SAAŊ 11

1N'abaj ake ániine éesomute, huruwu hoone Lasaar. Betani b'akine fu, akina ni bákaniino Mari ni Mart. 2(Mari ásike fu mátiso meehunde-hunde mu éetis wuwot wute Anahaan u, abe n'atot wo nu wan woone; ániino Lasaar ásomute fii.) 3Ni kaboñ, akina n'at'o Mart, ake kaano aja aane Yesu: ---Anahaan u, áwiyi a á̱maŋie u ásomutasomut. 4Hi Yesu ajame hu bondu, n'aane: ---Kásomut kondu kíteiit kayoolio; kite káwuforoor kaanuku Atambatun ánikanik, abe yooŋ ésuk i kánikan Añi ite Atambatun. 5Yesu aŋ'ámaŋi naane Mart, n'at'o, ni Lasaar. 6H'ajame hu bare kaanuku Lasaar ásomutasomut, n'asooñ áriikein b'áyemie bu kunak kúsuba. 7Ahaban, n'aane eriboora yeene: ---Úbatuko Súde. 8Eriboora yeene ni kaano: ---Ámuse u, afiyeitee naane Esuwif i bakate ku Súde kaane i kéemiñi nu bujuju keeyooli, n'aŋk'a̱sooñ a̱ane a̱abatuko bo? 9Yesu n'aaniin: ---Súwahatiiit kereŋ sumoŋu nu súsuba sibaje fu tu hunak? An af'aja mijiniŋga, at'ábiŋan tu doon, ábuki aŋ'ajuk meejaaŋe mu. 10Bare an eeje míhijiima, o kábiŋan, ábuki aŋ'aja t'ébaani i. 11Hi Yesu asokiin hu bondu ahaban, n'asooñ aane: ---Áwiy úne Lasaar aŋota, bare iija íniyaro. 12Eriboora i ni kaano: ---Anahaan u, arko aŋotaŋot, akina kákoyi. 13Yesu ámaŋamaŋi kaanu Lasaar aketa. Eriboora i n'iŋi kafin kaane man huŋotu haanen h'asoke fu. 14Náami eehatiin bo aaniin: ---Lasaar aketa. 15Hutoofam uŋu hoonuun hu naane íyemiit i toko, kaanuku man n'arihaŋam káyilen. Bare úja újuko. 16Taamas (ii kaane Básumbeel bu) n'aane bakaaku eriboora: ---Úja yooŋ, núuket n'Anahaan u! 17Hi Yesu areeŋe hu, n'aŋaabo Lasaar káahokinee abaj kunak kibaakiir. 18Betani ekamboorut ni Serusalem areeŋ síkilomeetar síhaaji; 19keehooje t'Esuwif i ni kabin bujukoor ti Mart ni Mari. 20Hi Mart ajame hu kaanuku Yesu álohenno, n'aja ayaajanooroo, Mari eefin eeriiko toko t'enuuf. 21Mart n'aane Yesu: ---Anahaan u, arko yéeni awe á̱yemie fu diye, ániinam man aket. 22Bare ímoomi kaanuku bija t'a̱amo dii, doon fe d'a̱lawe Atambatun, o kawunii do. 23Yesu n'aano: ---Ániini birito t'eket i. 24Mart n'aano: ---Ímoomi kaanuku tu hunak hiraanu hu, hunak h'ésuk i eja hu birito t'eket i, akina birito. 25Yesu n'aano: ---Íñj'eemo fu bíriteina bite t'eket i, íñj'eemo fu yooŋ buroŋ bu. An éeyilene t'íñje, hutoof yooŋ aket, o karoŋu. 26Abe an eeemo buroŋ, abe n'áyilen t'íñje, at'aket hikee. Á̱yilenayilen bondu? 27Mart n'aano: ---Hee Anahaan u, íyilenayilen kaanuku awe a̱amo fu Afakana u, Añi ite Atambatun eeware u bibin t'etaam ye. 28Mart asoka bondu ahaban, n'aja. N'aruw at'o Mari abe n'asaaho eeeno: ---Ámuse u ondu beebe, abe aŋ'ákandijeni. 29Hi Mari ajame hu bondu, n'arito juj abe n'aja ti Yesu. 30(Yesu t'átumboorut ayooso hikinu hu; o káaroŋin ti kajukoore du ni Mart.) 31H'Esuwif i kéeyemie ku níbahindaa ni Mari ti kaanu koone ajok hikawo kajuke hu naane aritee i juj abe n'anuut, ni kanabano. Iŋi kaane man akina aamo ti bija t'élum i kaanuku eeyiy toko. 32Hi Mari areeŋe hu ti Yesu áyemie du ayak abin áami ajuko, n'ájiŋgitan hágilao abe n'aano: ---Anahaan u, arko yéeni awe á̱yemie fu diye, ániinam man aket. 33Hi Yesu ajuko hu ti biyiy bu, akina Mari n'Esuwif i kéeseino ku ti hiñaawu, nu hujoko t'eni dómbokun. 