LUK 1

1Téwofil, Naane á̱meyie i, bakan keehooje kaŋesaŋes kakiñju buroon bómbokun bu beebaje bu t'uni. 2Ni kakiñj bo naane bakan keejuke ku bo ni ñíkiniin huta hu ti kájabina ku kanabane i uni bo, bokondu keesooñe ku káyemi ewaaraa Hirim hite Atambatun. 3Náami íñje yooŋ, íkandijenakandijen kéemeyie ku naane bije i huta hu ti kájabina ku ayak abin áami bukuuram but. Ijukerajuker, n'eene iikiñj bo yooŋ bujoŋoor júl bija t'awe, awe Téwofil, 4á̱ayini kámeyi kaanuku bi kaliikeni bu bite nu múniyo. 5Kóŋkeyin, h'Erod áyemie hu áyi ite Súde, abajeebaj bo ake ániine t'esaraha i, huruwio Sakari. Esaraha i káhinahin sija. Akina n'áyemi ti yite i Abiya éeneetie. Anaar'o Elisabet, noota nooniin fe éhina wusarah. 6T'ésubaiin fe, buroŋ booniin butoofatoof Atambatun. Iŋi káhin naane buluwa boone busoke i ajoŋoor júl. 7Bare kabajut añi, ábuki Elisabet ámeyiit kaharat, abe yooŋ t'ésubaiin fe kahaanahaan. 8Hike hunak, Sakari n'áyemi ti káhinu kaasarah t'Enuuf ite Atambatun, ábuki hífinooru hite eja yeeniin. 9Esaraha i iŋi kaya bukuuj, abe ni kayit keejuk aañ tu boko ayak fu buyooso t'anuuf eenabe u, níbahindaa t'Enuuf ite Atambatun, éetifan ejuraay i. N'ahaŋ áami Sakari. 10Hahooja hu ni hifin híyemi tíyaŋ ti kalawu, t'ewahatu i yiyi kajuraay. 11Náami amalaka ite Atemit áŋaasino ti Sakari, abe n'asiiŋo inde baatos ataabul u tindi kásuf ejuraay i. 12Hi Sakari ajuko hu, yaano n'efum, abe n'ákoleyi naane. 13Bare amalaka u n'aano: ---Sakari, atum'á̱koleyi, ábuki Atambatun ájeŋginajeŋgin kalawu kúuwe. Anaarei Elisabet kabukii añi ahaawa, abe awe karuwio Saaŋ. 14Awe katoofan te o dómbokun, abe keehooje kakontaan naane abukee i. 15Ábuki akina káyemi an ómbokun t'Atemit. At'áhujo ébiñ, nu doon dite káhinu an éewusan. O kahooju bib nu Búwejet Beenabe bu kane áyihinee. 16O kábatikanna keehooje bakate Israyel t'Anahaan u, eeemo u Atambatun ite úne. 17Akina kágilanna Atambatun, abe o kabaju búwejet, ni sembe naane Eli ayiŋana ite Atambatun, éehin sifaaf su keebukan ni bakañiiin. Kéejeŋginut ku Atambatun, akina káhiniiin keesooñ keebaj biyinoor beejake. Akina bifare ésuk i bija t'Anahaan u. 18Sakari n'aane amalaka u: ---Naŋ neekuuram kaanuku bondu bite nu múniyo? Ábuki fu ihaana húluj, anaar'am yooŋ. 19Amalaka u n'aano: ---Íñj'eemo fu Gabiriyel, abe iŋ'isiiŋo hágila Atambatun. Akina áboñinam fu t'awe kaanuku iibin isoki hirim honde heetoofe hee. 20Bare á̱yilenut báhamin búuma. Ho h'a̱yak fu yooŋ bukumbo; at'aŋk'á̱yini báhamin bija hunak hu bondu biyak hu kabaju. Abe múniyo, bo kabaju kane areeŋee. 21Hahooja hu ti kanahan Sakari kep. Ni kajahale naane áfiyeina i t'anuuf eenabe u. 22Bare h'ánuutina hu, ayinaat káhamin nu boko. Ni kánandin kaanuku abajeebaj doon d'ajuke t'anuuf eenabe u. N'aŋ'áhamin nu boko nu sumoŋio, ábuki akumbakumbo. 