ESUWIF 11

1Káyilen ámoomi naane iye: butum bukuura an u kaanuku doon d'ayakare du, do kabaju, abe amanteerut yooŋ kaanuku buroon béejukaariitee bu múniyo bibajabaj. 2Bakate ku kóŋkeyin, káyilen kooniin kíkinineŋe fu ni katoof Atambatun. 3Káyilen kíkinineŋe fu n'úmeyi kaanuku hirim hite Atambatun húwuwane fu doon areyi fe. Aamo fu buroon bumb'újuk fe, ti béejukaariitee bu tu búnuutina fu. 4Káyilen kíkinineŋe fu Abel n'áhin kaasarah bija t'Atambatun keehaŋe kajaku kite ku Kayin. Káyilen k'Abel abaje ku kíkinineŋe fu Atambatun n'asa kaasarah koone, abe n'ajoko an éejube. Káyilen koone kíkinineŋe fu naane aamo i aketaket fe, b'áhine bu ni bíreeŋin úne. 5Káyilen kíkinineŋe fu Enok n'ayitee bija t'Atambatun t'aketut. An abinut ajuko, ábuki Atambatun ayitoyit bija te o. Míkiñjin mu meenaan atoofatoof Atambatun bala ayitee t'etiir. 6Abe an ayinaat katoofu Atambatun t'abajut káyilen. Múniyo an eeemo ti kalohu Atambatun awarawar káyilen kaanuku Atambatun abajabaj, abe aŋ'asiiban yooŋ kiŋki kaŋeso. 7Káyilen kíkinineŋe fu Nowe n'arok etara yómbombokun kaanuku eefakan butoŋo. Ajamatanajamatan h'Atambatun áyeegalo hu beeware bu bibin kabaju, b'an ajukoorut bu. Iyu i Nowe áhine fu éewufoor kaanuku bakate t'etaam i kajakut. Atambatun n'ajoko an éejube iŋi káyilen koone. 8Káyilen kíkinineŋe fu Aburaham n'ájeŋgin h'Atambatun aruwo hu eeeno aja t'ésuk y'aware i bibin kawunio. N'anuut b'áyemie bu eeja t'ámeyiit yooŋ t'aja du. 9Káyilen kíkinineŋe fu n'akin t'ésuk yendu y'Atambatun aane i o kawunio. Buroŋ boone toko ni bíyemi naane bite amoosoora. N'akin ti mitant akina, n'Isak, ni Sakob. Bokondu yooŋ, Atambatun n'abin aaniin o kawuniiin ésuk yendu. 10Aburaham ámoomi ti kanahan man n'akin ti hikinu heebaje hu kiñaan kítiyar keeyane-yane ku, h'Atambatun anute hu naane ámaŋie i. 11Káyilen kíkinineŋe fu Saara, naane aamo i ámeyiit kaharat, Atambatun n'áhino éeyini kabaju añi, abe yooŋ o káahaanin húluj. Bukuurokuur kaanuku an eeeno u o kabaju añi ámoomiee káwoolu. 12Iŋ'ite ho aamo fu butoŋ beehooje nu búnuutin t'ániine afeeneŋ taŋ, eeemo u Aburaham, eehaane húluj, abe kaketu taŋ kiŋeñeno fu yéeni. Butoŋ bondu buhoojahooj naane búloofiiloof beeemo bu t'etiir, abe kayinaatee kafinu naane an ayinaat i yooŋ kafinu baaliisiw beeemo bu ti katafa ku. 13Bokondu fe kaketaket ti káyilen ku. Kabajut buroon b'Atambatun aane bu o kawuniiin, bare kaŋandanaŋandan bo akambee, abe kikawiin nu kutoof te bo. Ni kasok kaanuku múniyo boko emoosoora t'aduna i, kabajut toko etaam. 14Kéehamine kii káwufoorawufoor akuur but kaanuku hikinu hi kaamo ti hiŋes bija tu boko. 15Kane siheliin síyemi yéeni t'ésuk yi káwasina i, doon dukolenutiin fe kaanuku keebatuko. 16Bare hikinu heehaŋe katoofu hi kámaŋie fu: ho heemo fu hikinu hite t'etiir. Iŋ'ite ho h'Atambatun áfuñaariit fu aŋ'aanee Atambatun ooniin, ábuki afareiinfare hikinu. 17Káyilen kíkinineŋe fu Aburaham n'ásik Isak kaanuku yéeni eesaraho, h'Atambatun aŋese hu kajuku buŋ bi káyilen koone keemo fu ariike. Ásikasik añi oone afeeneŋ u kaanuku eesaraho, abe bare Atambatun káahinin koone eeyakar 18h'abine hu aano: «T'Isak ti biñi búuwe kánuutin fu.» 19Aburaham n'ayinoor aane Atambatun abajabaj sembe site karitan an eekete. Abe Atambatun n'abatikano añi oone, t'áami naane an eeritanee t'eket i. 20Káyilen kíkinineŋe fu Isak n'ásoniyan Sakob n'Esawu ti beewariin bu bibin kabaju. 21Káyilen kíkinineŋe fu h'aamo hu eket ite Sakob elohena, n'ásoniyan huruw fe ti biñi bite Siseef. Ásitasit tu hútaŋkaru hoone, abe n'asokoroor Atambatun. 