EPOTOR 1

1Téwofil, Ti kaawiit kúuma kítiyar ku, isokasok buroon bi Yesu áhine bu fe, ni b'aliikene bu ésuk i huta hu ti kájabina ku, 2bija yooŋ naane ayitee i t'etiir bufor bu. Bare bala aja t'etiir, n'asok bakan k'ajifane ku naane epotor báhamin ti sembe site Búwejet Beenabe bu. 3H'akete hu ahaban abin áritein, n'áŋaasin tu boko, abe n'áwufooriin beekuuriin but kaanuku asooña áyemi buroŋ. Kunak bakan bákasuba lám, iŋi kafando kajuku, abe n'aŋ'áhaminiin mite Jáyi jite Atambatun. 4Hike hunak, akina tu buñoofo bu nu boko, n'áhaminiin ayan aaniin: ---Atum'arikamb Serusalem, bare aririiko ariinahan doon di Faaf u afiye du asok aane o kawunuuun. Abe isokuunsok bo yooŋ. 5Ábuki Saaŋ abostaboste ésuk i nu móhujo, bare at'afiyee, aruun kabostee nu Búwejet Beenabe bu. 6Epotor i keekuukanooree ku toko ti Yesu áyemie du ni kákandijeno kaano: ---Anahaan u, hahiye n'a̱ja fu kasooñu a̱siiŋan jáyi jite Israyel? 7Yesu n'aaniin: ---Ariwunutee kaanuku áriimeyi kaakaŋ, ni hiin hunak hi Faaf u anoŋke fu eesiiŋan. 8Bare aruun kawuniee sembe kane Búwejet Beenabe bu búwanein t'aruun, abe n'aŋ'áriyemi eseede íima Serusalem, nu tu músuk mite Súde ni Samari, bija tánotan fe t'etaam ye. 9Hi Yesu asoke hii bondu ahaban, n'ayitee t'etiir, abe kaafor nu kúnuusiino, boko ti káheelin koone. 10Bokondu ti kajondoman ku t'etiir ti Yesu áyemie du ti bija bu, háyine bákasuba keesiimee wañ weefañje daŋ ni kahaŋ kasiiŋo kaagoroor nu boko 11abe ni kaaniin: ---Aruun bakate ku Gálile, kame iŋi naŋ n'arisiiŋee fee diye aŋ'áriheelin bufor bu? Yesu ondu eeyitee i t'aruun eeja t'etiir, naane arijuko i ti bija bu, iyu yooŋ a aja fu bíbatikeina. 12Epotor i ni kanuut ti hirij hu hihi kaane hirij hite Ñúolifiye ñu keebatuko Serusalem. Hirij hondu hikamboorakamboor ni hikinu hu areeŋ ékilomeetar efeeneŋ. 13Kareeŋa, ni kaja t'enuuf etiira i tindi kafand kawanan. Boko kaamo fu bokonde: Piyeer, Saaŋ, Saak n'Andere; Filip ni Taamas, Bartelemi ni Májiye, Saak añi ite Alfe, Simoŋ (akina, boko kaamo fu t'étuum i iŋ'ite ésuk yeeniin), nu Sud añi ite Saak. 14Kareyi fe iŋi kafand bukuukanooro keelaw, boko ni haare hu, ni Mari íñaay ite Yesu, ni bakati kite Yesu yooŋ. 15Tu kunak kondu, kéeyilene ku bokondu ti kakuukanooree du (kareeŋ téemeer nu butuman), Piyeer n'arito asiiŋo t'etut abe n'aaniin: 16---Kújakuwe, báhamin beesokee bu ti Míkiñjin mu fififi buwarawar kabaju. Búwejet Beenabe bu bitiŋgatiŋg Dafit eesoŋk busok mite mu Suda eeje u n'ésuk i keejok Yesu. 17Akina úne yéeni, abe yooŋ úne uf'úrokaani t'afeeneŋ. 18(Sírirem s'ajaamee su ti b'áhine bu beejakut bu, so s'ásike fu eejoohen hitaaŋaat bija te o. N'áneyin toko ni hikaw, haro ni hijeho, milawo miyak múnuutin. 19Bakate ku Serusalem kareyi fe kajamajam bondu, kasooñen n'iŋi karuw hitaaŋaat hondu ti kíhaminiin kooniin «Hakeldama», aamo fu «hitaaŋaat hite halan hu»). 20Abe Piyeer n'áwutiyen aane: ---Bonde bikiñjee fu ti kaawiit kite Élookiin i: «Ésuk i enuut t'enuuf yeene, abe an atum'akin te yo.» Bonde yooŋ nu busooñ bikiñjee: «Ake ásik burok boone.» 21«Náami úwarawar kajifan ake aŋ'abin aseede yooŋ kaanuku Yesu aritarito t'eket i. Ániine ondu awarawar káyemi ake ti kiŋki kariboor n'úne ko kireyi fe hi Yesu áyemie hu n'úne, huta hu Saaŋ aŋ'abin abostoo, bija yooŋ naane ayitee i t'úne bija t'etiir.» 23Ni karuw háyine bákasuba: Majiyas, ni Siseef. Siseef ákooki yooŋ kuruwu kúsuba; iŋi kaano Barsabas man yooŋ Sustus. 24Kahaban, ni kalaw kaane: ---Anahaan u, awe éemeyie u ñúwejet ñite ésuk i fe, á̱wufoor uni aañ ti bákasuba konde a a̱jifane fu 25éeyemi apotor, éesik efalas yu Suda awasane i eeja t'aware du káyemi. 26Ni kaya bukuuj keejuk aañ tu boko i kaja fu kajifan. N'ahaŋ áami Majiyas. Akina aŋaabee fu epotor i sumoŋu n'afeeneŋ u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\