta³jaun²³, a³juah⁴ hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, a³a⁴júan⁴ hlion⁴ ua³júah² i⁴ma⁴can³i³ a³ti²ton³ jm³ quieh¹ jah⁴ nau³ he³² jian³ ma⁴co⁴³i³ nioh⁵ quieh¹i³. Li⁵uan⁴ ne³ a⁴sanh³i³, a⁴ton³⁴i³ to⁵sian³ joh⁴³ jm³ñei³ leg⁴³ jmah³ o¹jyi³ loh⁴³ i⁴ti²co²³ con⁴juah⁴ o¹jeu² o¹jyi³. 21Jian³ i²la⁴jang³⁴ a³sang²³ a⁴chian³⁴ jeu³ ñi²tag⁴ ya¹tyi¹ ho³² a³ua²tsain¹ cua³²jegh³² hain⁴, jian³ la⁴jang³⁴ jon⁴³tan²³ a⁴queuh³ o¹ŋeu⁴³ quieh¹i³ tionh² liah⁴i² a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\