SAAŊ 5

1Hunuut toko, Yesu n'aja Serusalem t'eke efeet ite Esuwif i. 2Abajeebaj bo kaagoroor ni karuŋ ku kiŋki kaane Karuŋ kite Bíkarniina bu, éwaŋkin iŋi kaane yo Betsara ti kíhaminiin kite Esuwif i. N'abaj wúwuwoor weemo hutok weeŋaase t'éwaŋkin yendu. 3Bakan keehooje-hooj kéesomute iŋi kahuruso toko tu wúwuwoor wondu: kéejukaariit ku, kéetime ku, ni keeyinaat ku bija. 6Yesu n'ajuko t'ahurusee du. H'ámeyie hu kaanuku kame fu ániine ondu kátimu koone kifiyaa te o, n'aano: ---Á̱maŋamaŋi kákoyi? 7Ániine éetime u n'aano: ---Abuke, ibajut an eewaram kayitu bija ti báañaweim bu kane móhujo mu mirito. H'iŋ'iyak káyemi tu búhuunooro bu bija toko, t'ireeŋoorut yooŋ, náami ake aheekam. 8Yesu n'aano: ---A̱rito, a̱yit kabaŋ kúuwe a̱aja. 9Toko-toko yooŋ náami ániine u ákoyia. N'ayit kabaŋ koone, abe n'añaah. T'erimaas ite Esuwif i tu bondu bibaje fu. 10H'eseef ite Esuwif i kajuke hu ániine u i Yesu aritane u ti bija bu ni kaano: ---Úmiye erimaas ite úne. T'Eluwa i, a̱warut kayitu kabaŋ kúuwe. 11Ániine u n'aaniin: ---An eeritanam u aanamyen: «A̱yit kabaŋ kúuwe a̱aja.» 12Ni kaano: ---Akina aamo fu aañ, an eeeni u: «A̱yit kabaŋ kúuwe a̱aja»? 13Bare ániine eeritanee u ámeyiit yooŋ an u, ábuki Yesu káaheekin éetowuto ti hahooja héeyemie hu toko. 14Afiyo dikee, Yesu n'abin ajuko t'Enuuf ite Atambatun abe n'aano: ---Hahiye á̱koyia. Afut'á̱maŋi bike beehaŋe kátaañi bibaji, atum'aŋk'a̱hoofoor. 15Ániine u n'aja, abe n'aane eseef ite Esuwif i Yesu afakano fu. 16Ho híkinineŋe fu Esuwif i ni kaŋes káhihinoor Yesu, ábuki aŋ'áhin buroon bondu t'erimaas yeeniin. 17Bare Yesu n'aaniin: ---Faafam ondu tu burok ko kireyi fe, íñje yooŋ íñj'endu tu burok. 18Ni kasooñ kahaŋ bukuuso tu bondu b'asoke bu kaanuku keeyoolo, ábuki káanukiiit am ajokut erimaas yeeniin naane boko barebare, bare n'aŋ'asooñ yooŋ aane Atambatun átumbe fu áyemi Faafo. Kaliiku ti naane asoke i, n'aŋ'áami arare n'Atambatun. 19Yesu n'asooñ aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: Añi u ayinaat bunoŋkooro éehin doon; aŋ'áhin doon d'ajuke du Faaf u ti káhinu barebare. Buroon bi Faaf u bamb'áhin bireyi fe, Añi u yooŋ aŋ'áhin bo. 20Ábuki Faaf u ámaŋamaŋi Añi u, abe aŋ'áwufooro buroon bireyi fe bamb'áhin. Akina yooŋ káwufooro buroon bite káhinu beehaŋe bonde, abe aruun bijahale arireyi fe. 21Ábuki naane Faaf u aa aritan keekete ku, eesooñ eewuniin buroŋ, iyu yooŋ i Añi u af'awun buroŋ bu an a ámaŋie u. 22Faaf u ájoonanaariit an; awasawas bondu Añi u, 23kaanuku man ésuk i fe ni kájeŋgin Añi u naane kájeŋgine i Faaf u. An éejeŋginut u Añi u, ájeŋginut yooŋ Faaf u éeboñino u. 24«Iisokuun bifeeneŋ bu: an eejame u báhamin búuma, abe n'áyilen t'an éeboñinam u, an ondu abaja buroŋ béehabanaariit bu. At'ajoonanee. Ánuutino t'eket i eebin tu buroŋ bu. 25Iisokuun bifeeneŋ bu taŋ: bibin birko, abe areeŋee, keekete ku kajamu kaaji kite Añi ite Atambatun, abe keeyak ku kajamu ko karoŋu. 