SAAŊ 6

1Hunuut toko, Yesu n'akan han hite Gálile (iŋi kaane ho yooŋ han hite Tiberiyad). 2Bakan keehooje-hooj ni kanabano, ábuki kajukajuk buroon beehaŋiin kikaw h'áhine hu kéesomute ku kéekoyi. 3Yesu n'eriboora yeene ni kasiro ti hirij, abe ni kariiko. 4Efeet ite Esuwif i yite Kánuutina ku Esipt káalohenin. 5Yesu n'áheelinool, n'ajuk hahooja ti bibin húsooñaneino. Náami eeene Filip: ---Diin fíya t'úyino kájoohenna kumburu, hahooja hondu heeñoofo? 6(Akina anoŋke éekandijeno kaanuku eejam naane Filip aja i kásafino; Yesu káameyiin naŋ n'aja fu káhinu.) 7Filip n'aano: ---Arko yooŋ t'ayit bajaam bite an bite kiim hutok ni kíhaaji t'ájoohennee kumburu, iti kiŋaaŋ kafamu kaanuku huruw eebaj afiit aŋgiŋgilij. 8Ake t'eriboora yeene, Andere, at'ute Simoŋ Piyeer n'aano: 9---Ake ahaawa ondu diye eebaje kumburu keemo hutok, ni misaan músuba. Bare hahooja honde héehin yooŋ naŋ nu doon diŋgilis dondu? 10Yesu n'aane: ---Arieniin kariiko kareyi fe. (Mahos mu toko úkaan.) Náami ésuk i keeriiko; háyine hu barebare kareeŋareeŋ súñjune hutok. 11Yesu n'ayit kumburu ku, n'aane Atambatun eyeehen, abe n'áhin ko kéerubooree ésuk i keeriikee ku. N'asaaniin yooŋ bisaan bu kayak kafaman. 12H'aamo hu kateŋa kabir, Yesu n'aane eriboora yeene: ---Ariher mifiit meeŋeñene mu, mike itim mibin mútowuto. 13Ni kaher mo. Mifiit meeŋeñene mu nu muhoojan wutekel sumoŋu nu wúsuba. Abe bare kumburu keemo hutok ki kábajaanie fu. 14H'ésuk i kajuke hu bondu beehaŋiin bu kikaw bi Yesu áhine bu, ni kaane: ---An onde átumbe fu áyemi Ayiŋana ite Atambatun, eeware u bibin t'etaam ye! 15Yesu n'ámeyi kaanuku boko bibin keejoko, abe ni kanoŋkoorano éeyemi áyi ooniin. Náami eebatuko unoono ti hirij hu. 16H'aamo hu tondu ti bija kajonu, eriboora yite Yesu ni kawano bija ti han hu. 17Ni kájufo tu busoona kaanuku keekan bija Káfernawom. To káajonin, abe Yesu t'anabanoorutiin. 18Memee náami han hu hiritana, ábuki eyam i etibatib ni sembe. 19Hi kákawuje hu areeŋ síkilomeetar hutok man yooŋ hutok n'efeeneŋ, ni kajuk Yesu ti kañaahu t'etiir móhujo mu, ásooñann nu booniin. Ni kákoleyi. 20Bare Yesu n'aaniin: ---Íñje fu, atum'árikoleyi! 21Ni kaane kéejufoo tu busoona bu, abe toko-toko yooŋ ni biya ti káyemie du ti bija bu. 22Tifiit, hahooja héeyemie hu ti yaayu eraab ite han hu kajukut Yesu. Ni kábaŋino kaanuku busoona bifeeneŋ bíyemie fu toko, abe eriboora yeene unooniin kaje fu te bo, akina ájufeit. 23N'abaj ñike ñusoona ñéenuutina Tiberiyad, ñeeyee kaagoroor ni ti kateŋe du kumburu k'Anahaan u asaaniin ku h'alawe hu Atambatun ahaban. 24H'aamo hu hahooja hu hujuka kaanuku Yesu anooto toko, n'eriboora yeene yooŋ fe, ni kájufo tu ñusoona ñondu kaanuku keeja Káfernawom hiŋes hoone. 25H'ésuk i kakane hu han hu, ni kajuk Yesu. Ni kaano: ---Ámuse u, kame kaakaŋ n'á̱reeŋina fu beebe? 