ESUWIF 9

1Ti kaajamoor kítiyar ku, abajeebaj buluwa ti naane ésuk i kaware i kalawu Atambatun. N'abaj yooŋ anuuf i karoke kaanuku iŋi kabin kalawo toko. 2Atant u n'asiiŋanee, abe n'árubooree níbahindaa t'abaj munuuf músuba: t'átiyar u ii kaane t'Anabe du, abajeebaj toko báanaŋum bite busondeel, n'ataabul u tu kumburu keesarahee ku Atambatun kinaŋee du. 3Anuuf ii kaane t'Anabe-nabe du ámoomi inde hiñaawu hírido húsooboriyan hu. 4Etaabul émoomi toko yite éwurus, toko t'ifi kásuf ejuraay i. N'abaj yooŋ toko ekees yéewufoore i kaajamoor k'Atambatun áhine ku ni bakan koone, yéehinee tíyaŋ fe éwurus. Éndiis ite éwurus i yéeyekie i emaan i émoomi níbahindaa ekees i, nu hunuk hite Aaron héeruufe hu, nu sujuju su ti kirim kite kaajamoor ku kikiñjee du. 5N'abaj t'etiir ekees i muroon músuba meerokee munokoor naane emalaka. Mo múwufoore fu kaanuku Atambatun ondu toko. Síbend site te mo súkumbaloolakumbalool tand'aboŋket wuhoofoor wu. Bare háhiyeiit n'úja fu kájatinanoor bo bireyi. 6Iyu u buroon bu bisiiŋanee fu toko, abe hunak heenee hunak, esaraha i iŋi kayooso t'anuuf átiyar u kéehin burok booniin. 7Bare asaraha ómbokun u, o af'ayooso t'ásooboriyan u akina unoono taŋ, abe yooŋ hifeeneŋ t'emit i. Abe áyoosaariit toko t'ajeit ni halan hite enuk eesarah ho bija tu wuhoofoor woone, ni w'ésuk i wiwi káhin yooŋ ti kámeyiaate. 8Náami Búwejet Beenabe bu búwufoorawufoor diyu kaanuku makamu atant u aroŋa n'asiiŋo, bítim bite buyooso bu t'Anabe-nabe du bífeŋginoorutee. 9Diyu búnokoorum bite kunak k'úemo kee te ko. Bo beemo fu wusarah wuwu wúhinee bija t'Atambatun wuyinaat kakuuran suhol site kiŋki kanuutan wo. 10Buluwa bite ti sini taŋ beemo fu diyu, tu buroon b'an awarut kateŋu, nu búhujo, ni sifasoŋ seehooje site biñawo bite bukuuranooro. Bisiiŋasiiŋo bija kóyin k'Atambatun aja ku káhinu buroon bu fe béeyemi bíyeni. 11Bare Kiris abinabin éeyemi asaraha ómbokun ite buroon beejake bu beeheeke bu béeyemi beebe. Atant u t'áhine du burok boone ahaŋahaŋ i kúŋgowulan ku karoke u, ahaŋohaŋ yooŋ tu doon areyi fe; atant ondu íteiit t'etaam yende yéewuwanee i. 12Kiris ayoosayooso t'Anabe-nabe du hifeeneŋ, abe hiraanu yooŋ. Ásikut halan hite kíjigen, ni hite kúruukan éehin kaasarah, bare humuum halan hoone h'ásike fu. Iyu a afakane fu úne hiraanu. 13Naane t'ejoosan i esoke du, halan hite kíjigen ku, ni hite kúyond ku hihi hileesee ti keekuurut ku, ni hábumba hite kaayaan kéesufee ku huhu huhorotanee tu boko, bondu uŋu bukuuran sini sooniin. 14Arko bondu bite toko, halan hite Kiris hihaŋe kame sembe! Ábuki ásikasik enio eesarah yo Atambatun kaasarah keekuure but, ti sembe site Búwejet Beenabe bu béeketaariit bu. Halan hoone kakuuran sihel site s'úne ti kinij keebajut ku éñjeriŋ kiŋki kibin n'eket i, kaanuku man n'úyini karoku bija t'Atambatun eeemo u buroŋ. 