23H'abine hu áami Sakari ahabana hífinooru hoone hite burok bu, n'ayeet bija t'enuuf te o. 24Afiyo dikee, anaar'o Elisabet n'asa har. N'aŋ'ariiko t'enuuf toko, ánuutaariit bija kiim hutok. Aŋ'aane ni hikawo: 25«Atemit áhinam fee káasuumaay konde! Ajukerajuker, n'aane eenuutan ñufuñ ñ'ibaje ñu t'ésuk i.» 26H'Elisabet ase hu har hu abaj kiim hutok ni hifeeneŋ, Atambatun n'aboñ amalaka u Gabiriyel t'eke ésuk ite Gálile, iŋi kaane yo Nasaret. 27T'ake ásuŋgute eesibaree t'áboñino fu, huruwu hoone Mari. Asibaro, huruwio Siseef, abe ite tu noota nite áyi u Dafit. 28Amalaka u n'ayooso t'enuuf te o abe n'aano: ---Íhamin n'awe, awe a Atemit ásoniyane u! Atemit ondu n'awe. 29Mari n'ajahale dómbokun h'ajame hu kirim kondu. N'aane ni hikawo: «Kame kasaafu buŋ kondu?» 30Náami amalaka u eeeno: ---Mari, atum'á̱koleyi, ábuki Atambatun atoofanatoofan t'awe. 31Awe kaharat, abe awe bíyihino añi ahaawa. N'aŋ'a̱ruwo Yesu. 32Akina káyemi an ómbokun. O kaaniee Añi ite Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir. Atambatun káhinio éeyemi áyi, naane Dafit faaf ite noota noone. 33Akina káyemi áyi ite bakate ku Israyel hiraanu. Jáyi joone iti jihabano mayet. 34Mari n'aane amalaka u: ---Buŋ bu bondu biyino fu kabaju, makamu ímeyiit ániine? 35Amalaka u n'ásafino aano: ---Búwejet Beenabe bu búwaneina t'awe, abe sembe site Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir kákumbalooli n'ésamunan ite te so. Iŋ'ite ho aamo fu añi eenabe u a a̱ja u bíyihino kaaniee Añi ite Atambatun. 36Abukei Elisabet anooto fuufio naane ahaane aa fe, abe o káyeki añi ahaawa. Kaanaan yéeni at'aharat hikee, abe ondu hahiyu ti kiim hutok ni hifeeneŋ. 37Ábuki abajut doon d'Atambatun ayinaat káhinu. 38Náami Mari eeene: ---Íñje ásukateen ite Atemit. Yala b'a̱soke bee ni bibaj t'íñje. Abe amalaka u n'aja. 39Tu kunak kondu, Mari n'arito eeja ahil jab bija t'eke ésuk ite Súde yeeemo ti birij bu. 40N'ayooso t'enuuf ite Sakari, abe n'áhamin n'Elisabet. 41H'Elisabet ajame hu naane Mari áhamine i ne o, añio n'afum ti haro. Búwejet Beenabe bu nu búhoojin Elisabet bib. 42N'ataŋk t'etiir aane: ---Mari, awe a Atambatun ahaŋe fu kásoniyan ti haare hu fe, abe n'ásoniyan yooŋ añi u a a̱ja u káyeki! 43Íñje ítumbe fu íyemi aañ, ayak abin áami íñaay ite Anahaan úuma abina t'íñje? 44Bare fu a̱juk, ijamajam kaajii h'á̱hamine hu n'íñje, añi u n'afum ti haram kakontaan taŋ. 45Atoof t'awe, awe éeyilene u kaanuku b'Atemit asoki bu, bo kabaju! 46Náami Mari eeene: ---Yaanam yendu ti kasokoroor Atemit, 47abe búwejet búuma butoofana iŋ'ite Atambatun Afakana úuma, 48ábuki ábaŋinambaŋino, íñje ii iwenooro. Áyine hee, áfiitin t'úmiye, bakate ku t'etaam ye iti karaan hikee-kee kaanu: «Atoof t'anaare ondu», 49ábuki Atambatun eehaŋe u ebaja sembe áhinahin t'íñje buroon bómbokun; huruwu hoone hinabanab. 50Aŋ'ayubiyen ko kireyi fe keejoko ku nu sumoŋu súsuba. 