26Yesu n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: h'ariŋes hee n'íñje, íŋiiit man kaanuku aruun arijoke buroon b'íhine bu beehaŋuun bu kikaw. Aribinabin aŋarkeyi naane ariteŋateŋ kumburu aribir bib. 27Atum'arirok buroon bite kákuumanuun bite búbujo kuwaatu. Arirok buroon bite kákuumanuun beeemo utu búbujo hikee, abe yooŋ nu buwun buroŋ béehabanaariit bu. Buroon bondu, Añi ute Húŋgowulan hu aja fu kawunuuun bo, ábuki te o t'Atambatun Faaf u áhine fu éluwenuma yeene yéewufoore i kaanuku ariboorariboor ne o. 28Ni kaano: ---Kaanuku íriihin buroon b'Atambatun ámaŋie bu, naŋ n'iriware fu káhinu? 29Yesu n'aaniin: ---Doon d'Atambatun ámaŋie du deemo fu áriyilen t'an a áboñina u. 30Ni kaano: ---Biin beehaŋe uni kikaw b'á̱yinie fu káwufoor uni kaanuku man n'íriyilen t'awe? Naŋ n'a̱ja fu káhinu? 31Sifaaf úne kómbokun kateŋateŋ emaan i t'eramba i, naane Míkiñjin mu musoke i meene: «N'asaaniin kumburu kéenuutina t'etiir kaanuku keeteŋ.» 32Yesu n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: Móyisiit awunuun fu kumburu kéenuutina ku t'etiir. Faafam af'awunuun humburu hite nu múniyo hite hu t'etiir. 33Ábuki humburu hite Atambatun heemo fu an éenuutina u t'etiir, abe n'aŋ'awun ésuk i buroŋ bu. 34Ni kaano: ---Ámuse u, a̱wun uni ko kireyi fe tu kumburu kondu. 35Yesu n'aaniin: ---Íñj'eemo fu humburu huhu huroŋan ésuk i. An eebine u t'íñje, aroŋut kajoñjolat. An yooŋ éeyilene u t'íñje, búhujo buroŋuto kajoku. 36Abe isokuunsok bo: arijukamjuk bare áriyilenut. 37Bakan ki Faaf u awunam ku bibin kareyi fe t'íñje, abe it'íkutoor hikee-kee an eebine u t'íñje. 38Ábuki h'ínuutina hu t'etiir, káanukiiit iibin íhin beetoofam bu. Beetoofe bu an éeboñinam u bíkinineŋe fu n'ibin. 39Abe beetoofe bu an éeboñinam u beemo fu itim'ítowutan mayet afeeneŋ ti k'asaanam ku, bare n'ibin iritaniin t'eket i tu hunak hiraanu hu. 40Hee, bonde butoofe fu Faafam: an fe eejuke Añi u abe n'áyilen te o, n'abaj buroŋ béehabanaariit bu, abe íñje karitano t'eket i tu hunak hiraanu hu. 41Esuwif i ni káyemi toko ti káŋuŋunoor te o iŋi naane aane i: «Íñj'eemo fu humburu héenuutina hu t'etiir.» 42Ni kaane: ---An ondu kereŋ Yésuiit, añi ite Siseef? Úmoomi faafo n'íñaayo. Buŋ b'af'asooñ aane hahiye t'etiir t'ánuutina fu? 43Yesu n'aaniin: ---Ariraan káŋuŋunoor kondu. 44An ayinaat bibin t'íñje ti Faaf u éeboñinam u áñakinuto, abe íñje karitano t'eket i tu hunak hiraanu hu. 45Tu wuwiit w'eyiŋana yite Atambatun kakiñje wu, busokeesok toko kaanuku: «Atambatun kaliikeniin kareyi fe.» An fe eejamatane Atambatun, abe n'ajok b'aliikeno bu, o bibin t'íñje. 46An fe ámusut kajuku Faaf u, kane arko taŋ an éenuutina u t'Atambatun; an ondu ajukajuk Faaf u. 47Iisokuun bifeeneŋ bu: an éeyilene u abaja buroŋ béehabanaariit bu. 48Íñj'eemo fu humburu huhu huroŋan ésuk i. 49Sifaafuun kómbokun kateŋateŋ emaan i t'eramba i; híkinineŋut ni káketaati. 