26Ábuki naane Faaf u ákinie i buroŋ bu, iyu yooŋ a awune fu Añi u éekini bo. 27Abe n'asooñ awuno sembe site kajoonan, ábuki akina aamo fu Añi ute Húŋgowulan hu. 28Atum'arijahale: bibin birko, keeemo ku fe tu búlum bu kajamu kaaji kite Añi ute Húŋgowulan hu, 29abe n'iŋi kánuutin. Boko karitanee fe: kéehine ku meejake kabaju buroŋ bu; bare kéehinut ku meejake, boko kajoonanee.» 30Yesu n'asooñ aane: ---Iyinaat bunoŋkooro íihin doon. Iŋ'ijoonan naane Faaf u asokam i, abe majoonanar múuma meejoŋoore; ábuki iŋesut káhinu doon deetoofam du, bare beetoofe bu an éeboñinam u b'if'iŋes káhinu. 31«Arko fu yéeni íñje unoonam if'inoŋk iiseedooro, abe n'araan toko, an man áyilenam. 32Bare abajeebaj ake eeseedaam, abe ímoomi kaanuku bamb'asok t'íñje bite toko. 33Ariboñaboñ bakan ti Saaŋ, n'aseede múniyo mu. 34Íñje isawuleit an ite kaseedaam, bare isokasok bonde kaanuku man n'arifak. 35Saaŋ ámoomi naane ejaaŋana yéetifanee kaanuku t'ajaaŋee. Aruun n'árimaŋi kaanuku yeejaaŋanuun diŋgilis kikawuun keetoof. 36Abe abajeebaj bike beeseedaam beehaŋe bite bu Saaŋ: bo beemo fu burok bi Faaf u asaanam bu kaanuku íihin. Iŋ'íhin bo, abe búwufoorawufoor akuur but kaanuku Faaf u áboñinam fu. 37Faaf u éeboñinam u aŋ'aseedaam yooŋ akina humuumo. Bare árimusut kajamu kaajio, árimusut yooŋ kajuku buhooŋio. 38Hirim hoone yooŋ, arijokut ho ti kikawuun, ábuki áriyilenut t'an a áboñina u. 39Aŋ'ariŋesoor ti Míkiñjin mu ábuki aŋ'ariene man múnooni kákinineŋ n'aribaj buroŋ béehabanaariit bu. Abe Míkiñjin mondu míhaminahamin uŋu húuma hu! 40Bare árimaŋiit bibin t'íñje kaanuku ariibaj buroŋ bite bu nu múniyo. 41«Iŋesut t'ésuk i husokorooru. 42Bare ímoomiuun: ímoomi kaanuku árimaŋiit Atambatun. 43Ibinabin tu huruwu hite Faafam, bare arijokutam áwariee. Abe an n'afin abin tu huruwu hoone akina humuumo, n'aŋ'arijoko áwariee! 44Buŋ b'ariyino fu kabaju káyilen naane aa ariŋes t'ésuk i kusokorooru, abe áriŋesaariit ko t'Atambatun afeeneŋ u? 45Atum'ariene man íñje ija fu katinanuun hágila Faafam. Moyis humuumo aja fu katinanuun, akina a árikaanume u te o. 46Kane áriyilen yéeni te o nu múniyo, aruun káyilen yooŋ t'íñje, ábuki ajemenamjemen tu wuwiit w'akiñje wu. 47Bare makamu áriyilenut buroon bu Moyis akiñje bu, buŋ b'ariyino fu káyilen kirim kúuma?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\