ROMANOS 16:26

26Jian³ a⁴ma⁴jnia³ Jon⁴dai¹ tieh²la³ con⁴juah⁴ Ma²jyi³ i⁴a⁴sag⁴ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹i³, jian³ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ a³sian³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, a⁴ma⁴jnia³i³ i⁴ma²ni²hma² la³ i²con²³ a³tionh² la⁴tan² m⁵cu³, canh⁴a² hain⁴i³ jian³ ma⁵co⁴³i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More