APOCALIPSIS 6

1Jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴ i⁴a⁴qui³⁴ A⁵a³siah³ con³ sello i⁴li⁵quie³⁴ jon³, jian³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴hleh² jan³ a³sian³ hain⁴ tia⁴ liah⁴i² hain³² júan³ a⁵ñih³, juah⁴i³: ―¡Nia³, ni³je¹ hnei³! 2Jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴, a⁴jen³²ˉ⁴ jan³ a²cua³²jegh³² tion⁴³ jian³ a³ua²tsain¹ a³quian³ con³ a²hma³úan³. Jian³ a⁴hyieh³i³ con³ corona, jon³ ŋo³⁴i³ i⁴ua⁵cagh¹i³ jm² jian³ i⁴cagh¹i³ jm² liah⁴. 3I² con³ma²a⁴qui³⁴i³ a²teg⁴ teun³⁴ sello, jon³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴hleh² a²teg⁴ on³⁴ a³sian³ hain⁴, juah⁴i³: ―¡Nia³, ni³je¹ hnei³! 4Jon³ ua⁵hag⁴³ i²jan³ a²cua³²jegh³² sang³⁴ a³yin⁴, jian³ a³ua²tsain¹ hain⁴ a³a⁴hyieh³ heih⁴³ i⁴júan³⁴i³ hnai³ nei² cuah³²húa³⁴, i⁴ma⁵tyan³ chie³ a³jan³ jan³ jon²reunh¹; jian³ a⁴hyieh³i³ con³ a²ñi²tag⁴ pa¹. 5I² con³ma²a⁴qui³⁴ A⁵a³siah³ a²teg⁴ hneng³ sello, jon³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴hleh² a²teg⁴ on³ a³sian³ hain⁴, juah⁴i³: ―¡Nia³, ni³je¹ hnei³! Jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴ i²jon³, a⁴jen³²ˉ⁴ jan³ a²cua³²jegh³² liah³, jian³ a³ua²tsain¹ hain⁴ sianh³ con³ a²mah³² heih⁴³. 6Jon³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴hleh² jan³ jen² li⁵quin⁴ a³sian³ hain⁴, juah⁴i³: ―To⁵cuah¹ a²tri²go³ quein⁴³ i⁴hlianh²i³ con³ jm² nau³, jian³ jñei⁴ cuah¹ a²ce³ba²da³ quein⁴³ i⁴hlianh²i³ con³ jm² nau³; i² o¹bein² jian³ o¹a³sai²te³, a⁵júan³ hnei³ i⁴si⁵hain⁴. 7I² con³ma²a⁴qui³⁴ A⁵a³siah³ a²teg⁴ quin⁴ sello, jon³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴hleh² a²teg⁴ quin⁴ a³sian³ hain⁴, juah⁴i³: ―¡Nia³, ni³je¹ hnei³! 8Jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴, a⁴jen³²ˉ⁴ jan³ a²cua³²jegh³² nio⁴, jian³ a³ua²tsain¹ hain⁴ quian³ jm³i⁴sain³ Húan³⁴, jian³ ya¹tyein¹ I²tionh² A³jaun² coh⁵cah³²i³ i²sain³ Hades. Jian³ a⁴hyieh³ a³ua²tsain¹ hain⁴ heih⁴³ i⁴jŋangh³i³ a²teg⁴ quin⁴ queih³² a³tionh² cuah³²húa³⁴, i⁴jŋangh³i³ con⁴juah⁴ i⁴júan³i³ hnai³, jian³ o⁴ ho³²cúan⁴, jian³ o⁴ con⁴juah⁴ chie², jian³ o⁴ i⁴tyan⁴³i³ con⁴juah⁴ jah⁴ nau³. 9I² con³ma²a⁴qui³⁴ A⁵a³siah³ a²teg⁴ hña⁴ sello, jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴ naih⁵ ni²hyie⁴ i⁴tieh³² m⁴tyi⁴ quieh¹ a³ma³jaun² nei² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ma²quian³i³. 10Ti²hleh² a³hain⁴ tia⁴ tionh², juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³ a³cúanh¹, a³ni²tei⁴³, ¿hain³legh⁴ canh²ˉ³ jau²chie⁴³, jian³ i⁴conh²ˉ³ hmah¹ i²con²³ a³a⁴jŋangh⁴ jnie³², a³tionh² cuah³²húa³⁴? 11Jon³ a⁴hyieh³ con⁴jan³ a³hain⁴ a²hmh³ tie³; i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh² i⁴jian³⁴i³ co⁴le⁴ ta¹la⁴ hyan⁵ la⁴conh⁴ ni²hain²³ si³reunh¹i³ a³ma³o¹jŋangh³i³, a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹ jian²³ a³ma³jaun² hain⁴. 12I² con³ma²a⁴qui³⁴ A⁵a³siah³ a²teg⁴ jñei⁴ sello, jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴ i⁴a⁴qui³ húa³⁴ tia⁴, jian³ a⁴liah⁴ hyie³ liah⁴i² leg⁴³ a²hmh³ liah³, jian³ ra⁵yein⁴ segh³ la⁴tan² la⁴con³ jm³yein⁴, 13jian³ a⁴jyinh³ jah⁴nai⁴³ nei² cuah³²húa³⁴ liah⁴i² jyih² o¹m⁴jyi³ la⁴teg⁴i² tiah² tyi⁴ tia⁴. 14Jon³ ua⁵gue⁴ ñi⁴jeu⁵ liah⁴i² pan²³i³ con³ ma²jyi³, jian³ la⁴jeg³⁴ mah⁴ a⁴quein³⁴ i²gm⁴ jian³ o⁵tyieh⁴³ jm³ñih¹ liah⁴ la⁴conh⁴i² ma²tieh³². 15I² jon³ ua⁵han² la⁴jang³⁴ re¹ quian¹ cuah³²húa³⁴ naih⁵ to³hlo³ jian³ je¹ a²caun² nei² mah⁴, ua⁵han²i³ jian²³i³ a³canh² tionh² jian³ a³jlanh², jian³ jeu³² a²hlie⁴ tionh², jian³ a³tyein² jian³ la⁴jang³⁴ a³júan³ quian¹ chie³ jian³ a³sa⁴júan³ quian¹ chie³ liah⁴, ua⁵hma³²i³ to³hlo³ jian³ je¹ na²hlo³ mah⁴. 16I² jon³ sagh⁴³i³ mah⁴ jian³ a²hlo³, juah⁴i³: ―Ua²yi⁴cúanh⁴ˉ³ i²con²³ jnie³², hma³² hnei³ jnie³², canh⁴a² sa⁴je⁴³ jnie³² a³ua²cua⁴³ a²ma³sei² tyein² jno³, jian³ canh⁴a² sa⁴he³⁴ jnie³² A⁵a³siah³ ma²eu⁴³ pain⁴. 17Quie¹ ma³a⁴tyie³⁴ jm² júah³ i⁴ja³⁴ ma²eu⁴³ pain⁴, ¿hain³ li⁴ua²tieh¹, lainh⁴ˉ³?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\