EPOTOR 20

1H'ésuk i eje hu ayak abin áami ebeba, Pool n'aboñ bite kéeyilene ku abe n'aaniin kajok alitee. Ahaban, ni kawasoor, abe n'aja tu búsuk bite Maseduwan. 2N'añaahoor kikinu kite ku bo, abe n'aŋ'áhamin ni kéeyilene ku afiyo aaniin kajok alitee. Ahaban, n'aja Geres, 3abe n'ábajin bo kiim kíhaaji. Ondu ti kaanu ku eeja éejufo t'esahar bija Siri, n'ajam kaanuku Esuwif i kakuukoorakuukooro uŋu hoone hu. N'aane kame eesooñ eeŋaas Maseduwan. 4Bakaake ni kariboor ne o. Boko kaamo fu: Sopater, añi ite Pirus ite u Bere, n'Aristarik ni Sekundus bakate Tesalonik, ni Gáyiyus ite u Derib, ni Tisik ni Tirofim bakate Asi, ni Timote. 5Bokondu ni kágilan keeja keenahan uni Trowas. 6Uni n'irifin írijufo Fílip t'esahar h'efeet ite Kumburu Kéehinaariitee ku Élefir ehabanee hu. N'iribaj ti han hu kunak hutok. N'iriŋaabeiin Trowas, abe n'iribaj bo erimaas. 7Ti samdi i káajiim ku, n'irikuukanooro kaanuku iriiñoofo Éhijiima yite Anahaan u. Náami Pool éehamin afiyo n'ésuk i bija yooŋ nu huhuk hu, ábuki awarawar bija naane kuwaatu. 8Sijaaŋana úkaan súmoomi toko t'enuuf etiira i t'irikuukanooree du. 9Ake ahaawa huruwio Utikus ámoomi t'ariikee humuum ti kaajeŋgen ku. N'aŋot his Pool ti báhamin bu kep. Átumb aŋot asooñen n'áneyin huta hu t'enuuf éhaajiyan i t'etiir bibin yooŋ t'etaam. Ni kajoko kásaarin, kame náami ehunuŋ. 10Pool n'awano, abe n'áruŋgunan t'añi u. N'aboofo tu sumoŋio abe n'aane: ---Siheluun sibeb, aroŋaroŋ! 11Ahaban, n'asooñ asiro. N'afiitar humburu hu abe ni kateŋ. N'asooñ áhamin toko afiyo ayak abin áami taanak tu túnuutino, abe n'aja. 12Ahaawa u, ni kafin kaja ne o káaroŋin jes, abe kareyi fe siheliin káarooŋein. 13N'írigilan toko íriijufo t'esahar yeeja n'uni Asos t'iriware du bikaro Pool, ábuki aanaan eeja nitiira nu. 14H'áŋaabeina hu uni Asos, n'írijufoo, abe n'irija Mitilen. 15Irinuuta toko n'iriyuun. Tifiit, náami irijondoora ni Kiyo. Hunak héeseina hu, n'irireeŋ Samos. Tifiit, náami iriyaa Mile. 16Múniyo Pool áhabaneinohabanein aane it'iriya Efees aŋarkeyi naane ámaŋiit bifiyo t'ésuk ite Asi. Ábuki amokenamoken kaanuku eereeŋ Serusalem tu hunak hite efeet ite Pantakot i. 17H'irireeŋe hu Mile, Pool n'aboñ bite sifaaf site bakate ku Efees kéeyilene ku. 18Hi káreeŋina hu, n'aaniin: ---Árimoomi buŋ b'íyemie fu n'aruun huta h'iŋ'ibin íreeŋin Asi. 19Irokarok bija t'Atemit abe iyitooreit. Iyiyayiy abe yooŋ ílaamalaam, ábuki Esuwif i iŋi kakuukooro uŋu húuma hu. 20Árimoomi kaanuku ínuusutuun doon fe ti beewaruun bu káñjeriŋ: iŋ'iwaareuun, abe n'iliikenuun ti sifiñjan su, nu tu sunuuf soonuun. 21Ilawalaw Esuwif i ni keenooto ku Esuwif eeniin kawas kinij kooniin keejakut ku kéejeŋgin Atambatun, abe ni káyilen t'Anahaan ite úne Yesu. 22Abe hahiyu iwarawar kájeŋgin Búwejet Beenabe bu iija Serusalem, abe ímeyiit naŋ nija fu kabajiam bo. 23Bifeeneŋ taŋ b'ímeyie fu: bo beemo fu ti hikinu-kinu fe, Búwejet Beenabe bu uŋu busokam kaanuku ekulu yendu ti kanahanam, ni sílaam. 24Bare t'íñje, buroŋ búuma bijarut doon tus. Ímaŋamaŋi kep kareeŋan doon d'eemo du te do, nu burok b'Anahaan u Yesu asaanam bu: bo beemo fu kawaare kite Hirim Heetoofe hite kajaku kite Atambatun. 25«Hahiyu ímeyia kaanuku ariroŋut káheelin t'íñje, aruun arireyi fe k'ije ku t'aruun iŋ'iwaareuun Jáyi jite Atambatun. 26Iŋ'ite ho h'ítumb fu isok iye n'aruun úmiye: ake t'aruun af'átowuto, t'íñjeiit. 27Ábuki isokuunsok b'Atambatun aŋese bu fe, ínuusutuun doon. 28Áriwasiyoor kikawuun, abe n'arinaŋ ko yooŋ ti kaahaaw ku fe ku Búwejet Beenabe bu bisaanuun ku ariihaaw. Áriyemi ehaawa yite bakate ku Atambatun kéeyilene ku, k'aŋese ku ni halan hite Añi oone. 29Ímoomi kaanuku iŋ'iyak káwuŋgu iija, bakan keeemo naane bindaafaan béefetie búyooseinauun, abe utu buyubiyen kaahaaw ku. 30Abe bakaake t'aruun kumuumuun kasoku báhamin bite haajuus kaanuku keeñak kéeyilene ku. 31Náami áriniyo, abe n'áribaŋino kaanuku simit síhaaji lám, kaajiŋgan ni káajiim, iŋ'irim huruw-ruw fe t'aruun iyak iŋ'iyiy. 32«Hahiyu iiwasuun tu sumoŋu Atambatun, ni hirim hite kajaku koone. Ho híyiniuun fu káwutiyen sihel, abe nu huwunuun yooŋ t'ebaj y'anaŋe i bija ti bakan k'akino ku. 33Imereit sírirem, n'éwurus, ni kájufa kite an. 34Árimoomi aruun kumuumuun kaanuku íñje ísuwate fu iriibaj doon d'irisawulee du, íñje ni bakanam. 35Ti bireyi fe, íwufooruunwufoor kaanuku iyu u úware fu karoku núuyokunan keebajut ku, abe n'uŋ'úbaŋino kirim konde k'Anahaan u Yesu asoke ku akina humuumo. Aanaan: "Kawunu ni kasayi, ti kawunu ku ti katoofu kihaŋe fu."» 36Hi Pool áhamine hii ahaban, n'ájiŋgitan nu boko kareyi fe abe n'alaw. 37Ni kayiy kareyi fe, abe n'iŋi kákuluben Pool kaanuku kéefoono. 38Beehaŋiin bu kátaañi fe beemo fu naane aaniin i: «Ariroŋut káheelin t'íñje.» Náami kéesilimbano bija t'esahar i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\