EPOTOR 7

1Asaraha ómbokun u n'ákandijen Eejen aano: ---Bi kasoke bee t'awe bite toko? 2Eejen n'ásafin aane: ---Bakat'am ni sifaafam, arijamatanam. Kóŋkeyin, Atambatun éenike u áŋaasinoŋaasin ti faaf úne Aburaham h'áyemie hu Mesopotami, t'ajoorut aja akin Haran. 3Atambatun n'aano: «A̱nuut tu butoŋ boonuun ni t'ésuk yendu, a̱aja ti y'ija i káwufoori.» 4Náami Aburaham eenuut Kalde, abe n'aja akin Haran. H'aamo hu faafo aketa ahaban, Atambatun n'áhino éenuutin bo eebin t'ésuk yende t'arikine dee hahiye. 5Awunuto diye mayet etaam, mayet yooŋ doon deereeŋe t'ayino kakaku kuwoto. Bare aanoen o bibin kawunio etaam yende, bakañio yooŋ kákini yo kane abin áneeti. Kóŋkeyin, Aburaham t'abajut añi. 6Bonde b'Atambatun asoko fu. Aanoen: «Bakañi kakinu t'ésuk yeeemo yéeniiniit, boko káyemi bo búsukateen, abe boko káhihinooree simit síteemeer sibaakiir. 7Bare íñje kajoonan ésuk yendu yéehiniin i kéeyemi búsukateen. Ahaban, n'iŋi kánuutin t'ésuk yendu keebin keelawam beebe.» 8Eejen n'áwutiyen aane: ---Abe Atambatun n'ajamoor n'Aburaham; kateyi karam keemo fu ékeetanuma yite kaajamoor kondu. Iyu i Aburaham ateyane fu karam añio Isak, h'abukee hu abaj kunak hutok ni kíhaaji. Isak n'áhin añio Sakob mo mifeeneŋ mu, abe Sakob n'áhin bo bakañio sumoŋu ni bákasuba ku keeemo ku sifaaf úne. 9«Sifaaf úne bokondu ni kahiñan atiiin Siseef, abe ni kajooheno éeyemi ásukateen t'ésuk ite Esipt. Bare Atambatun ámoomi ne o, 10abe n'aramo ti sílaam soone fe. N'awuno búwesinato, abe n'áhino eetoof áyi eeemo u Esipt. Áyi ondu n'áhino éeyemi aseef ite Esipt n'enuuf yeene fe. 11Bujoñjol ni bihaŋ bibaj Esipt fe ni Kaanaŋ yooŋ. Sílaam sómbokun sibaje fu kóŋkeyin, abe sifaaf úne iŋkut yooŋ kabin kabaj kéehin ti kariin. 12Hi Sakob abine hu ajam kaanuku abajeebaj Esipt doon dite buñoofo, n'aboñ bo sifaaf úne hítiyar. 13Húsooboriyan hi kasooñe hu bo, Siseef n'asok bakat'o akina aamo fu aañ, áyi eeemo u Esipt yooŋ n'ámeyi butoŋ booniin. 14Náami Siseef eeboñ bite faafo Sakob nu butoŋ booniin; kareyi fe kaamo bakan bákahaaji nu sumoŋu nu hutok. 15Iyu i Sakob nu butoŋo kaje fii Esipt. Bo b'akete fu, akina ni sifaaf úne. 16Ni kaja nu suhunuŋ sooniin Sisem, abe ni kahok so t'élum i y'Aburaham abine i ajoohen ni sírirem ti biñi bite Emoor bo Sisem. 17«H'aamo hu alohenee, b'Atambatun abine bu asok Aburaham memee n'iŋi bibaj, eheet ite úne yooŋ ti kahaŋu kahooju kep t'ésuk ite Esipt. 18Náami n'abaj Esipt ake áyi áyeni éemusut kajamu huruwu hite Siseef. 19N'ahooh sifaaf úne kómbokun, n'áhihinooriin, abe n'anoŋkooraniin iŋi kawasan bilekej booniin tíyaŋ kaanuku keeket. 20Kóŋkeyin nu Moyis abukee fu; aŋ'áwari naane añi. N'ákuumanee kiim kíhaaji t'enuuf ite faafo. 