EPOTOR 15

1Bakaake háyine ni kánuutin Súde keebin Antiyoos, abe ni káyemi ti kaliiken kéeyilene ku iŋi kaaniin: «Afut'ariteyanee karam naane t'Eluwa yite Moyis esoke du, at'áriyini kafaku.» 2Pool ni Barnabas ni kaaniin tókoiit, abe ni kájeeŋoorin ásuf tu bondu. N'ajamoor kaanuku Pool, ni Barnabas, ni bakaake bakate Antiyoos bija Serusalem, keeja keesok bondu epotor i ni sifaaf su. 3Hi kéeyilene ku kásilimbaniin hu kahaban, boko ni kayuun kátuki ku. Ni kakan búsuk bite Fenisi ni Samari, iŋi kakaro kasok buŋ bi keenooto ku Esuwif kabine fu kajok bítim bite Kiris. Kéeyilene ku kareyi fe kikawiin nu kutoof iŋ'ite hu bondu. 4Hi kareeŋe hu Serusalem, kéeyilene ku, n'epotor i, ni sifaaf su ni kajokiin áwariee. Pool ni Barnabas ni kasokiin naŋ n'Atambatun áhine fu nu boko fe. 5Bare bakaake Esuwif ti keeriboore ku n'Efarisiyeŋ i abe ni kajok bítim bite Kiris, ni karito keeene: ---Keenooto ku Esuwif kéeyilene ku kawarawar kateyanee karam, abe ni kasokee kéejeŋgin Eluwa yite Moyis. 6Epotor i ni sifaaf su ni kakuukanooro keeñaŋoor bondu. 7Ni káhamin toko afiyo, Piyeer n'arito eeeniin: ---Kújakuwe, árimoomi kaanuku afiyee naane Atambatun ajifanam i t'aruun, kaanuku iija iwaare keenooto ku Esuwif Hirim Heetoofe hu, man ni kajam ho, ni káyilen. 8Abe Atambatun éemeyie u ñúwejet ñite ésuk i n'awuniin Búwejet Beenabe bu naane awune i úne bo, éewufoor kaanuku áfiitenutiin. 9Te o úwayeit nu boko: akuuranakuuran ñúwejet ñooniin aŋarkeyi naane káyilenayilen. 10Náami iŋi naŋ n'ariŋes fu n'Atambatun? Ábuki fu ariŋesa kasejan kéeyilene ku bokonde buluwa b'árimeyie kaanuku humuum sifaaf úne, n'úne yooŋ úmusut káyini bisejo bo. 11Íriyilenayilen bare kaanuku Anahaan u Yesu afakanafakan úne ti kajaku koone, naane yooŋ boko keenooto ku Esuwif. 12Náami keekuukanooree ku toko fe kakoowana kem keejamatan Pooliin ni Barnabas keesokiin beehaŋe b'ésuk i kikaw b'Atambatun awuniin bu kéehin ti keenooto ku Esuwif. 13Hi kátibane hu, Saak n'áhamin aane: ---Kújakuwe, arijamatanam! 14Simoŋ akamakam úne naane Atambatun ajabe i abin ti keenooto ku Esuwif éehin bakaake tu boko kéeyemi bokoone ku. 15Abe bondu biriibariib ni báhamin bite eyiŋana yite Atambatun, ábuki kaanaan ti Míkiñjin mu: 16«Atemit aane: hike hunak, íñje bíbatikeina, abe íñje kasooñu inut enuuf ite Dafit yeeneye i; kiñaan keeneye ku, íñje kasooñu isiiŋan ko, iisooñ iritan enuuf i. 17Náami keeŋeñene ku fe kaŋesiam; hee, keenooto ku Esuwif fe k'iruwe ku kéeyemi bákuuma ku kaŋesiam. 18Íñje isoke fu bo, íñje Atemit, abe íhinahin ésuk i kéemeyi bo huta hu kóŋkeyin.» 19Saak n'áwutiyen aane: ---Náami bonde b'ijuke fu: utum'úkolen keenooto ku Esuwif kéemaŋie ku káyilen t'Atambatun. 