EPOTOR 21

1H'aamo hu iriwasoora nu boko irihaban, n'irijumban júl n'esahar i bija Kos. Tifiit, n'irireeŋ Rood. Irinuut toko, n'irija Patara. 2N'irijuk bo esahar yéeyemie ti bija Fenisi. Náami íriijufo te yo iriija. 3Irijaja ayak abin áami iŋ'íriheelin t'ekiŋk ite Siipur, n'iriwas yo inde baamay uni íriijund inde Siri. N'iriya Tiir t'esahar i eware du kawanan buroon béejufe bu. 4N'iriŋes ayak abin áami irijuka bo bakan kéeyilene, n'iriiko nu boko kunak hutok nu kúsuba. Búwejet Beenabe bu nu búwufooriin naŋ nija fu kabaju Pool Serusalem, náami keeeno atum'aja bo. 5Bare h'erimaas yendu ehabanee hu, n'irija iriiyuun kátuki kite k'uni. Ni kásilimban uni kareyi fe, boko, ni haare hooniin, ni bakañiiin, ayak abin áami irinuuta hikinu hu. Irireeŋ ti katafa ku, n'írijiŋgitan iriilaw. 6H'iriwasoore hu, n'írijufo t'esahar i, boko ni kafin kayeet. 7N'irinuut Tiir t'esahar i iriija Tolemayis. N'irisaaf bo kéeyilene ku, abe n'iririiko nu boko hunak hifeeneŋ. 8Tifiit, n'iriyuun bija Sesare. Irireeŋ, n'iriyooso t'enuuf ite Filip aa awaare Hirim Heetoofe hu, iriiwanan te o. Filip ondu, ake tu hutok ni bákasuba ku keebine ku kajifanee Serusalem. 9Abajabaj búsuŋgute kaamo bakabaakiir kéemeyiit ániine, abe iŋi kayiŋan hirim h'Atambatun asaaniin hu. 10H'aamo hu iribaja bo kunak, ake ayiŋana ite Atambatun huruwu hoone Agabus n'áreeŋin, ánuutin Súde. 11N'abin t'uni, abe n'ásik nibaŋ nite nu Pool eekobooro wuwot nu sumoŋu abe n'aane: ---Bonde bu Búwejet Beenabe bu busoke fu. Beene: «An eekino u nibaŋ nonde, iye e Esuwif i kaja fu kakobio Serusalem, abe ni kásiko kasaan keenooto ku Esuwif.» 12H'irijame hu bondu, uni ni bakate ku Sesare, n'íriwasiyan Pool irieno atum'aja Serusalem. 13Bare n'aane uni: ---Baŋka b'ariyiy fu ariisooñ áribujam ehel? Ifaraa káanukiiit keekobam barebare, bare hutoof yooŋ ni kayoolam Serusalem iŋ'ite hu Anahaan u Yesu, ifaraa. 14H'irijuke hu kaanuku it'íriyini te o doon, n'iriraan káwasiyan koone. N'irieno: ---Doon d'Anahaan u ámaŋie du dija dibaj! 15N'iribaj toko kunak, n'irifare, abe n'irija Serusalem. 16Bakaake bakate Sesare kéeyilene ni kásilimban uni. Ni kaja n'uni iriiwanan t'ake ániine ite Siipur huruwio Manason, abe afiyee naane aamo i ariboora. 17H'irireeŋe hu Serusalem, kéeyilene ku ni kajok uni atoof naane. 18Tifiit, n'iririboor nu Pool bija ti Saak. Sifaaf site kéeyilene ku kareyi fe kámoomi toko ti kakuukanooree. 19Pool n'asaafiin, abe n'akamiin bireyi fe b'Atambatun áhine bu ti keenooto ku Esuwif, aŋ'asaan bo te o. 20Hi kajame hu bondu, ni kasokoroor Atambatun abe ni kaane Pool: ---Abuke, a̱jukajuk kaanuku Esuwif keereeŋe súñjune kayoosaa bítim bite Kiris, abe kajokajok Eluwa yite Moyis káhabanein. 21Kajamajam kaanuku aŋ'a̱liiken Esuwif i keekine ku tu búsuk bu fe bite keenooto ku Esuwif a̱aniin kawas Eluwa yite Moyis, itim kateyan bakañiiin karam, itim kajok yooŋ ejoosan ite Esuwif i. 22Hahiyu buŋ? Boko fu kajamu kaanuku aw'ondu beebe, bo bibajut kamanteer. 