SAAŊ 2

1Abaj kunak kúsuba, bisayi ni bibaj ti hike hikinu iŋi heenee Kana, t'ésuk ite Gálile. Íñaay ite Yesu toko, abe 2Yesu yooŋ aruweeruw bite bisayi bu, akina n'eriboora yeene. 3H'ébiñ i ehabanee hu, íñaayo n'aano: ---Ébiñ yeeniin ehabanaa. 4Yesu n'aano: ---Waay, kame baŋka wane? Húuma hu huroŋa. 5Íñaayo n'aane esura i: ---Árihin doon d'ayakuun du kasoku fe. 6Abajeebaj toko simeenaay seerokee ni bilaaliñj seemo hutok n'efeeneŋ. Simeenaay sondu, Esuwif i iŋi káhin te so móhujo kaanuku iŋi kabin kañawo keekuur hágila Atambatun. Emeenaay-meenaay fe éyinooni kayitu síliitar seereeŋe téemeer. 7Yesu n'aane esura i: ---Arihoojan simeenaay sondu nu móhujo. Ni kahoojan so bib. 8Yesu n'aaniin: ---Hahiyu arisur diŋgilis, abe n'arija arisaan ajak u eejeken. Ni káhin naane asokiin i. 9Ajak u n'ajeken tu móhujo mondu meehosanee mii musooñ míyemi ébiñ. Ámeyiit t'ébiñ yendu énuutina du (bare esura i kámoomi, ábuki boko kumuumiin kátifijanna fu móhujo mu). Náami eeruw an eeemo u tu bisayi bu 10abe n'aano: ---Ésuk i fe iŋi kajab kasur ébiñ yeehaŋe i katoofu. Éhujaa i ifi kaja ayak abin áami kafamana, yaayu n'etik esuree. Bare awe, yeetoofe i y'a̱naŋe fu yéeyemi eraan i! 11Doon dondu di Yesu áhine fu dítiyar deehaŋe ésuk i kikaw. Kana, eke ésuk ite Gálile tu bondu bibaje fu. Iyu a áwufoore fu kániku koone, abe eriboora yeene ni káyilen te o. 12Hunuut toko, ni kaja Káfernawom, akina Yesu, íñaayo, bakat'o, n'eriboora yeene. Ni kariiko bo kunak keefamut. 13H'efeet ite Esuwif i yite Kánuutina ku Esipt elohene hu, Yesu n'aja Serusalem. 14N'ayooso ti haanas hu t'Enuuf ite Atambatun, n'ajuk toko kiŋki kajoohen bakaake suboos, bakaake síkarniina, bakaaku kúleebaan; n'ajuk yooŋ etita yite sírirem su ti kariikee ti sitaabul sooniin. 15N'ayit ñúruuk éehin hikarawas, abe n'ákutooriin fe tíyaŋ Enuuf ite Atambatun, nu suboos sooniin, ni síkarniina sooniin yooŋ. N'ayisaloolan sírirem site etita i, abe n'áfiiten sitaabul sooniin. 16Ahaban, n'aane ejoohena yite kúleebaan ku: ---Arinuutan diye buroon bondu! Atum'árisik enuuf ite Faafam áriihin yo emarse! 17Eriboora yeene ni kábaŋino bonde beekiñjee bu ti Míkiñjin mu: «Atambatun, kámaŋi k'ímaŋie ku enuuf íiwe kihahahah naane.» 18Esuwif i ni kaano: ---Aañ awuni fu sembe sondu site kákutoor éjulaata i t'Enuuf ite Atambatun? Arko Atambatun, á̱wufoor uni bike beehaŋe uni kikaw, beekuur uni kaanuku te o tu súnuutina. 19Yesu n'aaniin: ---Ariwelej Enuuf yende yite i Atambatun, abe kunak kíhaaji taŋ n'iŋ'isooñ isiiŋan yo. 20Ni kaano: ---Buŋ ii? Enuuf ite Atambatun yende, káhina tu kunut kite te yo simit bakan bákasuba nu hutok n'efeeneŋ. Awe n'a̱ane á̱yinooni kasiiŋan yo tu kunak kíhaaji? 21Bare hi Yesu aane hu Enuuf ite Atambatun, eni yeene y'asoke fu. 22Iŋ'ite ho h'aritee hu t'eket i, eriboora yeene ni kábaŋino kaanuku iye a abine fu asok. Ni káyilen ti Míkiñjin mu, ni ti hirim hi Yesu abine hu asokiin. 23Hi Yesu áyemie hu Serusalem t'efeet ite Kánuutina ku Esipt, keehooje-hooj ni káyilen te o hi kajuke hu buroon bamb'áhin beehaŋe bu ésuk i kikaw. 24Bare Yesu hikawo husokut tu boko, ábuki ámoomiiin kareyi fe. 25Asawuleit ake aŋ'aano an onde iye aamo fu, ábuki ámoomi buŋ bu húŋgowulan aamo fu ahaban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\