ROMANOS 16:17

17Goh³ quian³⁴ˉ⁴, mh⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴jenh³²ˉ³ re³ a³júan³ i⁴tyon⁴ cuah³ jian³ i⁴cangh² chie³, quie¹ ua³tsei³²i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ma³ra⁵ŋangh⁴ˉ³ tionh²ˉ³. Quein⁴³ hnei³ i²con²³ a³hain⁴ tionh²;

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More