15Iŋ'ite ho hi Kiris asiiŋee fu t'etut Atambatun nu kúŋgowulan ku, ti kaajamoor kíyeni ku k'ajamoore ku nu boko. Áhinahin bondu kaanuku man bakan k'Atambatun aruwe ku ni káyini kabaju ebaj yéehabanaariit i, y'Atambatun aane i o kawunu bakan koone. Boko kabaju yo, ábuki Kiris aketaket, abe eket yeene efakanafakan ésuk i tu wuhoofoor wi káhine wu, boko ti kájeŋgin kite kaajamoor kítiyar ku. 16An af'akiñj kaawiit eesok naane ebaj yeene eja i kane abin aket, bijendan kakuuru kaanuku aketa, n'etik érubooree naane t'asoke du. 17Kaawiit naane kondu kibajut éñjeriŋ an eekiñje u ko buroŋ. Kijendan kabaju éñjeriŋ kane an u aket. 18Iŋ'ite ho aamo fu kaajamoor kítiyar ku kíbajaaniit éñjeriŋ ti halan hu húyuusoorutee. 19Moyis ajabajaba ajaŋga tu buhooŋu ésuk i buluwa b'Atambatun asaano bu fe. Ahaban, n'ásik halan hite kúruukan ku, ni hite kíjigen ku, ágiilool nu móhujo. N'ásik yooŋ hunuk hite nike nunukanuk iŋi neenee hisop, abe n'akob te ho bihan beelaañe bite ékarniina. N'alejan bo ti halan hu, abe n'alees ti kaawiit kite eluwa i, ni t'ésuk i ereyi fe, 20o yooŋ ti kaanu: «Diye halan hite kaajamoor ku k'Atambatun asiiŋane ku t'etutuun aruun ne o, kaanuku ariijok te ko.» 21N'alees yooŋ halan hu t'atant u, nu doon deeemo toko fe, dindi kásik keelaw Atambatun. 22T'Eluwa i, halan ajaja kakuuran doon areyi fe, abe kaahoofoor kiyinaatee yooŋ kaboŋket ti halan húyuuseit. 23Arko iyu u búnokoorum bite buroon beeemo bu t'etiir buware fu kakuuranee, n'aŋ'áami kame buroon beeemo bu t'etiir bisawulasawulo wusarah weehaŋe diyu. 24Ábuki Kiris ayooseit tiŋ t'Anabe-nab tu kúŋgowulan ku kanoŋke keerok, t'aamo búnokoorum barebare bite beeemo bu bite nu múniyo. Humuum tu bufor bu t'ayoosee fu, abe hahiye ondu bo hágila Atambatun bija t'úne. 25Asaraha ómbokun ite Esuwif i aŋ'ayooso t'Anabe-nabe du emit-mit fe ni halan hite enuk. Bare Kiris kéehoojeiit k'ásike fu enio eesarah h'ayoosee hu tu bufor bu. 26Arko yéeni iyu i bije fu, n'aŋ'ajuk sílaam keehooje-hooj, huta h'etaam i eŋ'ebin éwuwanee. Bare hahiye, ti kamoosen kite etaam i keelohene kee, hifeeneŋ taŋ abe yooŋ hiraanu h'áŋaasina fu, kaanuku éesik eni yeene eesarah, eenuutan wuhoofoor wute ésuk i. 27Húŋgowulan fe, hifeeneŋ taŋ h'aware fu kaketu; ahaban, Atambatun n'aŋ'ajoonano. 28Iyu yooŋ i Kiris ásike fu enio eesarah hifeeneŋ kaanuku eenuutan wuhoofoor wute bakan keehooje-hooj. Abe o kásooñina húsooboriyan, káanukiiit bibin kanuutan wuhoofoor wu, bare kaanuku eebin eefakan keeemo ku ti kanahan koone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\