EPOTOR 3

1Hike hunak taanak tu káafesin, butum ewahatu yite kalawu ku elohena, Piyeer ni Saaŋ ni káyemi ti bija t'Enuuf ite Atambatun kaanuku keelaw. 2N'abaj ake ániine eeyinaat bija huta h'aŋ'abin abukee, i káyitina kabin kariikan toko kaagoroor ni karuŋ kite Enuuf ite Atambatun kiŋki kaane «Karuŋ Kéewarie ku». Húnakonak fe bakan iŋi kabin ne o toko kaanuku éeyini kayarawan t'ésuk i kiŋki kayooso t'Enuuf ite Atambatun. 3H'ajuke hu Piyeeriin ni Saaŋ ti bija buyooso bu, n'alawiin kaanuku keewuno dike doon. 4Ni kajondoman te o t'ésubaiin, abe Piyeer n'aano: ---Á̱heelin uni fee! 5Náami ániine u n'áheelin tu boko afiyo, ábuki aŋ'aane yéeni man o kabaju tu boko dike doon. 6Bare Piyeer n'aano: ---Ibajut sírirem, ibajut yooŋ éwurus, bare doon d'ibaje du iiwuni do: tu huruwu hite Yesu Kiris ite u Nasaret, a̱ñaah! 7Ahaban, n'ajoko t'emoŋu yaatos i, abe n'áyokunano eerito. Toko-toko yooŋ náami wuwot wute ániine u wujoŋoora júl. 8N'afum arito juj, náami asiiŋaa, abe n'áyemi ti kañaahu. N'ayooso nu boko t'Enuuf ite Atambatun ti kañaahu, ti kajulan, ti kasokoroor yooŋ Atambatun. 9Kéeyemie ku toko fe ni kajuko ti bija bu, ni ti kasokoroor kite Atambatun. 10Hi kakeetane hu kaanuku kame fu ániine u aa afand biriiko eeyarawan ti Karuŋ Kéewarie ku kite t'Enuuf ite Atambatun, ni kajahale dómbombokun uŋu bondu beebajo bii. 11Naane aamo i ániine u áwasaariit Piyeer ni Saaŋ, ésuk i fe n'éteyin bibin ti kaamo du tindi kaane «Káwuwoor kite Salomoŋ», iŋi bijahale taŋ. 12Hi Piyeer ajuke hu bondu, n'áhamin ni hahooja hu aaniin: ---Aruun bakate ku Israyel, kame iŋi naŋ n'arijahale fu tu bonde? Iŋi naŋ n'af'áriheelin uni iyu kite uni írihine fu ániine onde eeja ni sembe site s'uni, man yooŋ aŋarkeyi naane uni bakan kéejube? 13Atambatun ite Aburaham, n'Isak, ni Sakob, Atambatun ite sifaaf úne ánikananikan aroka oone Yesu. N'árisiko arisaan eseef ite hikinu hu kaanuku eeyoolee, abe n'ariteñekoo tu buhooŋu Pilat, h'áhabaneina hu yéeni kaanuku eewasano. 14Ariteñekateñeko an eenabe u abe n'ajoŋoor, abe n'arilaw Pilat eewasanuun an eeemo u ayoola kúŋgowulan. 15Iyu a ariyoole fii ate buroŋ bu. Bare Atambatun aritanoritan t'eket i, abe írinooni bo biseede. 16Huruwu hite Yesu ni káyilen ku te ho, bondu bíkinineŋe fu ániine ondu aa arijuk ii abe n'árimeyio yooŋ n'áyini bisiiŋo. Káyilen ku ti Yesu kíhine fu n'ákoyi fe naane aa arijuk ii arireyi. 17«Kújakuwe, hahiyu ímoomi kaanuku ti kámeyiaate t'árihine fii Yesu, aruun n'eseef yeenuun. 18Bare iyu i b'Atambatun abine bu asok kóŋkeyin, áŋaasann bo t'eyiŋana yeene fe bibaje fu. Abinabina aane Afakana oone awarawar kajuku sílaam. 19Náami ariwatanooro kinij koonuun keejakut ku, abe n'áriwuŋgan inde Atambatun man n'atot wuhoofoor woonuun. 20Atemit n'aŋ'awunuun kunak kite kayihu, abe n'aŋ'áboñinuun yooŋ Afakana u a asoŋke u bijifan bija t'aruun, eeemo u Yesu. 21T'aamo daa bare, Yesu awarawar biriiko t'etiir bija yooŋ hunak h'Atambatun aja hu káhinu buroon bireyi fe beesooñ bíyeni. Iyu a afiye fu asok áŋaasann t'eyiŋana yeene keenabe ku. 22Múniyo Moyis aanaan: "Atemit Atambatun oonuun káboñinauun ayiŋana naane íñje. O káyemi an ite t'aruun. Ariwarawar kajamatan b'ayakuun bu fe kasoku. 23An fe eeyak biteñeko kajamatan ayiŋana ondu, o kanuutanee ti bakan kite Atambatun abe n'ayoolee." 24Eyiŋana yite Atambatun kéehamine ku huta hu ti Samiyel, ni kéeseina ku te o fe kasokasok bite kunak konde. 25Aruun arikino fu b'eyiŋana yite Atambatun kasoke bu, ni kaajamoor k'Atambatun ajamoore ku ni sifaafuun h'abine hu aane Aburaham: "Íñje kásoniyan butoŋ-toŋ fe t'etaam ye, abe kásoniyan kondu iiŋaasan ko ti keeyak ku kánuutina tu noota núuwe." 26Náami t'aruun t'Atambatun ajabe fu áŋaasann aroka oone. N'áboñino kaanuku eebin éesoniyanuun, éehin huruw fe t'aruun eewatanooro kinij koone keejakut ku.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\