EPOTOR 4

1Ti Piyeeriin ni Saaŋ kátibanoorut yooŋ báhamin bu n'ésuk i, esaraha i ni kahaŋ káreeŋin, n'aseef ite esulaan i kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun, n'Esaduseyeŋ i. 2Hutoofutiin naane epotor i t'ésubaiin ii kaliiken ésuk i, abe n'iŋi kaaniin makamu Yesu aritanee t'eket i, keekete ku yooŋ káyini bíriteina. 3Ni kajokiin, bare makamu tiheeka teejon, ni kakuliin bija kuwaatu. 4Bare keehooje ti keejame ku báhamin bite Piyeeriin ni Saaŋ ni káyilen. Náami kéeyilene ku kasooña kahaŋ kahooju kareeŋ súñjune hutok. 5Tifiit, eseef ite Esuwif i, ni sifaaf su, n'émuse yite Eluwa yite Moyis ni kakuukanooro Serusalem. 6N'abaj toko ake iŋi kaano Aan, o aamo fu asaraha ómbokun u. Kayif yooŋ ámoomi toko, ni Saaŋ, n'Aleksandur, nu butoŋ bite asaraha ómbokun u fe. 7Ni kaboñ keebiniin ni Piyeer ni Saaŋ, abe ni kákandijeniin kaaniin: ---Ti siin sembe, man yooŋ tu huruwu hite aañ t'ariritane fu ániine eeyinaat u bija? 8Náami Piyeer, káahoojin ku bib nu Búwejet Beenabe bu eeeniin: ---Aruun eseef ite hikinu hu ni sifaaf su, 9makamu árikandijena uni úmiye iŋi káasuumaay kéehinee ku ániine eeyinaat bija, nu buŋ b'aritanee fu, 10árimeyi bonde, aruun ni bakate ku Israyel kareyi fe: ti sembe site huruwu hite Yesu Kiris ite u Nasaret, a aritibe u t'ekuruwa i eeket, abe Atambatun n'aritano t'eket i, t'ániine onde asiiŋee fee hágilauun káasuumaayo jaŋ. 11Yesu aamo fu an i Míkiñjin mu musoke u meene: «Elaaliñj i y'ariteñekee i aruun enuta i, yo esooñe fu éyemi meeyane mite enuuf i.» 12Akina unoono taŋ áyiniuun fu kafakan, ábuki t'etaam ye fe Atambatun awunut úne, úne kúŋgowulan ku huruwu hite ake huway heeyino kafakan úne. 13Kéeyemie ku ti kajoonan ku ni kajahale kareyi fe hi kajuke hu kaanuku Piyeeriin ni Saaŋ kikawiin kiyaŋgayaŋg, kúŋgowulan yooŋ taŋ, abe kámusut kajaŋga. Ni kakeetan kaanuku iŋi kariboor yéeni ni Yesu. 14Bare makamu iŋi kajuk ániine éekoyie u t'asiiŋee du nu boko, kabajut bike bite kasoku. 15Náami keeene Piyeer ni Saaŋ kanuut ti báajoonanum bu, abe ni káyemi ti kajukoor toko boko unooniin. 16Ni kaanoor: ---Buŋ b'úja fu ni háyine hondu? Ábuki fu bakate ku Serusalem kareyi fe kámoomi kaanuku káhinahin doon deehaŋe ésuk i kikaw, abe úyinaat kajeeŋoor bo. 17Bare kaanuku bondu itim bihaŋ bijamo t'ésuk i, úkolinaniin úeniin itim iŋki káhamin n'an fe tu huruwu hite Yesu. 18Ni kasooñ karuwiin, abe ni káhaminiin ayan kaaniin hiraaniiin tej káhamin n'ésuk i man yooŋ kaliikeniin tu huruwu hite Yesu. 19Bare Piyeeriin ni Saaŋ ni kaaniin: ---Arijuk fee aruun kumuumuun: t'Atambatun, man aruun k'iriware fu kájeŋgin, man yooŋ akina? 