ROMANOS 16:2

2Hyeinh³²i³ hnei³ con⁴juah⁴ Se³ño²³, liah⁴i² haih¹ hniah³ júan³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, jian³ ma⁴hon³²i³ hnei³ juah⁴ henh⁴ con³ i⁴hniah³ quieh¹i³, quie¹ hei⁴i³ liah⁴, jeun⁴³ chie³ ma³ma⁴hon³²i³, jian³ la⁴teg⁴ jnia⁴ liah⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More