EPOTOR 13

1Abajeebaj ti bakate ku Antiyoos kéeyilene ku, bakaake eyiŋana yite Atambatun, bakaaku iŋi kaliiken ésuk i, naane Barnabas, ni Simiyoŋ (ii kaane eebaan u), nu Lusiyus (ite u Siren), ni Manahen (éekuumanee u t'afeeneŋ n'aseef u Erod), nu Sóol. 2Hike hunak, ni káyemi ti kasokoroor Atemit, abe yooŋ ni kawoor. Búwejet Beenabe bu ni beene: ---Árikajinam Barnabas nu Sóol bija tu burok b'iruwiin bu. 3Náami hi kawoore hu abe ni kalaw kahaban, ni kásit sumoŋiiin ti Barnabas nu Sóol, abe ni kawasiin keeja. 4Iyu u Búwejet Beenabe bu buboñe fu Barnabas nu Sóol. Ni kaja Sélusi, kanuut bo, ni kájufo t'esahar keeja t'ekiŋk ite Siipur. 5Hi kareeŋe hu Salamin, ni kawaare Hirim hite Atambatun ti ñáalawum ñite Esuwif i. Saaŋ-Mark ámoomi nu boko, abe aŋ'áyokunaniin. 6H'aamo hu kakana ekiŋk i ereyi fe, ni kareeŋ Pafos. Ni kaŋaabo bo ake ániine álugusa, huruwu hoone Bar-Yesu. Akina Asuwif, abe n'aŋ'ajuus aane akina aamo ayiŋana ite Atambatun. 7Ámeyioorameyioori n'aseef ite ekiŋk i, huruwu hoone Sersiyus Pawulus, ániine éewesinatee naane. Aseef u n'aboñ bite Barnabas nu Sóol, ábuki ámaŋamaŋi kajamu hirim hite Atambatun. 8Bare álugusa u Elimas (iyu u huruwu hoone hije fu ti kigerekaay) n'aŋ'afitanooriin, ábuki ámaŋiit aseef u ajok bítim bite Kiris. 9Náami Sóol ii kaane yooŋ Pool, n'ahoojanee bib nu Búwejet Beenabe bu. N'ajondoman t'álugusa u afiyo 10abe n'aano: ---Awe ajuusa, batuuk, añi Setani, anatoora ite meejake mu! Kaakaŋ me n'a̱ja fu karaan kayeeman kite buroon beejoŋoore bu b'Atemit ámaŋie bu kasiiŋan? 11Hahiyu a̱jam: Atambatun kagoru t'awe, awe káfuumu, abe bifiyo at'aŋk'a̱juk meejaaŋe mite taanak tu. Toko-toko yooŋ, náami ñíkin ñite Elimas ñíbaania tíw, n'áyemi t'ébaani. N'aŋ'alaalool toko kaanuku man n'abaj ake ite káwufooro bítim bu. 12H'aseef u ajuke hu bondu beebaje bii, n'áyilen t'Anahaan u Yesu, ábuki bi kaliikeno bu te o bugorogor ni sembe. 13Pool ni bakano ni kájufo Pafos t'esahar, keeja keewano Pers hike hikinu hite Pamfili. Saaŋ-Mark n'awasiin bo eebatuko bija Serusalem. 14Boko ni kanuut Pers keeja nu wuwot bija Antiyoos, hike hikinu hite Pisidi. T'erimaas ite Esuwif i, ni kayooso ti báalawum bu, abe ni kariiko. 15H'aamo hu Eluwa yite Moyis ejaŋgee ahaban, nu wuwiit wute eyiŋana yite Atambatun, eseef ite báalawum bu ni kaboñ ake kaano aja aaniin: ---Ebuke ye, af'aribaj bike bite kasoku keeemo kee diye kaanuku áriiwutiyeniin sihel, árinooni káhamin. 16Pool n'arito. N'ayit emoŋio abe n'aane: ---Aruun bakate ku Israyel, n'aruun yooŋ keeyoosee ku bítim bite Atambatun, arijamatanam! 