LUK 10

1Hunuut toko, Anahaan u n'ajifan eriboora kaamo bakan bákahaaji nu sumoŋu ni bákasuba, abe n'aboñiin ni bákasuba kéegilano toko ti kikinu ku, ni tánotan fe t'akina humuumo aware du bija. 2N'aaniin: ---Éhotukan i ehahahah, bare éhotukana i kafamut. Arilaw ate múwañiin mu man n'áwutiyen bakan keebin kéehotukano. 3Arija! Iiboñuun naane bimetek t'etut bindaafaan bu. 4Atum'arija ni sírirem, ni kisaakos, ni sikaku, abe atum'arisiiŋananooro ti báhamin n'ésuk i. 5Bala ariyooso t'enuuf, arijab ariene: «Atambatun áhin bakate t'enuuf yende keebaj káasuumaay.» 6Arko an ite káasuumaay akine fu toko, kañaanu koonuun kajoku. N'afin arko ániit ite káasuumaay, arinuutan kañaanu koonuun kéebatikein t'aruun. 7T'arija du kawanan, aririiko t'enuuf yendu, abe atum'arikañj t'ake. Ariñoofo abe n'árihujo doon fe di kayakuun kasaan toko, ábuki aroka awareewar kajaamu. 8Af'arija ti hikinu, abe ni kajokuun bo áwariee, doon fe di kasaanuun dite buñoofo, arisa. 9Ariritan kéesomute ku bakate ti hikinu hondu, abe n'ariene bakate ku bo: «Jáyi jite Atambatun júlohennuun.» 10Bare n'arifin arija ti hikinu, abe kajokutuun áwariee, arija ti bifiñjan booniin abe n'aŋ'ariene: 11«Iriihaŋk tu buhooŋuuun hafor hite hikinu hoonuun heeemo hu tu wuwot uni. Árimeyi bare bonde: Jáyi jite Atambatun júlohenno.» 12Iisokuun bonde: hunak h'Atambatun aja hu Kajoonan te ho, sílaam site bakate ti hikinu hondu kahaŋu site bakate ku Sodom. 13---Átaañi t'aruun bakate ku Korasen! Átaañi yooŋ t'aruun bakate ku Betsayida! Ábuki fu arko yéeni béehinee bu t'aruun beejahaluun bu, Tiir ni Sidon ti bíhinee fu, bare afiyee naane bakate ku bo kariikee i keesiimo kisaaku, abe ni kahorotanooro hábumba, kéewufoor kaanuku kawatanooraa wuhoofoor wooniin. 14Hunak h'Atambatun aja hu Kajoonan te ho, sílaam soonuun kahaŋu site su bakate ku Tiir ni Sidon. 15Aruun me bakate ku Káfernawom, arienaan man aruun kayitiee t'etiir bufor bu? Aaa! Aruun káfiitenee sambuun. 16N'asooñ aane eriboora yeene: ---An af'ajam t'aruun, t'íñje t'ajame fu. An n'ateñekouun, íñje a ateñekee fu. Abe an af'ateñekaam, ateñekaa an éeboñinam u. 17H'aamo hu eriboora i bakan bákahaaji nu sumoŋu ni bákasuba ku kábatikeino, ni kakontaan naane abe ni kaane Yesu: 18Yesu n'aaniin: ---Ijukajuk Setani n'áneyin t'etiir bufor bu ahil-hil, anokoor kite etiir i esibe. 19Arijamatan jak: iwunuunwun sembe site kakaku tu ñuroon, ni ti bilaŋguut, abe n'iwunuun yooŋ sembe site kaheeku Setani. Abajut doon déeyiniuun káhinu meejakut. 20Naane kuruwu koonuun kikiñjee i ti kaawiit kite Atambatun t'etiir bufor bu, h'ariware fu kahaŋu kasaŋgoor naane sirab su ii sijam t'aruun. 21T'ewahatu yendu yoyo, Búwejet Beenabe bu ni bíhin Yesu éetumb akontaan naane ayak aane: ---Faafa, Atemit ite bufor bu n'etaam i, íñj'endu ti kaanii eyeehen naane á̱wufoore i kéemeyiit ku doon fe múniyo m'á̱nuuse mu bakan kéewesinatee ku, ni kéewuwe ku. Hee Faafa, ho hutoofi ni bija iyu. 22Abe n'aane kéeyemie ku toko: ---Faafam anaŋanaŋ buroon bu fe tu sumoŋiam. An ámeyiit íñj'eemo fu aañ, íñje eeemo u Añi u, bare Faaf u ámoomi. An yooŋ ámeyiit Faaf u aamo fu aañ, bare ímoomi, íñje Añi u; abe k'ijifane ku yooŋ kaanuku íiwufooriino kámoomi. 