LUK 11

1Hike hunak, Yesu n'áyemi ti kalawu tike tiŋ. H'ahabane hu, ake t'eriboora yeene n'aano: ---Anahaan u, a̱liiken uni kalawu naane Sambatiis aliikene i eriboora yeene. 2Yesu n'aaniin: ---Af'áriyemi ti kalawu, aŋ'ariene: «Faafa, á̱hin ésuk i kéemeyi kaanuku awe a̱amo fu Atambatun eenabe u; á̱hin Jáyi júuwe jeebin. 3A̱wun uni húnakonak fe buñoofo b'irisawulee bu. 4A̱boŋket uni wuhoofoor w'írihine wu, ábuki kumuum uni iŋ'iriboŋket yooŋ kiŋki kahoofoor uni. Abe atum'a̱was uni iriiñakee ti kaahoofoor.» 5Yesu n'asooñ aane eriboora yeene: ---Kane arko fu naane ake t'aruun abaje fee áwiy, abe n'aja akoŋkoŋano nu huhuk aano: «Óom, waasi, a̱maagenam fee kumburu kíhaaji. 6Ake ti bákawiyam áreeŋino memee, ánuutin t'akambe. Onda t'enuuf, abe ibajut doon fe iiwuno.» 7Abe áwiyo n'ásafino níbahindaa aano: «Atum'á̱laamanam! Iriyoosaa fu, abe iriheeka iriikul, biñi bu yooŋ kaŋota. Toko t'ija fu birito bu iisaani kumburu ku?» 8Iisokuun bifeeneŋ bonde: hutoof ti báwiyaay bóoniiniit t'ajukere fu n'arito eesaano ko, akina bíriteina aŋarkeyi naane áwiyo ondio ti kálaamanool, abe akina kasaano doon d'asawulee du fe. 9Eenuun i: arilaw, n'aŋ'ariwunee; ariŋes, n'aŋ'aribaj; arikoŋkoŋan, n'aŋ'árifeŋginee. 10Ábuki an fe eelawe, aŋ'awunee; an eeŋese, aŋ'abaj; abe an eekoŋkoŋane, aŋ'áfeŋginee. 11Aañ t'aruun aja fu kawunu añio doon dúbuunaay kane alawo asaan? 12Man yooŋ kane alawo heey, n'awuno fíya elaŋguut? 13Naane árijakaatie i fe, árimoomi kawunu bakañuuun buroon beejake. Náami buŋ bi Faaf úne eeemo u t'etiir atuf'áhin ahaŋ diyu ariike, eewun Búwejet Beenabe bu kiŋki kalawo bo? 14Yesu n'abin áyemi ti kákutoor erab yeejoke ake ániine, abe n'éhino ayinaat báhamin. H'erab i enuute hu, ámuuma u n'áyemi toko ti báhamin. Hahooja hu fe ni hijahale dómbokun. 15Bare bakaake ni kaane: ---Ti sembe site fu Belsebul, áyi ite sirab su t'af'ákutoor sirab su! 16Bakaaku ni kaŋes kajeeŋano: ni kaano áhin bike beehaŋiin kikaw, beekuuriin kaanuku sembe soone t'Atambatun tu súnuutina fu. 17Bare Yesu ámoomi béeyemie bu ti kikawiin. N'aaniin: ---Bakate t'ésuk efeeneŋ ifi kayawoor, ésuk yendu búbujo, abe sunuuf su buwelejo fe. 18Setani af'áwaajin sembe soone, t'áami butum séetuumoor, jáyi joone fíya hite te jo man hihabano? Ariene íñje iŋ'íkutoor sirab su aŋarkeyi naane Belsebul awunam fu sembe su. 19Kame bakan koonuun, ti sembe site aañ t'ifi kákutoor so? Boko kumuumiin káwufooruun kaanuku arikooŋut! 20Bare naane aamo i Atambatun awunam fu sembe site kákutoor sirab su, Jáyi joone kame jíreeŋinuun. 