17Atambatun ite úne, úne Israyel, ajifanajifan sifaaf úne. N'áhiniin keehaŋ kahooju hi káyemie hu Esipt naane emoosoora. Ahaban, n'áhin ni sembe soone éenuutanniin bo. 18N'ámuñ nu boko t'eramba i simit seereeŋe bakan bákasuba. 19N'ayool siheet seemo hutok nu súsuba t'ésuk ite Kaanaŋ, abe n'awun bakan koone etaam yeeniin kéekini yo. 20Bondu fe ni bibaj simit seereeŋe síteemeer sibaakiir ni bakan bákasuba nu sumoŋu. «Bondu buwas, n'ajifan bakaake ti sifaaf úne kéeyemi eseef. Bondu ni bibaj bija kóyin Samiyel, ayiŋana ite Atambatun. 21Abe ni kaane áyi i kámaŋie fu; Atambatun n'awuniin Sóol añi ite u Kis, ite u tu noota nite Beŋsame, éeyemi áyi ooniin simit bakan bákasuba. 22Bare Atambatun n'abin áwuŋgo hiñaawu, abe n'áhin Dafit éeyemi áyi ooniin. Asokasok uŋu hoone hu aane: "Ijuka Dafit añi ite u Seese: atoofamtoof t'ehol, abe o káhinu b'ímaŋie bu áhin fe." 23N'abaj ake ti bakañi Dafit a Atambatun asiiŋane éeyemi Afakana ite Israyel naane t'afiye du asok. O aamo fu Yesu. 24Ti Yesu abinoorut, Saaŋ awaarawaare Israyel fe aaniin kawatanooro wuhoofoor wooniin, abe ni káhin keebostee. 25H'aamo hu buroŋ bite bu Saaŋ iŋkut bikamb aŋ'aane: "Kame aŋ'ariene íñj'eemo fu aañ? Inooto fu an ariemo u ti kanahan ku. Bare arijam: an ondu aroŋa inde hiñaawiam, abe ihaŋahaŋ káteti te o kaanuku íijendin sikaku soone." 26«Kújakuwe, aruun bakañi Aburaham, n'aruun yooŋ keeyoosee ku bítim bite Atambatun: úne k'Atambatun áboñina fu hirim honde héewufoore hu naane aja i kafakan úne. 27Múniyo bakate ku Serusalem, n'eseef yeeniin kakeetanut Yesu, bare hi kayoolo hu, náami káhina naane busokee i tu wuwiit wute eyiŋana yite Atambatun wuwu wujaŋgee t'erimaas-rimaas fe yite Esuwif i. 28Naane kajukut i te o fe beeware kákinineŋ ni kajoonano eeyoolee, ni kalaw Pilat kaano áhin eeyoolee. 29H'aamo hu káhina beesokee bu te o fe ti Míkiñjin mu kahaban, ni kawanano t'ekuruwa i, abe ni kahoko t'élum. 30Bare Atambatun n'aritano t'eket i. 31Kunak keehooje-hooj, Yesu n'aŋ'áŋaasin ti bakan keeriboore ku yéeni ne o huta hu Gálile bija Serusalem. Bokondu kaamo fu hahiye eseede yeene t'Israyel. 32Uni yooŋ iribinuunbin ni Hirim honde Heetoofe hu: b'Atambatun abine bu asok sifaaf úne aane bo kabaju, 33hahiyu áhina bo bija t'úne bakañiiin h'aritane hu Yesu t'eket i, naane bikiñjee i t'Élookiin ésooboriyan i. Eenaan: "Awe á̱tumbe fu á̱yemi úmiye Añi úuma ite u nu múniyo." 34Atambatun asokasok aane o karitano t'eket i, kaanuku enio etum'émeyi kafutu. Iye a asoke fu: "Íñje kásoniyanuun kásoniyan keenabe abe nu kúwoor, naane ifiye i isok Dafit." 