EPOTOR 23

1Pool n'ajondoman ti sifaaf site ejoonana i abe n'aane: ---Kújakuwe, buroŋ búuma bukuurakuur but t'Atambatun bija yooŋ tu hunak hite úmiye. Eholam ebebabeb tu bondu. 2Bare Anañas, asaraha ómbokun u n'aane keesiiŋee ku kaagoroor nu Pool kámiño tu butum. 3Náami Pool eeeno: ---Atambatun aja fu kámiñu kúuwe, a̱jukee kite hiñaan heefañje! A̱riikaa diye kaanuku a̱ajoonanam naane t'eluwa i esoke du, n'a̱sooñ a̱was eluwa i a̱ane kámiñam? 4Kéeyemie ku kaagoroor nu Pool ni kaano: ---Asaraha ómbokun u, eeemo u an ite Atambatun a á̱lafatine fii! 5Pool n'ásafin aane: ---Kújakuwe, ímeyiit yéeni kaanuku akina aamo fu asaraha ómbokun u. Ábuki Míkiñjin mu meenaan: «A̱warut kasoku beejakut t'aseef ite ésuk íiwe.» 6Pool ámoomi kaanuku ti sifaaf site ejoonana i, bakaake Esaduseyeŋ, bakaaku Efarisiyeŋ. Náami eetaŋk toko t'etutiin aane: ---Kújakuwe, íñje Afarisiyeŋ, añi ite Afarisiyeŋ. Aŋarkeyi naane iyakarayakar ti bíriteina bite t'eket i híkinineŋe fu kajoonan kúuma. 7H'asoke hu bondu ahaban, síjeeŋoor ni sibaj toko t'etut Efarisiyeŋ i n'Esaduseyeŋ i kayak káwaajinoor. 8(Ábuki Esaduseyeŋ i iŋi kaane keekete ku karoŋut bíriteina, emalaka i yooŋ kabajut, bija emal i fe; n'afin áami Efarisiyeŋ i káyilenayilen bondu bireyi fe.) 9Náami wuji wu wuhaŋa birito. Bakaake t'émuse yite Eluwa yite Moyis keeemo ku n'Efarisiyeŋ i ni karito kéerahan toko ayan kaane: ---Irijukut t'ániine ondu beejakut. Man amal áhamine ne o, man yooŋ amalaka? 10Síjeeŋoor su nu sútumb siyan, aseef ite esulaan i asooñen n'ákoleyi aane man boko katoosoor Pool. N'aane esulaan yeene kawano ti hahooja hu keeja kéenuutann toko Pool, abe ni kaja ne o t'enuuf yeeniin. 11Hunak hondu káajiim ku, Anahaan u n'áŋaasin tu Pool abe n'aano: ---A̱jok alitee! Naane aseedaam i Serusalem, iyu yooŋ a a̱ware fu kaseedaam Rom. 12Tifiit naane kuwaatu nu bújom bu, bakaake Esuwif ni kakuukooro kéehamin: ni kawaat kaane iti káhin doon fe ti kariin, iti káhujo yooŋ ajendan káyemi kayoola Pool. 13Keekuukooree ku kéehamin bondu kahaŋahaŋ bakan bákasuba. 14Ni kaja kajuk eseef ite esaraha i, ni sifaaf su abe ni kaaniin: ---Iriwaatawaat kaanuku it'írihin doon fe ti kar uni ajendan káyemi iriyoola Pool. 15Hahiyu aruun ni sifaaf site ejoonana i arija ariilaw aseef ite esulaan i eebinuun ne o; arieno uŋu hoone hu h'aririikee fu kaanuku ariihaŋ kajuku áwariee. Uni irifaraa kaanuku iriiyoolo t'áreeŋinoorut diye. 16Bare ahaawa ite ániin ite Pool n'ajam bondu bi kakuukooree bu kéehamin. N'aja t'enuuf ite esulaan i, n'ayooso, abe n'asok bo Pool. 17Náami Pool eeruw ake ti sifaaf site esulaan i abe n'aano: ---A̱ja n'ahaawa onde t'aseef u, ábuki ákooki bike bite kasokio. 18Faaf ite esulaan i n'aja ne o t'aseef u abe n'aane: ---Pool eekulee u aruwamruw, abe n'aanam ibini n'ahaawa onde, ábuki ákooki bike bite kasokii. 19Aseef ite esulaan i n'ajok ahaawa u t'emoŋu kéekajino unooniin, abe n'ákandijeno aano: ---Naŋ n'á̱maŋie fu kasokiam? 20Ahaawa u n'aane: ---Esuwif i kajamoorajamoor kaanuku keelawi a̱ajeiin nu Pool kuwaatu bija ti sifaaf site ejoonana i, kaane keehaŋ kajuku hoone hu áwariee. 21Bare atum'á̱yileniin! Ábuki keehaŋe bakan bákasuba tu boko kaane kéewufoo keebin keejoko. Kawaatawaat kaane iti káhin doon fe ti kariin, iti káhujo yooŋ ti kayooluto. Kafaraa fe, awe taŋ i kanahan fu kaanuku á̱asafiniin. 22Aseef ite esulaan i n'aane ahaawa u: ---Atum'a̱sok an fe kaanuku a̱sokamsok bondu. Ahaban, n'awaso eeja. 23Hunuut toko, aseef ite esulaan i n'aruw bákasuba ti kéeseina ku te o abe n'aaniin: ---Arikuukan esulaan kaamo síteemeer súsuba, ni kaamo bakan bákahaaji nu sumoŋu keebaje bifaliñj, ni kaamo síteemeer súsuba bakate wutaf, abe n'arifare ariija Sesare kane tíbaani. 24Arifare yooŋ bifaliñj bija tu Pool, abe n'arija ne o ti káasuumaay ti Felikis águwernoor u. 25Ahaban, n'akiñjo eleetar yende: 26«Íñje Kúlod Lisiyas, íñj'endu ti kasaafii, awe an ómbokun u eeemo u Felikis águwernoor u. 27Esuwif i kajokajok ániine ondu kaanuku keeyoolo, n'ihaŋ ijam kaanuku akina an ite yooŋ Rom. N'ija n'esulaan íima iriija iriiramo. 28N'ija ne o ti báajoonanum bite Esuwif i, ábuki ímaŋamaŋi kámeyi te naŋ t'atine fu tu boko. 29N'ijuk kaanuku bi katinano bu te bo bite t'eluwa yeeniin, bare kasejanuto bike beeware kákinineŋ n'ayoolee man yooŋ n'akulee. 30Hunuut toko, n'ijam kaanuku Esuwif i kakuukoorakuukooro kaanuku keebin keerito te o. N'ihaŋ íboñinio, abe n'eene keetinano ku kabin keekalamoo t'awe.» 31Esulaan i ni káhin naane kasokee i. Ni kajok Pool, abe ni kaja ne o káajiim kondu bija Antipatiris. 32Tifiit, esulaan i keeje ku nu wuwot ni kabatuko keeja t'enuuf yeeniin, keewas bakate bifaliñj bu keeyuun nu Pool. 33H'esulaan i bakate bifaliñj bu kareeŋe hu Sesare, ni kañuuran águwernoor u eleetar i, abe ni kasaano Pool. 34Águwernoor u n'ajaŋga eleetar i, abe n'ákandijen Pool akina ite ti yiin ésuk. H'ajame hu kaanuku ite Silisi, 35n'aano: ---Keekalamei ku ifi káreeŋin, n'aŋ'a̱kam. Abe n'asok aane kaja nu Pool t'enuuf ite Erod keejukaro toko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\