SAAŊ 1

1Hítiyar hu, h'Atambatun áwuwane hu dóonodoon fe, Hirim hu káafiyein híyemi. Hirim hu húmoomi n'Atambatun, abe ho heemo fu Atambatun. 2Ti kátiyar ku húmoomi n'Atambatun. 3Te ho t'Atambatun aŋaase fu éewuwan doon areyi fe. Doon dúwuwanutee tu husokut. 4Buroŋ bu búmoomi te ho, abe buroŋ bu iŋi bíhin ésuk i kéeyemi ti meejaaŋe mu. 5Meejaaŋe mu iŋi mijaaŋan ébaani i, abe ébaani i eheekut mo. 6N'abaj ake ániine a Atambatun áboñina. Huruwu hoone Saaŋ. 7Abinabin kaanuku éeyemi aseede ite meejaaŋe mu, man ésuk i fe ni káyilen ti hirim hoone. 8Ákinaiit humuumo áyemie fu meejaaŋe mu, bare abinabin kaanuku éeyemi aseede ite te mo. 9Meejaaŋe mondu míyemie fu mite mu nu múniyo, mo meebine mu t'etaam ye kajaaŋan kúŋgowulan ku fe. 10Hirim hu húmoomi yéeni t'etaam ye. Te ho t'Atambatun aŋaase fu éewuwan yo, bare bakate ku t'etaam i kámeyiit ho. 11Hibinabin ti bakano, bare bakano ni kateñeko ho. 12Bare keejoke ku ho áwariee kareyi fe, abe ni káyilen te ho, huwuniinwun sembe kaanuku keebin kéeyemi bakañi Atambatun. 13Íŋiiit naane aamo i kabukeebuk naane húŋgowulan aa abukee aamo fu káyemia bakañi Atambatun. Bare kaaneeen boko bakañi Atambatun ábuki Atambatun abukiin fu. 14Hirim hu ni hibin híyemi húŋgowulan, abe ni hikin n'uni. Hijakajak t'ésuk i híhabanein, abe nu huhooj bib nu múniyo mu. Irijukajuk kániku k'Atambatun Faaf u aa awun Añio afeeneŋ u. 15Saaŋ ataŋkataŋk eeseedoo aane: ---An onde if'eene: «Éeseinam u ti hiñaawu ahaŋamhaŋ, ábuki áyemayemi t'ibukoorutee.» 16An ondu ásoniyanasoniyan úne ti kajaku koone, abe n'asooñ áwutiyen. 17Tu Moyis t'Atambatun aŋaase fu eesaan úne Eluwa i, bare kajaku koone nu múniyo mu, bondu fe ti Yesu Kiris ti bíŋaasina fu. 18An ámusut kajuku Atambatun. Bare Añi afeeneŋ u, eeemo u yooŋ Atambatun, abe n'áhin ni Faaf u káakondin kifeeneŋ, áhinahin núumeyio. 19Sifaaf site Esuwif i bakate ku Serusalem ni karuw bakaake t'esaraha i, n'Elefit, keeboñiin ti Saaŋ. Kareeŋ ni kákandijeno kaano: ---Awe a̱amo fu aañ? Saaŋ ánuusutiin doon fe, asokiinsok bifeeneŋ bu taŋ aaniin: ---Inooto Afakana u. 21Ni kasooñ kaano: ---Kame awe a̱amo fu aañ? Eli, bare me? N'aaniin: ---Aaa, inooto Eli. Ni kabatikan kaano: ---Awe fíya a̱amo fu Ayiŋana ite Atambatun i irinahan u? N'aaniin: ---Aaa. 22Ni kasooñ kaano: ---Kame náami awe a̱amo fu aañ? Iriwarawar kásafin kéeboñina ku uni. A̱ane awe a̱amo fu aañ? 23N'ásafiniin hirim honde h'Esayi ayiŋana ite Atambatun abine hu asok. N'aaniin: «Íñj'eemo fu kaaji kite an u aa ataŋk t'eramba i aŋ'aane: "Arifare éhuhu yeejoŋoore bija t'Anahaan u!"» 24Tu bokondu keeboñee ku ti Saaŋ, abajeebaj bakaake keeemo Efarisiyeŋ. 25Ni kákandijeno kaano: ---Kane arko a̱nooto Afakana u, a̱nooto yooŋ Eli, áweiit yooŋ a̱amo fu ayiŋana ite Atambatun, iŋi naŋ n'af'a̱fin a̱boste ésuk i? 26Saaŋ n'aaniin: ---Íñje iŋ'iboste nu móhujo, bare abajeebaj ake eeemo n'aruun, árimeyiito. 27Akina abin fu inde hiñaawiam, bare ihaŋahaŋ káteti te o kaanuku íijendin sikaku soone. 