20Bare úkiñjiin núuwufooriin kaanuku kawas kateŋu kite efuwa yeesarahee ti ñájiim, ábuki ekuurut, kawas huŋotu hu ni bakan ki kaseñeit, itim kateŋ yooŋ éndakakureŋ yeemootutee, kawas yooŋ halan hu. 21Ábuki huta hu ti sifaaf, bakaake iŋi kawaare Eluwa yite Moyis ti kikinu ku fe, abe yooŋ eŋ'ejaŋgee ti ñáalawum ñu tu hunak fe hite erimaas ite Esuwif i. 22Náami epotor i, ni sifaaf su, ni kéeyilene ku fe ni kajamoor kaanuku keejifan bakaake tu boko, abe ni kaboñiin bija Antiyoos nu Pool ni Barnabas. Ni kajifan Silas, nu Sud ii kaane Barsabas, t'ésubaiin fe kajamajamo ti kéeyilene ku. 23Eleetar yende yi kasaaniin fu: «Uni bakatuuun epotor i ni sifaaf su irisaafuun, aruun keenooto ku Esuwif kéeyilene ku, abe n'arikin Antiyoos, ni Siri, ni Silisi. 24Irijamajam kaanuku bakaake bakate t'uni kajauunja kábuju sihel ni kirim kooniin. Úniiit íriboñiniin. 25Iŋ'ite ho h'irijamoore fu fe ti hirim hifeeneŋ, n'irijifan bakan íriiboñiniin t'aruun, kéeriboorin ni bakan uni Barnabas nu Pool, 26keejoohene ku síhiiniiin uŋu burok bite Anahaan ite úne Yesu Kiris. 27Náami íriiboñinuun Sud ni Silas keebin keesokuun mo mifeeneŋ mu ni b'irikiñje bu diye. 28Irijokajok ti bifeeneŋ nu Búwejet Beenabe bu kaanuku it'irisejanuun buluwa beeniŋe, kane arko bonde beeyinaatee bu kawasu: 29atum'ariteŋ efuwa yeesarahee ti bájiim, ni halan, n'éndakakureŋ yeemootutee, abe atum'ariŋot yooŋ n'an ariseñeit. Af'árihin bondu fe, n'aŋ'ajakee. Úwasoor.» 30Hi kayisooree hu, keeboñee ku ni kaja Antiyoos. Ni kakuukan kéeyilene ku fe, abe ni kasaaniin eleetar i. 31Ni kajaŋga yo, abe kikawiin nu kutoof fe naane ehaŋiin i kawunu sihel. 32Makamu Sud ni Silas, boko eyiŋana yite Atambatun, ni káhamin ni kéeyilene ku afiyo, kaanuku keehaŋiin kayaŋganan kikaw, abe yooŋ ni kawuniin sihel. 33Ni kariiko bo afiyo dikee, abe kéeyilene ku ni kaaniin kaja káasuumaay keebatuko ti kéeboñiniin ku. 35Pool ni Barnabas ni kariiko Antiyoos. Boko ni bakaake keehooje-hooj iŋi kaliiken abe ni kawaare hirim hite Atemit. 36Afiyo dikee, Pool n'aane Barnabas: ---Waabatuko nu waaaja waaajuk kéeyilene ku ti kikinu ku fe tu waawaare du hirim hite Atemit, nu waaajuk naane kaamo i. 37Barnabas n'ámaŋi yéeni kaanuku keeja ni Saaŋ ii kaane Mark; 38bare Pool n'aane kawarut bija ne o, ábuki awasiinwas Pamfili, abe abinut asooñ ariboor nu boko tu burok booniin. 39Ni kañakoor toko ásuf, kasooñen ni kawasoor. Barnabas n'aja ni Mark, abe ni kájufo t'esahar bija Siipur. 40Pool n'afin ajifan Silas, abe ni kaja, kéeyilene ku káanaŋiniin ti káasuumaay kite Atemit. 41Ni kaja tu búsuk bite Siri ni Silisi, abe n'iŋi kayaŋganan kéeyilene ku kikaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\