21H'aamo hu kawasano tíyaŋ, ásuŋgute ite áyi u n'ásiko, abe n'ákuumano naane añio a átumbe abuk. 22Iyu i Moyis aliikenee fu mite mu bakate ku Esipt fe, n'áwesinato yooŋ ti báhamin, abe n'áwasi tu buroon bamb'áhin. 23«H'abaje hu simit bakan bákasuba, n'aane eeja éejukin bakat'o bakate ku Israyel. 24N'ajuk ake ite Esipt ti káhihinoor ake ite Israyel. Náami éesiiŋoorein n'ániine éehihinooree u, abe ti kanukan koone, n'ayool ite u Esipt. 25Ayinoorayinoor n'aane bakat'o Israyel kánandin kaanuku akina a Atambatun ajifane fu kaanuku eebin eefakaniin, bare kánandinut. 26Tifiit, Moyis n'ajuk bákasuba bakate Israyel t'elob, n'aŋes káhiniiin keebukan. N'aaniin: "Kújakuwe, aruun an n'at'o. N'arisooñ arilob iŋi naŋ?" 27Bare éeyemie u ti káhihinoor kite áwiyo n'atiŋg Moyis abe n'aano: "Aañ aani fu á̱yemi aseef u n'ajoonana ite uni? 28Á̱maŋamaŋi kayooliam naane a̱yoole i hukan ániine ite u Esipt?" 29Hi Moyis ajame hu bondu, n'atey anuut Esipt aja akin t'ésuk ite Majaŋ. N'abaj bo biñi ehaawa bákasuba. 30«Abaj simit bakan bákasuba, ake amalaka n'áŋaasin tu Moyis t'añoyi éeyelie, t'eramba yeeemo i inde hirij hite Sinayi. 31Moyis n'ajahale dómbokun h'ajuke hu bondu. Bare ondu ti katofu ku kaanuku eehaŋ kajuku áwariee, n'ajam kaaji kite Atemit ni keene: 32"Íñj'eemo fu Atambatun ite sifaafi, Atambatun ite Aburaham, n'Isak, ni Sakob". Moyis n'ábit, akañenut yooŋ kásaarin hikawo éeheelin. 33Náami Atemit eeeno: "A̱nuutan sikaku súuwe, ábuki t'a̱siiŋee dii etaam yeenabe. 34Múniyo ijukajuk naane bakan kúuma kaamo i ti sílaam su Esipt. Ijamajam naane ii kariŋgan, n'ibin kaanuku iiramiin. Hahiyu a̱bin, iiboñi Esipt." 35«Moyis ondu i Israyel kabine u kateñeko kaano: "Aañ aani fu á̱yemi aseef u n'ajoonana u?", o a Atambatun aboñe fu éeyemi aseef u n'arama ooniin, eeŋaasan kuboñ ku t'amalaka eebine u áŋaasin t'añoyi u. 36Moyis anuutane fu Israyel Esipt, ti káhinu bo buroon bómbokun beehaŋe ésuk i kikaw. N'áhin bo yooŋ ti han Heelaañe hu, ni t'eramba i areeŋ simit bakan bákasuba. 37Moyis yooŋ aane fu bakate ku Israyel: "Atambatun káboñinauun ayiŋana naane íñje ite t'eheet yeenuun." 38Moyis áyemie fu n'Israyel hi kakuukanooree hu t'eramba i. Ámoomi ni sifaaf úne, n'amalaka u aa áhamino ti hirij hite Sinayi. N'ájamin t'Atambatun kirim keeroŋe kite kasaan úne. 39«Bare sifaaf úne kámaŋiito kájeŋgin. Ni kateñekoo, abe siheliin fe ni síyemi Esipt. 40Ni kaane Aaron: "A̱rok uni etambatun iŋi kabin kayitee kéegilan uni, ábuki áyin ondu Moyis éenuutanna u úne Esipt, írimeyiit doon deebajo." 