SAAŊ 10

1Yesu n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: an eeŋaasut ti karuŋ kite ékus ite bíkarniina, bare n'afaaj eeyooso, an ondu ákuw, abe ánukenoora yooŋ. 2Bare eeŋaase u ti karuŋ ku, ondu aamo fu ahaawa ite síkarniina su. 3Ajukara ite ékus i aŋ'áfeŋgino karuŋ ku, abe síkarniina su iŋi sijam kaaji koone. Aŋ'aruw síkarniina soone yánoyan fe huruwu hite te yo, abe n'aŋ'anuutan so tíyaŋ. 4Af'aja ayak abin áami anuutana so sireyi fe, n'aŋ'ágilan so seesao ti hiñaawu, ábuki súmoomi kaaji koone. 5Bare an i símeyiit, iti sisao ti hiñaawu; so kateyio, ábuki símeyiit kaaji koone. 6Beekolofanee bondu bi Yesu asokiin fu, bare kajokut naŋ n'ámaŋie fu kasoku. 7Yesu n'asooñ aane: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: íñj'eemo fu karuŋ kite ékus ite síkarniina su. 8Keejabe ku kabinam kareyi fe búkuw, n'énukenoora. Bare síkarniina su síjeŋginutiin. 9Íñj'eemo fu karuŋ ku. An eeŋaase u t'íñje, o kafaku. Áyinooni buyooso abe n'ánuutin, abe akina kabaju eehoofooro. 10Ákuw ékuwe taŋ y'af'abin, ni kayoolu, ni kábuju. Íñje ibinabin kaanuku iiwun ésuk i buroŋ bu, abe ni kabaj buroŋ beetoofe-toof. 11«Íñj'eemo fu ahaawa eejake u. Ahaawa eejake u aŋ'ásik síhiinio asaan bija ti síkarniina soone. 12An eeje jíhaaw kaanuku taŋ aŋ'ajaamee, butum ákinaiit af'afiy ahaaw síkarniina su, soone síiit yooŋ, af'aŋandan kandaafaan ti bibin kep, o kateyi eewas toko síkarniina su. Kandaafaan ku kayoolu toko sike, ni kiyisaloolan saasu. 13An ondu kateyi, ábuki abinabin burok iŋ'ite sírirem barebare, butumo bunooto ti síkarniina su. 14Íñj'eemo fu ahaawa eejake u. Ímoomi síkarniina súuma, so yooŋ súmoomiam, 15naane Faaf u ámeyiam i, íñje yooŋ n'ímeyio. Abe íñje kásiku síhiiniam isaan bija ti síkarniina súuma. 16Huroŋam yooŋ sike síkarniina seeyoosoorut t'ékus yendu. Sondu, iwarawar bibin ne so. So yooŋ kajamu kaaji kúuma, abe n'aŋ'abaj kaahaaw kifeeneŋ taŋ, n'ahaawa yooŋ afeeneŋ. 17«Faaf u ámaŋiammaŋi ábuki íisik síhiiniam isaan, iibin isooñ íritein. 18Ániit ayakam kayoolu; íñje ija fu kanoŋku iiwunooro. Íkooki sembe site buwunooro, ni sembe site bíriteina t'eket i. Bondu bi Faafam aanam fu ibin íhin.» 19Hi Yesu asoke hu bondu ahaban, Esuwif i ni kasooñ káwaajinoor. 20Keehooje tu boko iŋi kaane: ---Ákooki erab! Awenawen! Iŋi naŋ n'af'arijamatano? 21Bakaaku ni kaane: ---An e erab ejoke áhaminaariit iyu. Erab éyinooni káhinu an éejukaariit eejuk? 22Ni haajam hu, n'abaj Serusalem efeet ite emit y'Enuuf ite Atambatun esiiŋanee i. 23Yesu n'áyemi ti kañaahoor toko t'Enuuf ite Atambatun ti káwuwoor kite Salomoŋ. 24Esuwif i ni kákuuto abe ni kaano: ---Kame a̱awas uni t'ébaani bija kaakaŋ? Arko awe a̱amo fu Afakana u, n'aŋ'a̱joŋoor a̱asok uni bo. 25Yesu n'aaniin: ---Isokuunsok bo, bare áriyilenut. Buroon bimb'íhin tu huruwu hite Faafam búwufoorawufoor íñj'eemo fu aañ. 26Bare áriyilenut, ábuki aruun bákateiit ti síkarniina súuma. 27Síkarniina súuma iŋi sijamatan kaaji kúuma. Ímoomi so, abe iŋi sisaam ti hiñaawu. 28Iŋ'iwun kiŋki kasaam ti hiñaawu buroŋ béehabanaariit bu; iti kaket hikee, abe an at'aramiin t'emoŋiam. 29Faafam eewunam u boko ahaŋahaŋ dóonodoon fe, abe an ayinaat karamiiin tu sumoŋio. 30Íñje ni Faaf u, uni k'afeeneŋ ku. 31Náami Esuwif i kasooña kaher bujuju kaanuku kéemiño ne bo keeyoolo. 32Yesu n'aaniin: ---Íhinahin tu buhooŋuuun buroon úkaan beejake ti sembe site Faaf u. Ti biin t'arisiiŋee fu h'árimaŋie hee kámiñiam nu bujuju iket? 33Esuwif i ni kaano: ---Irienut iriiyooli iŋi bike beejake b'á̱hine, bare aŋarkeyi naane aw'ondu ti kálafatin Atambatun. Awe eeemo u álokow, n'aŋ'a̱sooñ a̱ane awe a̱amo Atambatun! 34Yesu n'aaniin: ---Bikiñjeekiñj ti kaawiit koonuun kite Eluwa i kaanuku Atambatun aanaan: «Aruun yooŋ etambatun.» 35Atambatun aanaan bakan k'asoke ku hirim hoone boko etambatun, abe an ayinaat kanuutan beesokee bu ti Míkiñjin mu. 36Íñje bare, Atambatun ajifanam, abe n'áboñinam t'etaam ye. N'aŋ'arifin ariene íñje ílafatino aŋarkeyi eenaan íñje Añi ite Atambatun? 37Ifit'íhin burok bite Faafam, atum'áriyilenam. 38Bare if'íhin bo, arko yooŋ at'áriyilen t'íñje, áriyilen kame te bo man n'árimeyi akuur but kaanuku Faaf u ondu t'íñje, íñje yooŋ n'íyemi te o. 39Ni kasooñ kaŋes kajokio, bare n'afak. 40Yesu n'asooñ akan kaayelu kite Surdeŋ ti Saaŋ tand'aboste yéeni, abe n'ariiko bo. 41Bakan keehooje ni kanabano toko. Iŋi kaane: ---Saaŋ áhinut mayet beehaŋe úne kikaw, bare b'asoke bu t'ániine ondu fe bite toko. 42Bakan keehooje toko ni káyilen ti Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\