50N'afin áami diye, humburu héenuutina hu t'etiir; an fe eeteŋe te ho at'aket. 51Íñj'eemo fu humburu huhu huwun buroŋ bu, héewaneina hu t'etiir. An eeteŋe u te ho, buroŋ boone iti bihabano. Humburu h'ija hu kawunu heemo fu eniam. Íñje kawunu ho kaanuku ésuk i keeroŋ. 52Náami Esuwif i keebatikanoor toko iŋi kaane: ---Buŋ fíya b'ayino fu kasaan úne eni yeene núuteŋ? 53Yesu n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: afut'ariteŋ eni yite Añi ute Húŋgowulan hu, afut'árihujo yooŋ halan hoone, at'aribaj buroŋ bite bu nu múniyo. 54An eeteŋe u eni íima, abe n'áhujo yooŋ halan húuma, abaja buroŋ béehabanaariit bu, abe íñje karitano t'eket i tu hunak hiraanu hu. 55Ábuki eni íima nu múniyo yite kateŋu; halan húuma yooŋ nu múniyo hite búhujo. 56An eeteŋe u eni íima, abe n'áhujo halan húuma, o káyemi n'íñje, n'íyemi yooŋ ne o. 57Faaf u éeboñinam u ondu buroŋ. Naane áhinam ee iiroŋ, an yooŋ eeteŋe eniam, íñje káhinio eeroŋ. 58Diye humburu héenuutina hu t'etiir. Hunooto naane emaan i yi sifaafuun kómbokun kateŋe i. Boko kaketa, bare an eeteŋe u humburu honde, o kabaju buroŋ béehabanaariit bu. 59Bonde bi Yesu asoke fu ti báalawum beeemo bu Káfernawom, o ti kaliiken kite ésuk i. 60H'eriboora yite Yesu kajame hu bondu, keehooje tu boko ni kaane: ---Hirim hondu hiniŋaniŋ. Aañ áyinie ho kajoku? 61Yesu n'áyeeg tu búwejeto kaanuku b'asoke bu bíkinineŋe fu h'eriboora yeene káŋuŋunoor hu. N'aaniin: ---Kame b'isoke bu bukolenuunkolen? 62Arko aruun arijuke fee Añi ute Húŋgowulan hu ti bisiro eebatuko t'áyemie du hítiyar hu, n'aŋ'ariene fíya buŋ? 63Búwejet Beenabe bu ufu buwun buroŋ bu; húŋgowulan ayinaat káhinu bondu. Kirim k'isokuun ku ufu kuwun Búwejet bu nu buroŋ bu. 64Bare abajeebaj t'aruun bakaake kéeyilenut. (Ábuki huta hu ti hítiyar hu, Yesu afiyafiya ámeyi aañiin káyilenut fu, n'aañ yooŋ aja fu kajoohen koone.) 65N'áwutiyen aane: ---Iŋ'ite ho h'eenuun fu an ayinaat bibin t'íñje ti Faaf u awunuto sembe sondu. 66Áfiitin tu hunak hondu, keehooje t'eriboora yeene ni kateyo, iŋkut kariboor ne o. 67Náami Yesu eeene eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku: ---Aruun yooŋ árimaŋiit bija? 68Simoŋ Piyeer n'aano: ---Anahaan u, kame iriija yooŋ t'aañ? Awe a̱baje fu kirim ku kuŋku kuwun buroŋ béehabanaariit bu. 69Abe uni íriyilenayilen, írimoomi yooŋ kaanuku awe a̱amo fu An Eenabe u éenuutina u t'Atambatun. 70Yesu n'aaniin: ---Íñjeiit ijifanuun fu, aruun sumoŋu ni bákasuba ku? Bare ake t'aruun an ite Setani! 71Suda, añi ite Simoŋ Iskariyot a áyemie fu ti kasoku ku. Ábuki Suda, naane aamo i fe ite t'eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku, o aja fu kajoohen Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\