EPOTOR 22

1---Bakat'am ni sifaafam toko, arijamatan b'ija bu kasokuuun, íiwufooruun kaanuku itinut. 2Hi kajamo hu n'áhaminiin ti kiarameyeŋ, ni kahaŋ mi kakoowane. Pool n'aaniin: 3---Íñje Asuwif, iibukee Taris ite Silisi, bare beebe Serusalem b'íkuumanee fu. Gamaliyel áyemie fu ámuse úuma, abe áwufooramwufoor jak Eluwa yite sifaaf úne. Íhabaneinohabanein fe t'Atambatun naane aruun úmiye. 4Íhihinoorahihinoor keejoke ku ti Bítim bite Anahaan u iyak iŋ'iyool. Ijokajok háyine ni haare iikobiin ni ñaasel, abe n'ija ífiiten t'ekulu i. 5Asaraha ómbokun u, ni sifaaf site ejoonana i fe káyinooni biseede kaanuku bifeeneŋ b'if'isok iye. Boko kumuumiin kasaanam fu bileetar beekiñjee bija ti bakati úne Esuwif i bakate ku Damas. N'ija bo kaanuku iijok keejoke ku Bítim bite Anahaan u, abe n'ibin nu boko Serusalem kéehihinooree. 6Pool n'asooñ aane: ---Kaajiŋgan ku far, h'ije hu ayak abin áami ilohena Damas, ijaja kajuku, náami meejaaŋe wililil múnuutino t'etiir, abe ni mijaaŋan t'íyemie du fe. 7N'iney, abe n'ijam kaaji ni keenam: «Sóol, Sóol, iŋi naŋ n'á̱hihinoor fee n'íñje?» 8N'íkandijen eene: «Awe a̱amo fu aañ Anahaan u?» Kaaji ku ni keene: «Íñj'eemo fu Yesu ite u Nasaret aa á̱hihinoor.» 9K'iriboore ku nu boko kajukajuk meejaaŋe mu, bare kajamut kaaji kéehamine ku n'íñje. 10Náami íikandijen eene: «Anahaan u, kame naŋ n'iware fu káhinu?» Anahaan u n'aanam: «A̱rito a̱aja Damas. N'iŋi kasoki bo naŋ n'a̱ware fu káhinu fe.» 11Náami makamu meejaaŋe mondu míhinamhin íifuum, bakanam ni kajokam t'emoŋu keeja n'íñje bija Damas. 12«Ake ániine éejube ámoomi bo iŋi kaano Anañas. Ajokajok Eluwa yite Moyis dómbokun, abe Esuwif i bakate ku Damas fe iŋi kasok te o beejake. 13N'abin eejukam. N'asiiŋo kaagoroor n'íñje abe n'aanam: "Átoom Sóol, ñíkini ñusooñ ñujuk!" Toko-toko yooŋ, náami isooña ijuk, abe n'ijuko. 14Anañas n'áwutiyen aane: "Atambatun ite sifaaf úne ajifanijifan kaanuku á̱ameyi b'ámaŋie bu, a̱ajuk yooŋ afeeneŋ Éejube u, abe n'a̱jam kaaji koone. 15Ábuki a̱warawar káyemi aseede oone, abe n'a̱sok hágila ésuk i fe b'a̱juke bu ni b'a̱jame bu. 16Hahiyu naŋ n'a̱nahan fu? A̱rito, a̱bostee, wuhoofoor wúuwe weeñawee, awe ti karuwu huruwu hoone."» 17Pool n'asooñ aane: ---H'ibatikee hu Serusalem, n'íyemi ti kalawu t'Enuuf ite Atambatun, bike ni bifeeñam. 18N'ijuk Anahaan u ti kaaniam: «A̱moken a̱anuut Serusalem, ábuki bakate hikinu hu iti káyilen bamb'a̱waare t'íñje.» 19N'ísafin eene: «Anahaan u, jeh, boko kumuumiin kámoomi kaanuku iŋ'íjaani ti ñáalawum ñooniin, iŋ'ijok kéeyilene ku t'awe ífiiten tu bukulu bu, abe n'íhin kéemiñee. 20Abe hi káyemie hu ti kayoolu kite aseede úuwe Eejen, ímoomi yooŋ toko. Eenaan hee naane kayoolo i, abe íñje yooŋ ijukariin fu wañ wooniin.» 21Bare Anahaan u n'aanam: «A̱ja, ábuki íñje kaboñii t'akambe, ti keenooto ku Esuwif.» 22Hahooja hu ni hijamatan Pool ayak abin áami ásokino bite keenooto ku Esuwif, ni kataŋk t'etiir kaane: ---Árihin áyin ondu eenuut t'etaam ye! Awarut karoŋu! 23N'iŋi kakileen, iŋi káfiiten wañ wooniin t'etiir, abe n'iŋi kaliyan baaliisiw. 24Aseef ite esulaan i n'aane kayoosan Pool t'enuuf ite esulaan i, abe ni kámiño ni hikarawas kaanuku man n'áhamin, éeyini kámeyi iŋi naŋ ni hahooja hu ifi hitaŋk ii te o. 25H'aamo hu kakobo kahaban kaanuku kéemiño, Pool n'aane faaf ite esulaan i éeyemie u toko: ---An a á̱meyie kaanuku akina ite yooŋ Rom, eluwa i ewunuunwun bítim kaanuku áriimiño t'ajoonanutee? 26Hi faaf ite esulaan i ajame hu bondu, n'aja asok aseef u. N'aano: ---Buŋ b'a̱ja fu? Ániine ondu fu ite yooŋ Rom! 27Aseef ite esulaan i n'abin tu Pool, abe n'ákandijeno aano: ---A̱sokam fee, a̱ane awe an ite yooŋ Rom? Pool n'aano: ---Hee. 28Náami aseef u eeeno: ---Íñje fu ijaamajaam sírirem seefame-fam kaanuku íiyemi an ite yooŋ Rom. Pool n'aano: ---N'afin áami íñje, iyu i ibukee fu. 29Keewaro ku yéeni kámiñu kéehino éehamin ni kahaŋ kakambo. H'aseef ite esulaan i humuumo ajuke hu kaanuku Pool an ite yooŋ Rom, n'áhin kákoleyi naane aboñe i keekobo ni ñaasel. 30Aseef ite esulaan i n'ámaŋi kámeyi beekuuro iŋi naŋ n'Esuwif i katinane fu Pool. Ho hi tifiite fu, n'aane kájendino ñaasel ñu, abe n'aboñ bite eseef ite esaraha i, ni sifaaf site ejoonana i fe kaanuku keekuukanooro. Ahaban, n'abin nu Pool, abe n'asiiŋano hágilaiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\