35Iŋ'ite ho hi Dafit asooñe fu asok ti Míkiñjin mu aane Atambatun: "At'a̱was eni yite an úuwe eenabe u yéemeyi kafutu." 36Dafit kóyino, h'aamo hu áhina ahaban buroon b'Atambatun ámaŋie bu, n'aket. N'ahokee ni sifaafo, abe etaam i n'eriyo. 37Bare an u a Atambatun aritane u t'eket i, etaam i eriyito. 38Kújakuwe, árimeyi bonde: Yesu ákinineŋe fu n'arisokee úmiye kaboŋket kite wuhoofoor wu. 39Te o t'an fe éeyilene ayino fu karamiee tu wuhoofoor woone, bare Eluwa yite Moyis eyinaatuun karamu tu wuhoofoor wu. 40Náami arinaŋ toko kikawuun man bonde b'eyiŋana yite Atambatun kasoke bu itim bibajuun. Kaanaan: 41"Arijuk, aruun kaŋk'arijeeŋan b'Atambatun asoke bu, arijahale abe n'ariket! Ábuki kóyinuun, íñje káhinu bike, abe at'áriyilen bo, hutoof yooŋ an asokuunsok bo." 42Hi Pool ni Barnabas káyemie hu ti kánuutina ku ti báalawum bu, ésuk i n'elawiin kaaniin erimaas yeeniin ite i nimaama, ni kasooñ kawaare tu bondu. 43Hi kayisooree hu, keehooje t'Esuwif i, ni keeyoosee ku bítim bu kéeyemi Esuwif ni kariboor nu Pool ni Barnabas. Epotor i t'ésubaiin n'iŋi kafin káhamin nu boko, abe n'iŋi kaaniin káñiŋkaan keenaŋ eyakar yeeniin ti kajaku kite k'Atambatun. 44T'erimaas ite Esuwif i yéeseina i, ajeje káyemi bakate ti hikinu hu fe kakuukanooree fu kaanuku keejamatan hirim hite Atemit. 45H'Esuwif i kajuke hu hahooja hu, ni kahiñan. Pool aŋ'áhamin, ni kaane tókoiit, abe ni kálafatino. 46Náami Pool ni Barnabas ni kásafiniin, kikawiin káayaŋgin piŋ, kaaniin: ---Aruun ariware fu kajabu arijam hirim hite Atambatun. Bare makamu ariteñekaa ho, abe yooŋ arijukerajuker náami t'aruun ajakutee kaanuku ariibaj buroŋ béehabanaariit bu, iriija kame ti keenooto ku Esuwif. 47Ábuki bonde b'Atemit asoke fu uni. Aanaan: «Íhinihin á̱ayemi meejaaŋe mu ti kéemeyiitam ku, kaanuku a̱aja a̱sok ésuk i tánotan fe t'etaam ye buŋ b'iyakiin fu kafakan.» 48Hi keenooto ku Esuwif kajame hu bondu, kikawiin nu kutoof naane, abe ni káyemi ti kasokoroor hirim hite Anahaan u. K'Atambatun ajifane ku fe kaanuku keebaj buroŋ béehabanaariit bu, ni káyilen. 49Hirim hite Atemit ni hijamo tu búsuk bite ne bo fe. 50Bare Esuwif i ni katiŋg haare hu keejamee ku abe ni kayooso bítim booniin, ni háyine kómbokun ku bakate ti hikinu hu keerito tu Pooliin ni Barnabas, kéehihinooriin kayak kákutooriin tu búsuk booniin. 51Náami Pool ni Barnabas keehaŋkiin hafor heeemo hu tu wuwotiin, abe ni kaja Íkoñom. 52Bakate ku Antiyoos kéeyilene ku kikawiin uŋu kutoof naane, abe ni kahooj bib nu Búwejet Beenabe bu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\