21«An ite sembe abe n'abaj yooŋ bujuŋko beeyane af'ajukar enuuf yeene, ebaj yeene fe doon iti dibaj yo. 22Bare an eehaŋo sembe n'afin áyooseino abe n'akaloo, n'aŋ'aram bujuŋko b'ayakare bu yéeni te bo fe, abe n'aŋ'aja áruboor buroon b'ayite bu te o. 23«An éesiiŋooreinoot n'íñje, an ondu ásokumam; abe an éeyokunanutam iriikuukan, an ondu ayisaloolana. 24---Erab ef'enuutanee t'an, eŋ'ehiilool t'eramba i tu móhujo munooto du, kaŋesu t'eware du kakinu. Arko ebajut, n'eŋ'eyinoor eene: «Iibatuko t'enuuf íima t'ínuutina du.» 25N'eŋ'ebatuko, abe n'eŋ'eŋaabo enuuf i káafeewinee, abe n'éhinee áwari fe. 26Náami n'eŋ'eja éruwin sike sirab seemo hutok nu súsuba seehaŋe yo kánafut. N'eŋ'ébatikein ne so, seekin toko sireyi fe. Sílaam s'an ondu aja su kajuku, so kahaŋu sítiyar su. 27Yesu ondu ti báhamin bondu, ake anaare n'áhamin t'etiir toko ti hahooja hu aano: ---Atoof t'anaare eeharati u, abe n'ájuwani yooŋ! 28Bare Yesu n'aano: ---Ti kiŋki kajamatan hirim hite Atambatun, abe ni kajok ho t'ahaŋe fu katoofu! 29Bakan keehooje ni kákuut Yesu. N'aane: ---Aruun bakate ku hahiye arijakut. Aŋ'árimaŋi kajuku beehaŋuun kikaw. Bare at'áriwufooree mayet bifeeneŋ, kane arko taŋ beebaje bu Sonas. 30Ábuki naane Sonas áyemie i báaluwenum ti bakate ku Niniif, iyu yooŋ a Añi ute Húŋgowulan hu aja fu káyemi ti bakate ku hahiye. 31Hunak h'Atambatun aja hu Kajoonan ésuk i, anaare éeyemiaanie u aseef ite Saba bisiiŋo ajoŋoor n'aruun bakate ku hahiye eetinanuun. Ábuki fu abinabina ánuutin t'akambe-kamb, bibin kajamu naane Salomoŋ áwesinatee i; abe bare arijuk, abajeebaj diye bike beehaŋe Salomoŋ! 32Hunak h'Atambatun aja hu Kajoonan ésuk i, bakate ku Niniif bisiiŋo kajoŋoor n'aruun bakate ku hahiye keetinanuun. Ábuki kawatanoorawatanooro wuhoofoor wooniin hi kajame hu bu Sonas awaareiin bu; abe bare arijuk, abajeebaj diye bike beehaŋe Sonas! 33---An árifaariit ejaaŋana kaanuku éenuus yo, man yooŋ n'árut yo n'ésiwo. Aaa! Aŋ'ánind yo ti kaasooru ku kaanuku an fe eeyoosee n'ajuk ajaaŋee. 34Díkin aamo fu ejaaŋana yite enii. Arko ñíkini ñijakajak, enii ereyi fe n'eŋ'éyemi ti meejaaŋe. Bare arko ñíkini ñijakut, enii n'eŋ'éyemi t'ébaani. 35Náami a̱naŋ toko hikawi, atum'áyemi ébaani eemo fu t'awe, bare meejaaŋe. 36Arko enii ereyi fe ejaaŋanee fu, abajut doon t'awe deeemo t'ébaani, yo káyemi t'ajaaŋe du waŋ, anokoor naane an áwitikanni ejaaŋana. 37Yesu átibana báhamin bu, ake Afarisiyeŋ n'aruwo kaanuku eeja eeñoofo te o. Yesu n'ayooso t'enuuf ite ániine u, abe n'ariiko eeñoofo. 