34N'ákandijeniin aaniin: ---Kame diin t'arihoko fu? Ni kaano: ---Anahaan u, a̱bin n'aŋ'a̱juk. 35Yesu n'ayiy. 36Náami Esuwif i ni kaane: ---Arijuk naane ámaŋio i! 37Bakaaku ni kaane: ---Akina éehine u ániine éejukaariit u aŋ'ajuk, ayinaat yéeni káhinu Lasaar atum'aket? 38Nu busooñ bujok Yesu t'eni dómbokun. N'aja t'élum i. Émoomi t'elaaliñj yómbokun yeebaje kaawuŋ níbahindaa, abe eke elaaliñj éfibeefib ti karuŋ ku. 39Yesu n'aane: ---Arinuutan elaaliñj i. Mart, ániin ite aketa u n'aano: ---Anahaan u, ehunuŋ i ewara búbujo, ábuki ebaja diyu kunak kibaakiir. 40Yesu n'aano: ---Eenuti af'á̱yilen awe kajuku kaanuku Atambatun ánikanik? 41Náami keenuutan elaaliñj i. Yesu n'áheelin t'etiir abe n'aane: ---Faafa, íñj'endu ti kaanii eyeehen naane á̱jeŋginam i. 42Ímoomi kaanuku aŋ'á̱jeŋginam ko kireyi fe, bare keesiiŋee kee kákinineŋe fu n'iŋ'íhamin iye, man ni káyilen kaanuku awe á̱boñinam fu. 43H'asoke hu bondu ahaban, n'ataŋk aane: ---Lasaar, á̱nuutin diyu! 44Aketa u n'ánuutin t'élum i, sumoŋio nu wuwoto káabooñeninee ni kires. Buhooŋio yooŋ kákumbaloolinee ni kaahuuy, naane Esuwif i ii káhin buhunuŋ bu. Yesu n'aane kéeyemie ku toko: ---Árijendino kires ku, abe n'ariwaso eeja. 45Keehooje t'Esuwif i keebine ku ti Mari ni káyilen ti Yesu hi kajuke hu b'áhine bu. 46Bare bakaaku ni kaja kajuk Efarisiyeŋ i keerejiin bi Yesu áhine bu. 47Náami Efarisiyeŋ, i n'eseef ite esaraha i ni kakuukan sifaaf site ejoonana i kéehamin. N'iŋi kaane: ---Buŋ fíya b'úja fu? Áyin ondu, ondu ti káhinu beehaŋe ésuk i kikaw kep! 48Uf'úwaso aŋ'áhin iyu, ésuk i fe káyilen te o, abe bakate ku Rom n'iŋi kabin kéebuj Enuuf ite Atambatun n'eheet ite úne! 49N'abaj toko ake ániine huruwu hoone Kayif. Emit yendu, akina áyemie fu asaraha ómbokun u. N'aaniin: ---Árimeyiit toko doon fe! 50Árimeyiit kaanuku ahaŋ kajaku t'úne afeeneŋ n'aket bija t'ésuk i fe, bala eheet i ereyi ébujo? 51(Bi Kayif asoke bii, ákinaiit anoŋke eeyinoor bo. Naane aamo i asaraha ómbokun u t'emit yendu, h'Atambatun áhino fu eesoŋk busok kaanuku Yesu awarawar kaketu bija t'Esuwif i. 52Bare eket ite Yesu, bíjaiit t'Esuwif i barebare; yite yooŋ kakuukan biñi bite Atambatun keeyisaloolee ku t'etaam ye kaanuku kéehin t'afeeneŋ.) 53Áfiitin tu hunak hondu, eseef ite Esuwif i ni káhabanein kaanuku keebin keeyool Yesu. 54Iŋ'ite ho hi Yesu aŋkut fu añaahoor Esuwif i keejuko. N'aja ti hike hikinu heeemo inde eramba i iŋi kaane ho Efureem. N'ariiko bo, akina n'eriboora yeene. 55H'aamo hu efeet ite Esuwif i yite Kánuutina ku Esipt elohena, bakan keehooje n'iŋi kánuutin ti kaaku kikinu keeja Serusalem kaanuku keekuuran siniiin bala efeet i eyooso. 56N'iŋi kaŋes Yesu, abe n'iŋi kaanoor toko t'Enuuf ite Atambatun ti káyemie du: ---Buŋ b'arisoke? Akina fíya bibin t'efeet i, bare me? 57Eseef ite esaraha i, n'Efarisiyeŋ i ni kaane ésuk i an af'ámeyi ti Yesu aamo du, n'aŋ'asok kéeyinio kajoku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\