28Bondu fe, Betani ti bibaje fu, ti kaayelu kiŋki keenee Surdeŋ, káasiŋ ki taanak tu tundu túnuutin, ti Saaŋ tand'aboste. 29Tifiit, Saaŋ n'ajuk Yesu ti bibin ásooñann nu boone. N'aane: ---O onde, Ametek ite Atambatun aa anuutan wuhoofoor wute ésuk i. 30O if'eene: «Ake aroŋa inde hiñaawiam, bare ahaŋamhaŋ, ábuki áyemayemi t'ibukoorutee.» 31Íñje yooŋ ímeyiit yéeni kaanuku akina, bare kaanuku bakate ku Israyel kéemeyio h'ibine fu kaboste ku nu móhujo. 32Saaŋ n'aseede aane: ---Ijukajuk Búwejet Beenabe bu nu búwanein t'etiir naane búnokoorum bite húleebaan, abe ni bikin te o. 33Ímeyiit yéeni kaanuku akina, bare Atambatun éeboñinam u kaboste ku nu móhujo aanamyen: «Awe kajuku Búwejet bu nu búwanein abe ni bikin t'ake. An ondu aja fu kaboste ésuk i nu Búwejet Beenabe bu.» 34N'ijuk bondu ni ñíkinam féet, abe iisok bo: ániine ondu aamo fu Añi ite Atambatun. 35Tifiit, Saaŋ n'aŋk'áyemi toko ni bákasuba t'eriboora yeene. 36H'ajuke hu Yesu ti kaŋaasu ku toko, n'aane: ---Ametek ite Atambatun ondu! 37Eriboora yeene t'ésubaiin ni kajam naane asoke i. Náami keesa Yesu ti hiñaawu. 38Yesu n'aweteko, n'ajuk kaanuku bokondu ti kanabano. N'aaniin: ---Naŋ n'árimaŋie fu? Ni kaano: ---Rabi, kame diin t'a̱kine fu? (Rabi aamo fu ámuse u.) 39N'aaniin: ---Aribin, n'aŋ'arijuk toko. Ni kariboor, ni kajuk t'akine du. Taanak tu káafesin dómbokun. Ni kariiko bo ne o hunak hondu. 40Ake ti bákasuba kondu keejame ku naane Saaŋ asoke i abe ni kasa Yesu ti hiñaawu, huruwu hoone Andere. Ákooki ake at'o huruwu hoone Simoŋ Piyeer. 41N'ajab aja ajuk at'o Simoŋ abe n'aano: ---Irijukajuk Afakana u (aamo fu «Kiris»). 42N'aja ne o ti Yesu. Yesu n'ajondoman te o abe n'aano: ---Awe a̱amo fu Simoŋ, añi ite Saaŋ. Hahiye ésuk i kaanii Sefas. (Sefas, ho hifeeneŋ hu ni Piyeer, aamo fu «Elaaliñj».) 43Tifiit, Yesu n'aane eeja inde Gálile. N'áfimboor ni Filip abe n'aano: ---Á̱seinam ti hiñaawu! 44(Filip ite Betsayida. Hikiniiin hifeeneŋ n'Andere ni Piyeer.) 45N'aja ajuk Natanayel abe n'aano: ---Irijukajuk an u i Moyis asoke u ti kaawiit kite Eluwa i, abe eyiŋana yite Atambatun yooŋ ni kasok moone mu. Yesu fu ite u Nasaret, añi ite Siseef. 46Natanayel n'aano: ---Nasaret? Doon deejake dúnooni fíya kánuutina Nasaret? Filip n'aano: ---A̱bin n'aŋ'a̱juk. 47Hi Yesu ajuke hu Natanayel ti bibin bu nu boone, n'aane: ---An ondu aamo fu an ite Israyel ite nu múniyo. An ite bifeeneŋ. 48Natanayel n'aano: ---Buŋ b'á̱yiniam fu kámeyi? Yesu n'aano: ---Ti Filip aruwooruti, ijukijuk t'etaam nífigiye nu. 49Natanayel n'aano: ---Ámuse u, awe a̱amo fu Añi ite Atambatun, awe a̱amo fu Áyi ite Israyel! 50Yesu n'aano: ---Iŋi h'eeni hu ijukijuk t'etaam nífigiye nu h'á̱yilene fu? Awe kajuku buroon beehaŋe bondu! 51N'asooñ aane: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: aruun kajuku kane bufor bu bífeŋgino, emalaka yite Atambatun ti bisiro, abe n'iŋi káwanein t'Añi ute Húŋgowulan hu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\