38Afarisiyeŋ u n'ajahale dómbokun h'ajuke hu kaanuku Yesu añawut sumoŋio bala añoofo naane joosan yeeniin esoke i. 39Náami Anahaan u eeeno: ---Aruun Efarisiyeŋ i, aŋ'ariñaw akuur but meejukanee mite ekot i bija ebool i fe, bare níbahindaa, aŋ'arihooj bib nu wúfaŋi wute kákuwat, ni biyinoor boonuun beejakut bu. 40Busoŋ bondu! Atambatun eeroke u meejukanee mu, óiit yooŋ aroke fu míhindaa mu? 41Árisik buroon beeemo bu tu bukot bu, nu tu subool su ariisarah keebajut ku, abe buroon bu fe n'uŋu bukuur t'aruun. 42«Átaañi t'aruun Efarisiyeŋ i! Aŋ'ariyit buroon bite kajaman kite maanu wu naane kuloolomen ku, efoobar i, ni maamu muroon meejose mu fe, áriihin kúrub keemo sumoŋu, abe n'árisik hifeeneŋ ariisarah ho Atambatun. Bare aŋ'arifiil kaanuku t'ésuk i, ariwarawar káyemi bakan bakate bifeeneŋ, abe n'árimaŋi Atambatun. Abe bare buroon bonde b'ariware fu yéeni káhinu, abe baabu yooŋ atum'arifiil bo. 43«Átaañi t'aruun Efarisiyeŋ i! Aŋ'árimaŋi biriiko hágila ti ñáalawum ñu, abe n'árimaŋi yooŋ ésuk i eŋ'erito yeesaafuun ti sifiñjan su. 44Átaañi t'aruun! Árimoomi naane búlum béejukaariitee, beeemo an kakaku te bo, at'ámeyi!» 45Ake t'émuse yite Eluwa yite Moyis n'aane Yesu: ---Ámuse u, bare fu n'uni n'af'á̱lafatin hah'a̱sok ii! 46Yesu n'ásafino aano: ---Átaañi t'aruun yooŋ émuse yite Eluwa i! Ábuki aŋ'arisejan ésuk i buroon beeniŋe-niŋ, abe áriŋaaŋaariitiin káyokunan n'añuuru aŋgilij u keesejo bo. 47Átaañi t'aruun! Ábuki aŋ'arinut áwari búlum bite eyiŋana yite Atambatun ki sifaafuun bakate ku kóŋkeyin kayoole ku! 48Bamb'árihin ii búwufoorawufoor kaanuku aririboorariboor ni sifaafuun. Ábuki boko kayoolayool eyiŋana yite Atambatun, aruun n'arinut búlum booniin! 49Iŋ'ite ho h'Atambatun éemeyie u doon fe aane fu: «Íñje kaboñiiin eyiŋana n'epotor. Boko kayoolu bakaake, ni káhihinoor bakaaku.» 50Náami Atambatun yooŋ kaniju ti bakate ku hahiye iŋi eyiŋana yeene keeyoolee ku huta h'etaam i éwuwanee hu. 51Abel ayoolee fu átiyar u, Sakari n'áyemi araan u, ayooleeyool t'enuuf ite Atambatun, t'etut ataabul u tindi kásuf ejuraay i ni t'Anabe du. Hee, íñje isok fee n'aruun: ti bakate ku hahiye t'Atambatun aja fu kaniju iŋi bokondu keeyoolee kii fe! 52«Átaañi t'aruun émuse yite Eluwa i! Árisikasik ejaab i yey'éfeŋgin karuŋ kite búwesinato bu. Ariyooseit toko aruun kumuumuun, abe n'ariteñeko yooŋ kawasu kéemaŋie ku keeyooso.» 53H'aamo hu Yesu anuuta diyu, Efarisiyeŋ i, n'émuse yite Eluwa i ni kátumb fu kafutanoor te o. N'iŋi kákandijeno beehooje-hooj, 54ti kakuujio kep, kaanuku man n'asok bike bi káyinio katinan te bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\