41Náami tu kunak kondu ni karok búwisenum bite húruukan, abe ni káhin kaasarah bija te bo. Ni káhin efeet yeetoofe-toof iŋi naane kanoŋke i keerok búwisenum bu. 42Bare Atambatun n'áwuŋgiin hiñaawu, abe n'awasiin iŋi kásukaay taanak tu, hiim hu, nu búloofiiloof bu, naane bikiñjee i ti kaawiit kite eyiŋana yite Atambatun. Bonde bikiñjee fu: "Aruun bakate ku Israyel, h'árimiñe hu sunuk ariisarah t'eramba i simit bakan bákasuba lám, bija me t'íñje? 43Aaa, arisejasejo anuuf ite Mólok atambatun oonuun, nu búnokoorum bite Refan káaloofiiloof keeemo ku yooŋ atambatun oonuun, ñúwisenum ñ'arinoŋke ñu ariirok kaanuku aŋ'aribin árisukaay ño. Iŋ'ite ho aamo fu íñje katofanuun ariija t'ahaŋe kakambu Babilon." 44«Sifaaf úne kómbokun kákooki yéeni t'eramba i anuuf u aa áwufooriin kaanuku Atambatun ondu nu boko. Anuuf ondu arokeerok naane t'Atambatun asoke du Moyis: aanoen aroko naane t'áwufooro du. 45Anuuf ondu n'abin asaanee sifaaf úne kéeseina ku. Hi Sosuwe áyemie hu aseef ooniin, ni kaja n'anuuf u t'etaam yi kásike i, yite kéeyilenut ku k'Atambatun ákutoore ku hágilaiin. Iyu a anuuf u áyemie fu bo bija kóyin Dafit. 46Akina Dafit n'atoof Atambatun, abe n'alawo kaanuku man n'awuno eenut enuuf bija t'Atambatun ite Sakob. 47Salomoŋ bare anute fu enuuf ite Atambatun. 48«Bare Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir akinut tu sunuuf su kúŋgowulan kanute. Naane ayiŋana ite Atambatun asoke i aane: 49"Bufor bu beemo fu báariikeim búuma bite híyiaate hu, etaam i n'éyemi báakakum búuma. Enuuf yaŋka y'áriyiniam fu kanutu? Diin yooŋ t'iyino fu kayihu? 50Íñjeiit iroke fu bondu fe?" 51«Aruun bokondu keeyaŋge kii kikaw, ñúwejet ñoonuun ni ñifeŋko, wúkondinuun yooŋ nu wulofo! Ko kireyi fe aruun bokondu ti biteñeko kájeŋgin Búwejet Beenabe bu! Aruun naane sifaafuun! 52Abajeebaj me ayiŋana ite Atambatun i káhihinoorut? Kayoolayool keesoŋke ku busok bibin bite afeeneŋ u Éejube u. Abe hahiye aruun arifina arijooheno, abe n'ariyoolo. 53Aruun k'emalaka i kasaane ku Eluwa yite Atambatun, abe árihinut naane esoke i!» 54H'ejoonana i kajame hu bondu, ni kátumb fu kayiŋat t'Eejen kahooj bib kayak iŋi kalohen bitakooro. 55Bare akina, Búwejet Beenabe bu te o, buhoojano bib. N'aŋalo, n'ajuk meejaaŋe mite Atambatun, ni Yesu t'asiiŋee inde baatos Atambatun. 56N'aane: ---Arijamatan, ijuka bufor bu ni bífeŋgino, n'Añi ute Húŋgowulan hu t'asiiŋee inde baatos Atambatun. 57Ejoonana i ni kátumb fu kajaŋg t'etiir, abe ni kalof wúkondiniin. Ni káliibo kareyi fe te o, 58kéehuunoo ayak abin áami kanuuta hikinu hu, abe ni kásik bujuju kéemiño kaanuku eeket. Eseede i ni kanuutan wújufa wooniin keenaŋ wo bite wuwot wute ake ábaakiit huruwu hoone Sóol. 59Bokondu ti kámiñu koone nu bujuju bu, Eejen n'alaw aane: ---Yesu Anahaan u, á̱sik búwejet búuma! 60Ahaban, n'ájiŋgitan, abe n'ataŋk t'etiir aane: ---Anahaan u, atum'a̱jokiin kaahoofoor konde! H'asoke hu bondu ahaban, n'aket.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\