23Náami á̱hin b'irija bu kasoku kúuwe. Abajeebaj t'uni diye háyine bakabaakiir keewaate Atambatun bike. 24A̱ja nu boko bite kaasarah kite kakuuran kite sini su, abe n'a̱jaam wusarah wooniin kéeyini biyiselo. Káhinu iyu, ésuk i fe n'eŋ'émeyi kaanuku beesokee bu t'awe bíteiit nu múniyo, bare awe yooŋ á̱jeŋginajeŋgin Eluwa yite Moyis. 25Keenooto ku bare Esuwif abe ni kayooso bítim bite Kiris, irikiñjiinkiñj iriisokiin b'irijoke bu te bo: kawas kateŋu kite efuwa yeesarahee ti ñájiim, ni halan, n'éndakakureŋ yeemootutee, kawas yooŋ huŋotu hu ni bakan ki kaseñeit. 26Náami hi tifiite hu, Pool n'aja ni háyine hu bakabaakiir ku, abe ni káhin siniiin seekuuranee. Ahaban, n'ayooso t'Enuuf ite Atambatun, abe n'asok kaakaŋ nu kunak kite kakuuran kite sini sooniin kija fu bihabano; aamo fu kaakaŋ ni kaja fu káhinu kite kaasarah ku bija tu huruw fe tu boko. 27Kunak ku hutok nu kúsuba ku kulohena bihabano, Esuwif kéenuutina Asi ni kajuk Pool t'Enuuf ite Atambatun. Ni katiŋg hahooja hu heerito te o, abe ni kajoko. 28Iŋi kataŋk kaane: ---Aruun bakate ku Israyel, áriteyin! Ániine onde af'awaare tánotan ni t'ésuk i fe aŋ'asok t'úne Esuwif i, ni t'Eluwa yite Moyis, ni t'Enuuf yende yite i Atambatun. Abe hahiyu, aja ayak abin áami ayoosana bakan keenooto Esuwif t'Enuuf ite Atambatun, eebuubatan t'Anabe du! 29(Kasokasok bondu aŋarkeyi naane kajukajuk Pool ni Tirofim ite u Efees ti hikinu hu; n'iŋi kaane man ayoosanoyoosan t'Enuuf ite Atambatun.) 30Hikinu hu hireyi fe ni hirko hitik, abe hahooja hu n'iŋi híteyin, húnuutin tánotan. Ni kajok Pool, kañakoo kánuutann t'Enuuf ite Atambatun, abe ni kahaŋ kafeŋk wuruŋ wu. 31H'aamo hu káyemia ti kaŋesu kaanuku keeyool Pool, aseef ite esulaan i bakate ku Rom n'ajam kaanuku Serusalem ereyi fe eritee fu. 32N'ahaŋ akuukan toko-toko esulaan, n'eseef yeeniin, abe n'atey anaban hahooja hu. H'ésuk i kajuke hu aseef u n'esulaan yeene, ni karaan kámiñu kite Pool. 33Aseef ite esulaan i n'atof areeŋ Pool, n'ajoko, abe n'aane kakobo ni ñaasel ñúsuba. Ahaban, n'ákandijen ésuk i akina aamo fu aañ, ni naŋ n'áhine fu. 34Bare ti hahooja hu, bakaake iŋi kasok bonde, bakaaku ni kasok bike. H'aseef ite esulaan i ajuke hu kaanuku at'áyini kámeyi beekuure ni síheñjoor sondu, n'aane kaja nu Pool t'enuuf ite esulaan i. 35Hi Pool areeŋe hu ti kaasireey ku, esulaan i ni kátumb kayito iŋ'ite hahooja héeyemie hu ti kákikiroor ku, 36ábuki kareyi fe kasao fu ti hiñaawu iŋi kakaro kataŋk kaane: ---Úyoolo! 37H'aamo hu esulaan i bokondu ti bija kayoosan Pool t'enuuf yeeniin, Pool n'aane aseef ooniin: ---Íyinooni me kasokii bike? Aseef u n'aano: ---Kame a̱jamajam kigerekaay? 38Áweiit kereŋ a̱amo fu áyin ite u Esipt eetiŋge u ésuk i kéerahan t'uni afiyeitee, abe n'aja t'eramba i ni bakan kéenafute kaamo súñjune sibaakiir? 39Pool n'ásafino aano: ---Íñje Asuwif, iibukee Taris ite Silisi. Íñje ite ti hikinu heejamee. Waasi, íñje ilawi, a̱wunam íihamin n'ésuk i. 40Aseef ite esulaan i n'aano yooh. Pool n'asiiŋo ti kaasireey ku, abe n'ayit ésuk i emoŋu. Hi kakoowane hu, n'áhamin nu boko ti kiarameyeŋ, keeemo ku kíhaminiin kite Esuwif i. N'aaniin:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\