22Káyilen kíkinineŋe fu Siseef, h'aamo hu eket yeene elohena, n'áhamin ti kanuutu kite bakate ku Israyel t'Esipt, abe n'asokiin yooŋ aaniin kabin kaja nu kujoj koone kane hunak hondu hireeŋ. 23Káyilen kíkinineŋe fu hi Moyis abukee hu, faafo n'íñaayo ni kaja ne o kaja kánuus kiim kíhaaji, ábuki kajukajuk kaanuku añi u áwarawari, abe kákoleyiit yooŋ eluwa y'áyi u asiiŋane i. 24Káyilen kíkinineŋe fu hu Moyis aje hu ayak abin áami ahaata, n'ateñeko iŋi kaano akina añi ite ásuŋgute ite áyi eeemo u Esipt. 25Aanaan ahaŋ kajaku n'áhihinooree akina ni bakan kite Atambatun, bare káanukiiit eeriiko ti katoofu kite kaahoofoor, abe yooŋ iti kifiyo. 26Ajukajuk náami ifi kálafatino naane yooŋ Afakana u, bondu bihaŋahaŋ ebaj ite Esipt fe. Ayinoorayinoor bondu ábuki ásikasik ñíkino fe anaŋ ti hisiibanu hite hágila. 27Káyilen kíkinineŋe fu Moyis n'anuut t'Esipt t'ákoleyiit naane áyi u ayiŋate i. N'ajok alit tip kite am ajuke Atambatun éejukaariitee u. 28Káyilen kíkinineŋe fu n'asiiŋan efeet ite Kánuutina ku Esipt, abe n'asok wuruŋ wu weeleesee halan, kaanuku amalaka ite eket i atum'abin ayool aneemak u tu butoŋ fe bite Israyel. 29Káyilen kíkinineŋe fu bakate ku Israyel ni kaja nu wuwot kakan han Heelaañe hu ti hijehee du heesay toko. Bare hi bakate ku Esipt kaŋese hu káhinu naane boko, ni kamoj. 30Káyilen kíkinineŋe fu h'aamo hu bakate ku Israyel kañaahoora hikaŋa hite hikinu hite Seriko, iŋi kaŋolool ho kunak hutok nu kúsuba, hiñaan heeŋoloole hu hikinu hu ni hiney. 31Káyilen kíkinineŋe fu Rahab aa afurukato aketut ni bakate ku ti hikinu hooniin kéejeŋginut ku Atambatun. Ábuki ajokajok t'enuuf te o atoofee bakate ku Israyel kéenuusee ku keebin kajuku kite hikinu hu. 32Biin yooŋ b'iware fu káwutiyen toko? It'ibaj ejot kaanuku iisokuun bite bu Sedewoŋ, ni Barak, ni Samuson, ni Sefte, ni Dafit, ni Samiyel, n'eyiŋana yite Atambatun. 33Káyilen kíkinineŋe fu ni kaheek búsuk beehooje ti kitiik ku, ni káhin beejoŋoore bu, abe ni kabaj b'Atambatun aane bu o kawuniiin. Kakumbakumb ñutum ñite bíŋaŋ, 34kahokahok sineemak sómbokun hífeeneŋiit, kafakafak yooŋ ti kéemaŋiiin ku kayoolu nu wúbura. Kabajut yéeni sembe, bare kabinabina kabaj so. Kákolinanakolinani ti hitiik, abe kateyoorateyoor n'esulaan bakate ti bike búsuk. 35Káyilen kíkinineŋe fu haare ni kajuk bakan kooniin ni karitanee t'eket i, keebatikanee boko. Abajeebaj bakan kéehihinooree kayak kaket, ábuki kateñekateñeko káwuŋgu Atambatun kiñaawu keewasanee. Bi kahaŋe bu kámaŋi beemo fu keebin keeritanee t'eket i, keebaj buroŋ beehaŋe katoofu. 36Bakaake kásuweesuw abe ni kámiñee kikarawas, ni kakobee ni ñaasel abe ni kakulee. 37Bakaake ni kámiñee nu bujuju kayak kaket. Bakaaku, ni kafiitiin t'etut, man yooŋ ni kayooliin nu wúbura. Bakaake n'iŋi kahiilool kep; abe wubaŋ wute bíkarniina taŋ, man yooŋ wute sijaameel weemo fu báasiimeim booniin. Kabajut doon fe, káhihinooreehihinoor, abe ni katorohanee. 38Bakan kondu kahaŋahaŋ kajaku kaanuku keekin t'etaam ye! Iŋi kahiilool t'eramba i ni ti kirij ku, abe ni kakin tu wuwuŋ wute bilaaliñj bu, nu tu wuyeen weeemo wu t'etaam i. 39Atambatun atoofanatoofan ti bakan kondu fe iŋ'ite káyilen kooniin, abe bare mayet afeeneŋ tu boko abaje b'Atambatun aane bu o kawuniiin. 40Múniyo Atambatun afarafare bike beehaŋe bija t'úne. Iŋ'ite ho aamo fu iti kakuuranee hikee t'únooto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\