SAAŊ 18

1Hi Yesu áhamine hii ahaban, n'aja n'eriboora yeene keekan kaatend kite Seduron. Etool émoomi ne bo; n'ayooso toko n'eriboora yeene. 2Suda eeja u kajoohen koone ámoomi etool yendu, ábuki Yesu aŋ'afand bija toko n'eriboora yeene. 3Suda n'aja t'etool i n'esulaan keehooje. Eseef ite esaraha i n'Efarisiyeŋ i kasaanosaan yooŋ bakaake ti kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun. Kajuŋkajuŋko, abe ni káyakan sijaaŋana ni kíit. 4Yesu éemeyie u beewaro bu kabaju fe, n'ayaajanooreiin abe n'aaniin: ---Aañ a ariŋes fu? 5Ni kaano: ---Yesu ite u Nasaret. Yesu n'aaniin: ---Íñje. Abe Suda eejooheno u o toko t'asiiŋee nu boko. 6Hi Yesu aaniin hu: «Íñje», ni kañako, abe ni kaney tiis. 7Yesu n'asooñ aaniin: ---Aañ a ariŋes fu? Ni kaane: ---Yesu ite u Nasaret. 8Yesu n'aaniin: ---Eenuunyen fu íñje. Makamu íñje a ariŋes fu, ariwas kame bakaaku keeja. 9Iyu i báhamin b'abine bu asok bihaŋe fu bibaj. Aanaan: «Faafa, ítowutanut mayet afeeneŋ ti bakan k'a̱wunam ku.» 10Simoŋ Piyeer toko ni kábura; n'áruusin ko, abe n'asib ásukateen ite asaraha ómbokun u, eejilo káakondin kaatos ku. (Ásukateen ondu huruwu hoone Malkus.) 11Bare Yesu n'aane Piyeer: ---A̱batikan kábura kúuwe ti kaahoon kite te ko. Butum it'íhujo t'ekot ite sílaam su yi Faaf u asaanam i? 12Náami esulaan i, n'aseef ooniin, ni kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun ni kajok Yesu abe ni kakobo. 13Ni kajab kaja ne o t'ake ániine huruwu hoone Aan. Aan ondu aamo fu faaf ite anaare Kayif, abe emit yendu Kayif áyemie fu asaraha ómbokun u. 14Kayif ondu abine fu asok eseef ite Esuwif i hirim honde aane: «Ahaŋ kajaku afeeneŋ n'aket bija t'ésuk i fe.» 15Simoŋ Piyeer, n'ake ariboora ni kasa Yesu ti hiñaawu. Ariboora ondu kámeyioorameyioori n'asaraha ómbokun u; iŋ'ite ho h'ayoosee fu y'afeeneŋ ni Yesu ti haanas hite ániine ondu. 16Bare Piyeer n'ásiiŋein tíyaŋ kaagoroor ni karuŋ ku. Náami áwiyo ariboora éemeyioorie u n'asaraha ómbokun u n'ánuutin, abe ni káhamin akina n'ásuŋgute awenoora u éeyemie u ti kajukar kite karuŋ ku, abe n'ayoosan Piyeer. 17Awenoora ondu n'aane Piyeer: ---Awe yooŋ, áruuniit ariemo fu kereŋ eriboora yite áyin ondu? Piyeer n'aano: ---Aaa, inooto ariboorao. 18Eroka i, ni kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun kátifanatifan sineemak, abe ni káyemi tu búsuumo, ábuki aŋ'átumb ajokokan naane. Piyeer n'asiiŋo nu boko éesuumo yooŋ. 19Asaraha ómbokun u n'ákandijen Yesu bike t'eriboora yeene, ni ti bamb'aliiken ésuk i. 20Yesu n'aano: ---Iŋ'íhamin ti hahooja hu. Ko kireyi fe iŋ'iliiken ésuk i ti ñáalawum ñu, ni t'Enuuf ite Atambatun t'Esuwif i tindi kakuukanooro kareyi fe. Abajut bike b'ínuusee iisok. 