20Ábuki iriyinaat kakoowan b'irijuke bu ni b'irijame bu. 21Kéeyemie ku ti kajoonan ku ni kasooñ kákolinaniin, abe ni kawasaniin. Kátumbut kabaj bi kaware bu bukuuso te bo keenij tu boko, ábuki ésuk i fe émoomi ti kasokoroor Atambatun tu bondu beebaje bu. 22Ániine eeritanee u ti kásomut ku beejahal ésuk i fe, simit soone sihaŋahaŋ bakan bákasuba. 23H'aamo hu Piyeeriin ni Saaŋ kawasanee, ni kaja kaŋaabo bakaniin, abe ni kakamiin areyi fe naane eseef ite esaraha i ni sifaaf su kasokiin i. 24Hi kéeyilene ku kajame hu bondu, ni kalaw t'afeeneŋ Atambatun kaano: ---Atemit, awe á̱wuwane fu bufor bu, n'etaam i, ni han hu, nu buroon beeemo bu toko fe. 25Ti sembe site Búwejet Beenabe bu t'a̱tiŋge fu faaf uni Dafit eeemo u aroka úuwe ayak abin áami aana: «Iŋi naŋ ni kéemeyiit ku Atambatun kawetekooree fee? Iŋi naŋ n'ifi kakuukooro kéehamin báhamin beeñunut? 26Bákayi kite etaam i fe kafaraa kitiik kawasan, abe eseef i ni kásiiŋoorein kéesokum Atemit, n'Afakana a ajifane u.» 27«Múniyo Erod nu Poons Pilat kásiiŋooreinosiiŋoorein ti hikinu honde ni baabu biheet, ni bakate ku Israyel kéesokum Yesu aroka úuwe eenabe u, a a̱jifane u éeyemi Afakana. 28Boko káhine b'a̱soŋke bu busok a̱ane bo kabaju, ti sembe súuwe ni kámaŋi kúuwe. 29Hahiyu Atemit, a̱juk naane ii kákolinan uni, abe n'a̱wun uni sembe, uni eroka íiwe iŋ'irisok hirim húuwe ni kikaw keeyaŋge. 30Á̱wufoor uni sembe súuwe man beehaŋe ésuk i kikaw ni bíhinee, kéesomute ku yooŋ ni karitanee tu huruwu hite Yesu aroka úuwe eenabe u.» 31H'aamo hu kahabana kalawu ku, n'ayoŋoŋanooree toko ti kakuukanooree du. Búwejet Beenabe bu nu búhoojiniin kareyi fe, abe ni káyemi ti kasoku hirim hite Atambatun ni kikaw keeyaŋge piŋ. 32Kéeyilene ku kareyi fe ni kajokoor naane, eholiin efeeneŋ, búwejet booniin yooŋ bifeeneŋ. An tu boko áanaariit ebaj yeene akina akino yo unoono; doon dite afeeneŋ, dite yooŋ bakano. 33Ni sembe sómbokun n'epotor i ifi kawaare ti bíriteina bite Anahaan u Yesu t'eket i. Abe Atambatun n'ásoniyaniin dómbokun. 34An tu boko doon diheekuto, ábuki keebaje ku kitaaŋaat iŋi kajoohen ko, ni bakate sunuuf su yooŋ, abe ni kabin ni sírirem sondu 35kabin kasaan epotor i. Boko n'iŋi kafin káruboor so kaliik huruw ti bakola boone. 36Iyu a ake ániine áhine fu, huruwio Siseef. Akina Alefit, eebukee Siipur. Epotor i n'iŋi kasokorooro Barnabas (aamo fu «an u aa ayaŋganan kikaw»). 37Ajoohenajoohen hike hitaaŋaato, abe n'abin ni sírirem su asaan epotor i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\