51Áhinahin burok beehahe n'emoŋio: ayisaloolanayisaloolan kiŋki kayitooro; 52n'awanan bákayi ku fe ti siriikeey sooniin; abe bakan keenooto ku doon fe, n'ajokiin aritan; 53awunawun keejoñjolate ku ebaj, abe kusaanum ku, n'ayeetaniin sumoŋiiin fuufu te so. 54Abinabin káyokunan Israyel bakan koone kéejeŋgino ku. 55Afiilut káwuforoor Aburaham ni bakañio kajaku koone, abe iti kihabano hikee, naane abine i asok sifaaf úne. 56Mari n'áriikein bo n'Elisabet areeŋ kiim kíhaaji, abe n'ayeet. 57H'abine hu áami kiim kite ku Elisabet kireeŋa, n'áyihino añi ahaawa. 58Ekinoora i n'ebuke yeene ni kajam kaanuku Atemit áhinohin káasuumaay kondu kómbokun kii, nu hutoofiin dómbokun, n'akina yooŋ fe. 59H'añi u abukee hu abaj kunak hutok ni kíhaaji, ni kaja ne o kaanuku keeteyano karam. Ni kámaŋio karuwoor ni faafo Sakari, 60bare íñaayo n'aane: ---Aaa! O kaaniee Saaŋ. 61Ni kaano: ---Héyi? An áruwaariitee iyu tu noota núuwe! 62Ni kákandijen faafo nu sumoŋiiin naane keeyinaat ku báhamin, kaanuku kéemeyi buŋ b'ámaŋie fu añi u aruwee. 63Sakari n'áwufooriin nu sumoŋio kaanuku kasaano kaabiliŋgit, abe n'akiñj te ko: «Huruwu hoone Saaŋ.» Ni kajahale kareyi fe. 64Toko-toko yooŋ, náami Sakari asooña áyini báhamin. N'áyemi toko ti kasokoroor Atambatun. 65Náami ekinoora i kareyi fe kákoleyia. Tu búsuk bite bu Súde beeemo bu ti birij bu fe, bondu taŋ b'ésuk i ef'éhamin. 66Kiŋki kajam bondu fe, iŋi kayinoor abe ni kaane: ---Añi ondu eebin fíya éeyemi an buŋ? Múniyo fu sembe site Atemit súmoomi ne o. 67Sakari, faaf ite añi u n'ahooj bib nu Búwejet Beenabe bu. N'áhamin tu huruwu hite Atambatun aŋ'aane: 68---Úsokoroor Atemit, Atambatun ite Israyel, ábuki áyokunanayokunan bakan koone, abe n'aramiin. 69Áboñino úne Afakana ite sembe, ite tu hubukandin hite Dafit éejeŋgino u. 70Áboñinoboñin afiyee eyiŋana yeene keenabe ku keeyiŋan bo. 71Kaanaan o karamu úne t'enatoora yite y'úne, ni ti bakan keehuufe ku úne. 72Asokasok kaanuku o káwufoor sifaaf úne kajaku koone, abe o bíbaŋino kaajamoor keenabe ku ki kajamoore ku. 73Ábuki Atambatun awaatawaat faaf úne Aburaham aano: 74«O karamu úne t'enatoora yite y'úne, núuyini kájeŋgino t'úkoleyiit an, 75man úne buroŋ, n'úyemi te o bakan keenabe, bakan keejoŋoore.» 76Añi úuma, awe bare, awe kaaniee ayiŋana ite Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir, ábuki awe kágilan Anahaan u a̱afaroo bítim boone, 77abe n'á̱wufoor yooŋ bakan koone kaanuku, t'aboŋketiin du wuhoofoor wu, toko t'afakaniin fu. 78Ábuki Atambatun ite úne áneenaneeni aa, abe n'ajak. O káboñina úne Afakana, eeemo naane taanak tu kane túnuutin. 79O bibin kajaaŋan keeemo ku t'ébaani i, ni bakan k'eket i eŋolool ku, éehin úne núuja ti bítim bite káasuumaay ku. 80Añi u ti kahaatu kep, abe búwejet boone ti kahaŋu karumu. N'akin t'eramba i, bija naane abine i ajab kawaare ku, bakate ku Israyel iŋi kajuko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\