21Á̱akandijenam iŋi naŋ? Á̱kandijen keejamatanam ku naŋ n'isokiin fu. Kámoomi fe naŋ n'isoke fu. 22Hi Yesu áhamine hii, ake ti kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun eesiiŋee kaagoroor ne o n'arofaŋato abe n'aano: ---Iyu af'á̱safin asaraha ómbokun u? 23Yesu n'aano: ---Arko isokasok béekojie, a̱sokam biin bu. Arko isokasok bifeeneŋ bu, n'a̱fin á̱miñam iŋi naŋ? 24Ahaban, Aan n'aane kaja ni Yesu o t'akobee du ti Kayif, asaraha ómbokun u. 25T'ewahatu yendu, Simoŋ Piyeer toko tu búsuumo kep. Ni kákandijeno kaano: ---Awe yooŋ, áruuniit ariemo fu kereŋ eriboora yite áyin ondu? Bare Piyeer n'ajeeŋoor aane: ---Aaa, inooto ariboorao. 26Ake t'eroka yite asaraha ómbokun u ámoomi toko, abe tu hubukeiin n'ániine u i Piyeer ajile u káakondin ku. N'aane Piyeer: ---Ijukuti ne o t'etool i? 27Bare Piyeer n'aŋk'ajeeŋoor. Káajuloon ni kihaŋ kusok. 28Eseef ite Esuwif i ni kanuut ti Kayif nu bújom bu bib, abe ni kaja ni Yesu t'enuuf ite Pilat águwernoor u. Bare eseef ite Esuwif i kayooseit, ábuki kane kayooso yéeni, man kakuur, abe kámaŋamaŋi bibin buñoofo t'efeet ite Kánuutina ku Esipt. 29Náami Pilat éenuutin éeŋaabeiniin abe n'aaniin: ---Ariene ániine onde te naŋ t'atine fu? 30Ni kaano: ---Arko yéeni ánukenooraiit, man iribin ne o irisaani. 31Pilat n'aaniin: ---Árisiko aruun kumuumuun ariijoonano naane t'eluwa yeenuun esoke du. Ni kaano: ---Eluwa yeenuun ewunut uni iriiyool an. 32Iyu i báhamin bi Yesu abine bu asok t'eket yeene naane eja i bihaŋe fu bibaj. 33Pilat n'abatuko t'enuuf i. N'aruw Yesu abe n'aano: ---Awe a̱amo fu Áyi ite Esuwif i? 34Yesu n'aano: ---B'a̱soke bii, awe a̱yinoore bo awe humuumi, man yooŋ bakaake kasoki bo t'íñje? 35Pilat n'aano: ---Kame íñje Asuwif? Bakate ku t'aruun beebe, n'eseef ite esaraha i kásiki fu kasaanam. Naŋ n'á̱hine fu? 36Yesu n'aano: ---Híyiaate húuma híteiit t'etaam ye. Arko yéeni híyiaate húuma hite t'etaam ye, eroka íima n'iŋi kasiiŋo yéeni kéetuum uŋu húuma hu kaanuku itim'ísikee isaanee eseef ite Esuwif i. Bare híyiaate húuma híteiit t'etaam ye. 37Náami Pilat eeeno: ---Kame fu me awe áyi? Yesu n'aano: ---A̱soka bo, íñje áyi. Béekinineŋe bu n'ibukee iibin t'etaam ye bonde: kaanuku iisok ésuk i bifeeneŋ bu. An eeemo an ite bifeeneŋ aŋ'ajamatan bimb'isok. 38Pilat n'aano: ---Bifeeneŋ aamo fu naŋ? Hi Pilat asoke hii bondu ahaban, n'asooñ anuut aja aŋaabo Esuwif i abe n'aaniin: ---Ijukut te naŋ t'ániine onde atine fu. 39Bare efeet yeenuun ite Kánuutina ku Esipt eŋ'ereeŋ, iŋ'ifiy iwasanuun ake ti keekulee ku. Árimaŋamaŋi iwasanuun Áyi ite Esuwif i eeja? 40Ni kátumb fu kataŋk t'etiir kaano: ---Aaa, atum'a̱wasano! A̱wasan Barabas! Abe bare Barabas ánukenoora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\