SAAŊ 21

1Abaj kunak, Yesu n'asooñ áŋaasin t'eriboora yeene ti kaakaŋa han hite Tiberiyad. Iye i bije fu ariike: 2Simoŋ Piyeer, ni Taamas (ii kaane Básumbeel bu), ni Natanayel (eekine u Kana yeeemo i ti Gálile), ni biñi bite Sebede, n'eriboora yooŋ bákasuba bakate Yesu kámoomi t'afeeneŋ. 3Simoŋ Piyeer n'aaniin: ---Iija jambaal. Ni kaano: ---Iriibin yooŋ núuja. Náami keeja, abe ni kájufo tu busoona bu. Bare huhuk hondu kajokut doon fe. 4Tíyemia ti bija kafiitu, Yesu n'áŋaasin ti katafa ku, bare eriboora i kámeyiit kaanuku akina. 5Náami Yesu eeeniin: ---Kújakuwe, arijokajok bisaan? Ni kaano: ---Aaa. 6N'aaniin: ---Árifiiten embaalu i inde baatos busoona bu, n'aŋ'arijok. Náami kéefiiten embaalu i. N'étumb ehooj bib ni bisaan kasooñen kayinaat kánuutanna yo tu móhujo mu. 7Ariboora u i Yesu ámaŋie-maŋie u n'aane Piyeer: ---Anahaan u fu! Hi Simoŋ Piyeer ajame hu kaanuku Anahaan u, n'asol kájufa koone (ábuki anuutananuutan ko yéeni), abe n'átuuso. 8Bakaaku eriboora ni kabin nu busoona bu iŋi kakaro káñakin embaalu i yeehooje i bib ni bisaan, ábuki kakamboorut ni katafa ku areeŋ simeetar téemeer. 9Hi káwaneina hu, ni kajuk toko sineemak, ni bisaan béenibee, nu humburu. 10Yesu n'aaniin: ---Áriyitin ti bisaan b'árijokina bu. 11Simoŋ Piyeer n'ájufo tu busoona bu, abe n'áñakin ti katafa ku embaalu i yeehooje i bib ni bisaan béekunde: meemo téemeer ni bakan bákasuba nu sumoŋu ni míhaaji. Abe naane bisaan bu buhooje i fe, embaalu i ejeheit. 12Yesu n'aaniin: ---Aribin ariiñoofo. An t'eriboora i akañenut kákandijeno aano: «Kame awe aañ?», ábuki kámoomi kaanuku Anahaan u. 13Yesu n'átofin, abe n'ayit humburu hu éerubooriin ho. N'árubooriin yooŋ bisaan bu. 14Híhaajiyan hi Yesu áŋaasin fii t'eriboora yeene huta h'aŋ'abin áritein t'eket i. 15Hi Yesu n'eriboora i kañoofee hu kahaban, n'aane Simoŋ Piyeer: ---Simoŋ, añi ite Saaŋ, á̱maŋiammaŋi a̱haŋ bokonde? Simoŋ n'aano: ---Hee, Anahaan u, á̱moomi kaanuku ímaŋiimaŋi. Yesu n'aano: ---A̱tofotoor mimetek múuma. 16Ahaban, n'aano húsooboriyan: ---Simoŋ, añi ite Saaŋ, á̱maŋiammaŋi? Simoŋ n'aano: ---Hee, Anahaan u, á̱moomi kaanuku ímaŋiimaŋi. Yesu n'aano: ---A̱tofotoor síkarniina súuma. 17Ahaban, n'aano híhaajiyan: ---Simoŋ, añi ite Saaŋ, á̱maŋiammaŋi? Simoŋ n'átaañian naane Yesu ákandijeno i híhaajiyan aano: «Á̱maŋiammaŋi?» N'aano: ---Anahaan u, á̱moomi doon areyi fe; á̱moomi kaanuku ímaŋiimaŋi! Yesu n'aano: ---A̱tofotoor síkarniina súuma. 18Iisoki bifeeneŋ bu: awe añi u, aŋ'a̱noŋk a̱akobooro nibaŋ núuwe, abe n'aŋ'a̱ja tu hutoofi du. Bare af'a̱ja ayak abin áami a̱haana, awe kayitu sumoŋii, ake eekobi nibaŋ núuwe, abe n'aja n'awe t'á̱maŋiit du bija. 19(Hi Yesu asoke hii, áwufoorawufoor buŋ b'eket ite Piyeer eeja fu ariike, nu buŋ b'ayak fu kánikan Atambatun.) Ahaban, Yesu n'aano: ---Á̱seinam ti hiñaawu! 20Piyeer n'aweteko, n'ajuk ariboora u i Yesu ámaŋie-maŋie u ti káseiniin ti hiñaawu. (Ariboora ondu abine fu ayaajo ti Yesu boko tu buñoofo bu, abe n'ákandijeno aano: «Anahaan u, aañ aja fu kajoohen kúuwe?») 21Hi Piyeer ajuko hu, naane Yesu: ---Anahaan u, an ondu naŋ niyako fu kabaju? 22Yesu n'aano: ---If'ímaŋi aroŋ bija kóyin k'iyak ku bíbatikeina, a̱kolakol ne bo? Awe á̱seinam ti hiñaawu! 23Náami bijamaa ti kéeyilene ku kaanuku ariboora ondu at'aket. Yesu bare aanut at'aket. Aanaan: «If'ímaŋi aroŋ bija kóyin k'iyak ku bíbatikeina, a̱kolakol ne bo?» 24Ariboora ondu oo anabane fee bonde, abe n'akiñj bo. Abe úmoomi kaanuku b'asoke bu bite toko. 25Yesu áhinahin bike buroon beehooje-hooj. Arko yéeni beekiñjee ni bifeeneŋ, ni bifeeneŋ, íyilenut kaanuku wuwiit weeyak wu kakiñjiee nu wure t'etaam i ereyi fe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\