23Ahaban, n'aweteko inde eriboora yeene, abe n'asokiin bonde unooniin: ---Atoof t'aruun keejuke ku bamb'arijuk iye! 24Ábuki íñje isok fee n'aruun: keehooje t'eyiŋana yite Atambatun, ni bákayi yooŋ bakate ku kóŋkeyin kámaŋaanamaŋaani kajuku bamb'arijuk iye, bare kajukut bo. Ni kámaŋi yooŋ kajamu bamb'arijam iye, bare kajamut bo. 25Ake t'émuse yite Eluwa yite Moyis n'ámaŋi kabuutu Yesu. N'arito abe n'aano: ---Ámuse u, naŋ n'iware fu káhinu kaanuku iibaj buroŋ béehabanaariit bu? 26Yesu n'aano: ---Naŋ nikiñjee fu t'Eluwa yite y'úne? Hah'a̱jaŋga bo, naŋ n'af'a̱jok? 27Ániine u n'aano: ---«A̱warawar kámaŋi Atemit Atambatun úuwe á̱habanein: t'eholi, ti yaan yúuwe, ti sembe súuwe, ni ti kaayinoor kúuwe fe.» Abe: «A̱warawar kámaŋi áwiyi húŋgowulan naane á̱maŋie i hikawi.» 28Yesu n'aano: ---Á̱safinasafin áwari aa. Af'á̱hin bondu, n'aŋ'a̱baj buroŋ béehabanaariit bu. 29Bare ámuse ite Eluwa yite Moyis n'ámaŋi kaanuku eebaj ekooŋ. N'aane Yesu: ---Náami aañ aamo fu áwiyam? 30Yesu n'aano: ---Abajeebaj ake ániine éenuutina Serusalem kaanuku éewanein bibin Seriko. Énukenoora ni kafito. Ni karam wañ woone fe, kámiño alohen kaketu, abe ni kawaso toko keeja. 31N'abaj ake t'esaraha i éeyemie tu búwaneina ti bítim bondu. H'ajuke hu ániine ondu i kanufane u, n'akaaso. 32N'abaj yooŋ ake tu hubukandin hite Lefi, áreeŋino toko, n'atof ayak ajuk ániine u. N'akaaso yooŋ. 33Bare n'abaj ake ániine ite Samari éeŋaasina ti bítim bondu bija kátuki. H'áreeŋina hu toko, n'ajuk ániine i kanufane u, ehelo fe n'ehabano. 34N'atof areeŋo, n'ásik éluuliin n'ébiñ eesonteno busontaay bu, abe n'ásik kires eekob tu munuf mu fe. Ahaban, n'áhino eerabo t'embam yeene, abe n'aja ne o t'eke enuuf iŋi kawanan toko emoosoora, eehaŋo katofotoor toko áwariee. 35Tifiit naane kuwaatu, n'ánuutann wuwiit wúsuba wute sírirem asaan ate enuuf i abe n'aano: «A̱jokam ániine ondu áwariee. Iibin íbatikein, n'iŋ'ijaami íñje humuumam doon d'á̱hine du te o fe.» 36Yesu n'asooñ aano: ---Ti kaayinoor kúuwe, aañ ti bákahaaji kondu áhine fu ániine u e énukenoora i kafite u naane áwiyo? 37Ámuse ite Eluwa i n'aano: ---An éeyokunano u. Náami Yesu eeeno: ---Toko, awe yooŋ a̱ja, abe n'á̱hin iyu. 38Yesu ondu ti bija bu n'eriboora yeene, n'ayooso ti hike hikinu. Ake anaare, huruwu hoone Mart n'ajoko t'enuuf te o áwari aa. 39Mart ákooki ake at'o, huruwu hoone Mari. Mari n'ariiko bite wuwot wute Yesu, eejamatan b'aamo bu ti kaliiken koone. 40Mart toko ti kateyoor kep, aane kaawenoor. N'ahaŋ abin abe n'aane: ---Anahaan u, bíhinuti yooŋ doon naane at'am awasam i iiwenoor unoonam? A̱ano tíme áyokunanam. 41Anahaan u n'ásafino aano: ---Mart, héyi? Eheli ebebut, abe á̱meyiit naane a̱ja i. 42Bare bifeeneŋ taŋ bisawulee fu. Mari ajifanajifan beejake bu, abe an at'anuutan bo te o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\